Ubnd tỉnh quảng ngãItải về 46.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích46.98 Kb.
#20779

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 425/QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt tiến độ thi công chi tiết Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125+000, tỉnh Quảng Ngãi
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-BGTVT ngày 03/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy chế triển khai thực hiện các dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 trên đoạn Thanh Hóa – Cần Thơ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai các dự án QL1 đoạn Hà Nội-Cần Thơ sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1352/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2013 và Quyết định số 349/QĐ-BGTVT ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125+000, tỉnh Quảng Ngãi ;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án: đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125+000, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Các Quyết định số 2341/QĐ-BGTVT ngày 07/8/2013, số 2624/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2013, số 2764/QĐ-BGTVT ngày 11/9/2013 số 3575/QĐ-BGTVT ngày 08/11/2013, số 848/QĐ-BGTVT ngày 05/3/2014 và số 2077/QĐ-BGTVT ngày 03/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu dự án: đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125+000, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SGTVT ngày 30/01/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 39/2015/HĐ-TCXD ngày 25/3/2015 giữa Sở Giao thông vận tải và Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi về việc thi công xây dựng Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông, dự án: đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125+000, tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở tiến độ thi công Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông do nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi lập được Tư vấn giám sát xác nhận, Ban Quản lý các dự án công trình giao thông đề nghị tại Tờ trình số 110/TTr-BQL ngày 06/5/2015 và Ban Quản lý dự án ĐT&XD CTGT Quảng Ngãi đề nghị tại Tờ trình số 739/TTr-BQL ngày 06/5/2015;


Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiến độ thi công chi tiết và giá trị thực hiện từng tháng Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông, Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125+000, tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chính như sau:

1. Tiến độ tổng thể: Thời gian thực hiện từ tháng 4/2015 đến ngày 30/9/2015.

2. Giá trị thực hiện từng tháng


ĐVT: Triệu đồng

STT

Năm

2015

Tháng

4

5

6

7

8

9

1

Giá trị thực hiện

2.566

6.739

7.186

6.536

4.869

2.594

-

Km1027-Km1063+877

1.357

1.016

1.211

937

449

47

-

Km1092+577-Km1125

1.208

5.723

5.975

5.599

4.420

2.548

2

%

8,42

22,10

23,57

21,44

15,97

8,51

3

Lũy kế

2.566

9.305

16.492

23.028

27.896

30.491

-

Km1027-Km1063+877

1.357

2.373

3.584

4.521

4.970

5.017

-

Km1092+577-Km1125

1.208

6.932

12.907

18.506

22.926

25.474

4

%

8,42

30,52

54,09

75,52

91,49

100,00
Giá trị hợp đồng (đã giảm giá)

30.491

Triệu đồng
Điều 2. Ban Quản lý dự án có trách nhiệm:

- Trong quá trình triển khai thi công, phải thường xuyên cập nhật tiến độ thi công hàng tuần so với tiến độ được duyệt. Nếu chậm tiến độ, yêu cầu nhà thầu tăng thêm mũi thi công, huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, tăng ca,... để bù lại khối lượng những hạng mục bị chậm.

- Trường hợp Nhà thầu chậm tiến độ 2 tuần liên tiếp và không có khả năng bù tiến độ bị chậm, báo cáo Chủ đầu tư để chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý đầu tư, Kế hoạch-Tài chính, Kỹ thuật và Chất lượng, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐT&XD CTGT Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC

- Như điều 4;

- Bộ GTVT (b/c);

- Cục QLXD và CL CTGT;

- Giám đốc Sở;- Lưu VT, QLĐT (hnam).


(đã ký)

Đặng Văn Minh
tải về 46.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương