Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảItải về 19.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích19.38 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 199/KH- SGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 02 năm 2012

KẾ HOẠCH

Kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh vận tải

và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các đơn vị

vận tải đóng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 8044/BGTVT-VT ngày 30/11/2011 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và Công văn số 237/UBND-CNXD ngày 06/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh như sau:I. Mục đích yêu cầu

1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải; kịp thời chấn chỉnh những sai phạm để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo tinh thần Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ.

3. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp, hợp tác xã không chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng ô tô và pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.II. Nội dung kiểm tra

1. Việc chấp hành quy định điều kiện kinh doanh vận tải đối với từng loại hình kinh doanh; việc chấp hành quy định về bến xe và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

2. Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe theo lộ trình của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (kể cả việc quản lý, khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành trình).

3. Việc thành lập bộ phận theo dõi, quản lý về điều kiện an toàn giao thông và hoạt động thực chất của bộ phận này; việc chấp hành báo cáo tình hình tai nạn giao thông của đơn vị.

4. Việc sử dụng lái xe của doanh nghiệp và điều kiện của người lái xe khi điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện việc cam kết bằng văn bản giữa lái xe với đơn vị vận tải, giữa đơn vị vận tải với Sở Giao thông vận tải về chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao “đạo đức nghề nghiệp người lái xe” và phổ biến, công khai nội dung này.III. Thời gian, đối tượng kiểm tra

1. Ngày 01/3/2012: Công ty Cổ phần Thiên Trang.

2. Ngày 02/3/2012: Công ty TNHH Sao Vàng.

3. Ngày 03/3/2012: Công ty Cổ phần Bình Tâm.

4. Ngày 06/3/2012: HTX GTVT Quảng Ngãi.

5. Ngày 07/3/2012: Công ty Cổ phần Tân Thành.

6. Ngày 08/3/2012: Công ty Xe khách Miền Trung.

7. Ngày 09/3/2012: Công ty TNHH MTV Văn Vinh.

8. Ngày 10/3/2012: Công ty Cổ phần thương mại và VTHK Tân Thanh Bình.

9. Ngày 16/3/2012: HTX GTVT Đức Phổ.

10. Ngày 17/3/2012: HTX GTVT Bình Sơn.

11. Ngày 20/3/2012: HTX GTVT Sơn Tịnh.

12. Ngày 21/3/2012: HTX GTVT Tư Nghĩa.

13. Ngày 22/3/2112: Công ty TNHH Chín Nghĩa.IV. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị vận tải căn cứ nội dung của kế hoạch này bố trí địa điểm làm việc, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan, báo cáo bằng văn bản gửi cho Đoàn kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra tại đơn vị; bố trí cán bộ có trách nhiệm điều hành vận tải tại đơn vị để cùng tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra.

2. Giao Phòng Vận tải và An toàn giao thông chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở bố trí cán bộ, thanh tra viên (Lãnh đạo Phòng Vận tải và An toàn giao thông làm trưởng Đoàn) thực hiện công tác kiểm tra; kết thúc đợt kiểm tra báo cáo tình hình chấp hành tại các đơn vị và đề xuất Giám đốc Sở biện pháp xử lý (nếu có) theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện đơn vị vận tải có hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh vận tải, pháp luật về trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở, thì Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính chuyển cho Chánh Thanh tra Sở ra quyết định xử phạt theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trên cơ sở nội dung của kế hoạch này Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị vận tải, Trưởng Phòng Vận tải và An toàn giao thông, Chánh Thanh tra Sở nghiêm túc thực hiện; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Giám đốc Sở xem xét./.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;

- Các đơn vị VT (tại mục III);

- Thanh tra Sở;

- Lưu: VT, VT& ATGT. (Đã ký)
Lê Nhân


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương