Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảItải về 32.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích32.45 Kb.
#7591


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 164/TTr-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh

về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng

xe taxi, giai đoạn từ năm 2014 - 2020 và định hướng

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5049/UBND ngày 30/9/2015 về việc tham gia vận tải hành khách bằng phương tiện vận tải taxi tại Quảng Ngãi và xe điện tại đảo Lý Sơn, Sở Giao thông vận tải kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi, giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến từ năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Sự cần thiết

Trong năm 2015, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả khả quan, trong đó các hoạt động phát triển du lịch, thu hút đầu tư được UBND tỉnh quan tâm, triển khai đồng bộ. Vì vậy, lượng khách du lịch và nhiều nhà đầu tư đã đến nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó có các nhà đầu tư lớn như: tập đoàn Mường Thanh, Vingroup, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty Tôn Hoa Sen. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với tỉnh Quảng Nam hỗ trợ các hãng hành không VietJet Air và Jetstar Pacific Airlines mở đường bay Chu Lai - Hồ Chí Minh - Chu Lai, Chu Lai - Buôn Ma Thuộc - Chu Lai, do đó lượng hành khách đến Quảng Ngãi tăng khá cao.

Trong những tháng cuối năm 2014 và 9 tháng đầu năm 2015 lưu lượng hành khách sử dụng dịch vụ vận tải bằng xe taxi tăng cao đột biến, nhất là vào dịp Lễ, Tết, trung bình hàng ngày có khoảng 7.300 lượt hành khách, tăng từ 25%-30% so với dự kiến ban đầu. Trong khi đó số lượng xe taxi theo quy hoạch không thể đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách, dẫn đến vào các ngày Lễ, Tết cung không đáp ứng cầu.

Dự báo trong thời gian đến: Giai đoạn 2015 - 2016, lượng hành khách đi lại bằng xe taxi tiếp tục duy trì mức tăng cao từ 20%-25%, đến năm 2016 đạt khoảng 3.402 triệu lượt hành khách; giai đoạn 2017 - 2020, lượng hành khách đi lại bằng xe taxi tăng từ 10%-15%, đến năm 2020 đạt khoảng 5.134 triệu lượt hành khách; giai đoạn 2021 - 2030, lượng hành khách đi lại bằng xe taxi tăng khoảng 5%, đến năm 2025 đạt khoảng 6.310 triệu lược hành khách và đến năm 2030 đạt khoảng 7.486 triệu lượt hành khách. Do đó cần phải bổ sung số lượng xe phù hợp để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Hiện tại, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động vận tải bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh; các đơn vị hiện đang hoạt động vận tải bằng xe taxi đang có nhu cầu đầu tư tăng thêm số lượng xe taxi để nâng cao năng lực vận tải, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên số lượng xe taxi hiện có, đang hoạt động đã đủ số lượng theo quy hoạch.

Từ thực tế trên, việc điều chỉnh tăng số lượng xe taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 là hết sức cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh Quy hoạch

Trên cơ sở Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự báo khả năng đảm nhận vận tải hành khách bằng xe taxi, giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 và những cơ sở mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian từ năm 2015 - 2030 quy hoạch phát triển bổ sung số lượng xe taxi theo phân tích nguyên tắc cung cầu của thị trường được chia làm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2015 đến 2016): Giai đoạn này nhu cầu đi lại của hành khách bằng xe taxi tăng cao, đến năm 2016 đạt khoảng 3.402 triệu lượt, quy hoạch số lượng xe tương ứng để đáp ứng nhu cầu đi lại là 532 xe.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2017 đến 2020): Giai đoạn phát triển bình thường, các đơn vị đang tiến hành rà soát đầu tư đổi mới phương tiện; lượng hành khách đi lại bằng xe taxi đến năm 2020 đạt khoảng 5.134 triệu lượt, quy hoạch số lượng xe tương ứng để đáp ứng nhu cầu đi lại là 803 xe.

- Giai đoạn 3 (từ năm 2020 đến 2030): Chủ yếu đầu tư đổi mới phương tiện để nâng cao chất lượng dịch vụ; lượng hành khách đi lại bằng xe taxi đến năm 2025 đạt khoảng 6.310 triệu lượt và đến năm 2030 đạt khoảng 7.486 triệu lượt, do vậy quy hoạch số lượng xe tương ứng để đáp ứng nhu cầu đi lại hành khách đến năm 2025 là 1.025 xe và đến năm 2030 là 1.300 xe.

Bảng tổng hợp chi tiết Quy hoạch phát triển số lượng xe taxi đến năm 2030

Năm

Giai đoạn quy hoạch phát triển

Định hướng phát triển

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

Xe đang hoạt động

360

432

540

621

701

785

∏ = 5%/năm

Số lượng xe bổ sung mới

72

108

81

80

84

78

238

304

Tổng cộng

432

540

621

701

785

863

1.101

1.405

(Có Dự thảo Quyết định gửi kèm theo)

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, VT&PC.Đoan.GIÁM ĐỐC


Đã ký

Đặng Văn Minh
tải về 32.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương