Ubnd tỉnh quảng ngãItải về 22.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích22.28 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 423/QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624C (Đạm Thủy-Suối Bùn) và Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát-Đá Chát) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2015
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 1644/UBND-CNXD ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-SGTVT ngày 16/01/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về việc phân khai kinh phí Sự nghiệp giao thông năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-SGTVT ngày 31/3/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624C (Đạm Thủy-Suối Bùn) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-SGTVT ngày 01/4/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát-Đá Chát) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2015;

Trên cơ sở Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng Tư vấn giám sát, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624C (Đạm Thủy-Suối Bùn) và Sửa chữa tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát-Đá Chát) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2015 giữa Sở Giao thông vận tải và Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế kiểm định công trình SC ngày 05/5/2015;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định thầu Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624C (Đạm Thủy-Suối Bùn) và Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát-Đá Chát) thuộc nguồn vốn Sự nghiệp giao thông năm 2015, như sau:

STT

Công trình

Tên nhà thầu chỉ định thầu

Giá chỉ định thầu (đồng)

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa tuyến đường ĐT.624C (Đạm Thủy-Suối Bùn)

Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế kiểm định công trình SC

116.196.000Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp

2

Sửa chữa tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát-Đá Chát)

116.123.000

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao Trưởng phòng Quản lý đầu tư có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở triển khai bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Quản lý đầu tư, Kế hoạch-Tài chính, Kỹ thuật và Chất lượng, Kết cấu hạ tầng, Giám đốc Công ty Cổ phần khảo sát thiết kế kiểm định công trình SC và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- KBNN Quảng Ngãi;

- Giám đốc Sở;

- Đ/c Nhân-PGĐ Sở;

- Lưu: VT, QLĐT (hnam).GIÁM ĐỐC


(đã ký)

Đặng Văn MinhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương