Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 34.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích34.87 Kb.
#23050

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 558 /SGTVT-KCHT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 3 năm 2014


V/ báo cáo các hoạt động liên quan đến Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng NgãiKính gửi: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 16/QBTW-CV ngày 11/3/2014 của Quỹ BTĐB Trung ương về việc chuẩn bị Hội nghị tổng kết 01 năm hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ; Sở Giao thông vận tải báo cáo các nội dung liên quan đến Quỹ bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ địa phương

1.1. Những kết quả đạt được:

a) Công tác ban hành các văn bản pháp lý có liên quan:

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, cụ thể

- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các văn bản sau:

+ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

+ Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi;

+ Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm 08 thành viên (trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Giám đốc Sở Giao thông vận tải và 03 Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Giám đốc Sở Tài Chính và Phó giám đốc Sở GTVT và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư);

+ Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi.

b) Triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

- Trên cơ sở các văn bản pháp lý trên, ngày 14/10/2013 Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức buổi Hội nghị tập huấn triển khai về việc thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô cho cán bộ của 184 xã, phường, thị trấn và 14 huyện, thành phố trong tỉnh và ban hành các văn bản (Công văn số 24/QBTĐB ngày 17/10/2013; công văn số 29/QBTĐB ngày 04/11/2013; Công văn số 14/QBTĐB-VP ngày 20/02/2014) để hướng dẫn và đôn đốc các địa phương thực hiện công tác thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Tổ chức làm việc trực tiếp với với 61 UBND cấp xã về tình hình triển khai thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trong năm 2013 và năm 2014 trên địa bàn cấp xã quản lý.

c) Kết quả thu phí, tiếp nhận và sử dụng từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

- Qua quá trình triển khai, đến nay phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thu được trong năm 2013 và năm 2014 (tính đến ngày 13/3/2014) là 3.511 triệu đồng.

- Tiếp nhận và sử dụng từ nguồn 35% thu phí ô tô từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho các Quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2013:

+ Tổng kinh phí tiếp nhận là 40.360 triệu đổng(tại Quyết định số 28/QĐ-QBTĐBTW ngày 27/8/2013 và Quyết định số 53/QĐ-QBTĐBTW ngày 11/12/2013 của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương)

+ Kết quả phân khai kế hoạch của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi: 40.360 triệu đồng.

Chi hoạt động thường xuyên cho Văn phòng Quỹ: 540 triệu đồng.

Chi sửa chữa các tuyến đường: 39.820 triệu đồng.

- Hiện nay Sở Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện hoàn thành 05 công trình (gồm các tuyến ĐT.622B, ĐT.628, ĐT.622C, ĐH.41C (Thạch Trụ - Phổ An), ĐH.53 (Sông Vệ - Phú Lâm)) và đang triển khai thực hiện sửa chữa 06 công trình (gồm các tuyến: ĐT.622B, ĐT.624B, ĐT.624C, ĐT.625, đảm bảo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện Trà Bồng, đảm bảo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện Sơn Tây).

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện:

a) Đối với công tác thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

Triển khai thu phí sử dụng đường bộ năm 2013 chậm, đến tháng 9 năm 2013 mới triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền cho người dân chưa sâu, chưa thường xuyên để người dân hiểu, tự giác chấp hành kê khai và đóng phí đầy đủ nên kết quả thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô năm 2013 đạt kết quả thấp.

b) Đối với công tác tiếp nhận và sử dụng vốn bảo trì đường bộ:

Được sự quan tâm của Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB Trung ương, trong năm 2013 Quỹ BTĐB tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 40,36 tỷ đồng để thực hiện công tác bảo trì đường bộ trên các tuyến đường địa phương, đến nay các công trình đã và đang triển khai thực hiện. Giá trị giải ngân được 50% kế hoạch vốn.

1.3. Kiến nghị:

Trong quá trình triển khai thực hiện còn một số vướng mắc nêu trên, kính đề nghị Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương một số nội dung sau

- Phối hợp với các cơ quan thẩm quyền xây dựng chế tài xử phạt đối với những trường hợp người tham gia giao thông mà không thực hiện nghĩa vụ đóng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô.

- Hiện trạng các tuyến đường địa phương (như đường tỉnh, đường huyện...) chủ yếu ở khu vực địa hình miền núi, thời gian khai thác các tuyến đường từ 5 – 10 năm nhưng do kinh phí của các địa phuơng rất khó khăn nên nguồn vốn bố trí để thực hiện công tác bảo trì đường bộ trên các tuyến đường địa phương này còn hạn chế, vì vậy đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương xem xét tham mưu điều chỉnh tỷ lệ phân chia cho Quỹ Trung ương và Quỹ địa phương theo hướng tăng kinh phí sử dụng đường bộ thu được đối với ô tô cho Quỹ địa phương.2. Báo cáo kết quả thực hiện việc quản lý quốc lộ uỷ thác, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết

2.1. Kết quả thực hiện

Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi được ủy thác quản lý 3 tuyến quốc lộ là Quốc lộ 24, Quốc lộ 24B và Quốc lộ 24C với tổng chiều dài 257,3Km.

- Trên cơ sở kinh phí được bố trí từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Sở GTVT Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo trì trên các tuyến quốc lộ: Vét rãnh dọc, phát quang, sửa chữa mặt đường, đào rãnh dọc, sửa chữa các công trình thoát nước ….nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

- Các công trình sửa chữa trên các tuyến quốc lộ uỷ thác quản lý đã triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và hiệu quả sử dụng nguồn vốn bảo trì.

2.2. Những khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trên các tuyến quốc lộ uỷ thác quản lý, cụ thể như sau:

- Kinh phí bố trí thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên quá thấp nên khó khăn trong việc sửa chữa các hư hỏng mới phát sinh trên mặt đường nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn.

- Công tác tuần kiểm đường bộ theo Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gặp những khó khăn như:

+ Chưa có biên chế và kinh phí để bố trí cho lực lượng tuần kiểm đường bộ hoạt động.

+ Chưa có quy định cụ thể là một Tuần kiểm viên phụ trách bao nhiêu Km đường (để có cơ sở bố trí tuần kiểm viên phù hợp).

- Công tác đào khơi thông rãnh dọc đường bộ: Việc đào rãnh mới chỉ thực hiện được ở những điểm thường xuyên bị ngập nước và có mặt bằng đào rãnh, thoát nước. Phần lớn là chưa thực hiện kịp thời, vì hiện nay mức độ đô thị hóa hai bên đường rất nhanh trên một số đoạn tuyến nên việc đào rãnh mới gặp rất nhiều khó khăn (trước cổng ngõ ra vào nhà nên khi vừa đào xong thì một vài ngày sau sẽ bị lấp lại).2.3. Kiến nghị

Để triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ đạt hiệu quả cao, Sở GTVT Quảng Ngãi kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam những nội dung sau:

- Quy định cụ thể mỗi Tuần kiểm viên phụ trách, theo dõi bao nhiêu Km đường; bố trí kinh phí hoạt động của Tuần kiểm đường bộ (theo quy định tại Thông tư 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải).

- Ban hành Quyết định phân loại đường đô thị, đường tại vùng sâu, vùng xa theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BTC ngày 05/3/2010 của Bộ Tài chính.

- Bố trí kinh phí để thực hiện việc đào, xây dựng rãnh thoát nước dọc mới và lắp tấm đan (trước nhà dân) trên các tuyến quốc lộ (vì trong quá trình đào và xây dựng rãnh mới, nhất thiết phải có lắp đặt tấm đan hoặc ống cống để người dân ra vào nhà).

- Bố trí tăng thêm kinh phí bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến quốc lộ để sửa chữa kịp thời các hư hỏng nhỏ, hạn chế phát sinh các hư hỏng mới trên công trình đường bộ.

Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi báo cáo một số nội dung như trên để Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương tổng hợp./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Giám đốc Sở (b/c);

- Quỹ BTĐB tỉnh;

- Lưu VT, KCHT.


PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Lê Nhân
tải về 34.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương