Ubnd tỉnh quảng ngãItải về 21.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích21.54 Kb.
#23942

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 760/QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 7 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.623 (Sơn Hà – Sơn Tây) và Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624 (Quảng Ngãi-Ba Động) thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-QBTĐB ngày 07/5/2015 và Quyết định số 39/QĐ-QBTĐB ngày 22/5/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi về việc phân khai kế hoạch chi nguồn kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-SGTVT ngày 13/5/2015 và Quyết định số 554/QĐ-SGTVT ngày 22/5/2015 của Giám Sở Giao thông vận tải về việc phân khai chi tiết kế hoạch nguồn kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-SGTVT ngày 08/6/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.623 (Sơn Hà – Sơn Tây) thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-SGTVT ngày 08/6/2015 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624 (Quảng Ngãi-Ba Động) thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015;

Trên cơ sở Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng Tư vấn giám sát, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.623 (Sơn Hà – Sơn Tây) và Sửa chữa tuyến đường ĐT.624 (Quảng Ngãi-Ba Động) thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 giữa Sở Giao thông vận tải và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Bảo Long ngày 03/7/2015;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định thầu Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.623 (Sơn Hà – Sơn Tây) và Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.624 (Quảng Ngãi-Ba Động) thuộc nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi năm 2015, như sau:

STT

Công trình

Tên nhà thầu chỉ định thầu

Giá chỉ định thầu (đồng)

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa tuyến đường ĐT.623 (Sơn Hà – Sơn Tây)

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Bảo Long

83.373.000

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ thi công

2

Sửa chữa tuyến đường ĐT.624 (Quảng Ngãi-Ba Động)

95.111.000

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao Trưởng phòng Quản lý đầu tư có trách nhiệm tham mưu triển khai bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Quản lý đầu tư, Kế hoạch-Tài chính, Kỹ thuật và Chất lượng, Kết cấu hạ tầng, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Bảo Long và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- KBNN Quảng Ngãi;

- Giám đốc Sở;

- Đ/c Nhân-PGĐ Sở;

- Lưu: VT, QLĐT (hnam).GIÁM ĐỐC

(đã ký)


Đặng Văn Minh
tải về 21.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương