Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảItải về 24.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích24.77 Kb.
#14569UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17 /TTr-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 02 năm 2015TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ-Phổ Phong (Km0-Km8), tỉnh Quảng Ngãi


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3311/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong (Km0 – Km8), tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-BGTVT ngày 14/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong (Km0 – Km8), tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2009; Quyết định số 937/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong (Km0 – Km8), tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 1337/BGTVT-KHĐT ngày 29/01/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh thời gian thực hiện, Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong (Km0 – Km8), tỉnh Quảng Ngãi;

Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Sở Giao thông vận tải kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong (Km0 – Km8), tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệtS

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Dịch vụ tư vấn:

1

Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

480

Trái phiếu Chính phủ

Chỉ định thầu

Quý III/2011

Tỷ lệ phần trăm

03 tháng

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Dịch vụ tư vấn:

1

Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

480

Trái phiếu Chính phủ

Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn

Quý II/2015

Trọn gói

03 tháng

2. Nguyên nhân điều chỉnh:

- Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu từ Quý III/2011 sang Quý II/2015 cho phù hợp với tiến độ thực hiện của Dự án.

- Điều chỉnh hình thức hợp đồng từ hình thức hợp đồng theo tỷ lệ % sang hình thức hợp đồng trọn gói cho phù hợp với quy định tại Điều 62, Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013.

(Các nội dung khác không thay đổi, vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1512/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2009; Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 07/4/2010 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Sở Giao thông vận tải kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét phê duyệt để có cở sở thực hiện./.


Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC

- Bộ GTVT;

- Cục QLXD&CL CTGT;

- GĐ, PGĐ Sở (A.Phương);

- BQL các DA ĐT&XD CTGT ;- Lưu : VT, QLĐT(lntphu).

(Đã ký)

Đặng Văn Minh

tải về 24.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương