Ubnd tỉnh quảng ngãi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích16.79 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1472/SGTVT-QLĐT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 6 năm 2014

V/v nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi-Ba Động), đoạn thành phố Quảng Ngãi-Thị trấn Chợ Chùa

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi - Ba Động) (tên gọi trước đây là Quảng Ngãi - Minh Long) là tuyến đường có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa thành phố Quảng Ngãi với 03 huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Minh Long. Trong thời gian qua, do mật độ xe cộ lưu thông trên tuyến ngày càng lớn nên tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, trên cơ sở kiến nghị của UBND huyện Nghĩa Hành tại Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 20/5/2014; để nâng cao khả năng khai thác của tuyến đường, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đưa tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi - Ba Động) vào danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư trong năm 2014, cụ thể như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 07/9/2012 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XI “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”;

- Công văn số 4203/UBND-NNTN ngày 16/10/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.II. Nội dung đầu tư

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi - Ba Động), đoạn thành phố Quảng Ngãi - Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

3. Địa điểm xây dựng: Thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa và huyện Nghĩa Hành.

4. Sự cần thiết, cấp thiết và mục tiêu đầu tư: Tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi-Ba Động) được đầu tư xây dựng sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch được duyệt và kết nối giao thông thông suốt giữa 03 huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Minh Long; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là các huyện nằm trong vùng Dự án như: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Minh Long. Trước mắt, chỉ thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1 của Dự án, đoạn từ thành phố Quảng Ngãi đến thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

5. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Chiều dài tuyến đường là 5,1Km (từ Km0+00÷Km5+100), thiết kế theo quy mô đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005), nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m bằng bê tông nhựa, tần suất thiết kế nền đường 10%;

- Cầu thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 272-05, tải trọng HL93, khổ cầu theo khổ nền đường; tần suất thiết kế 4%;

- Cống thiết kế theo tần suất thiết kế nền đường, với tải trọng H30-XB80, khổ cống theo khổ nền đường.6. Tổng mức đầu tư: 150.000 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

8. Thời gian thực hiện: 2014 - 2017.

9. Phân kỳ bố trí vốn:

- Công tác chuẩn bị đầu tư:

Năm 2014: 5.000 triệu đồng.

- Công tác thực hiện đầu tư:

+ Năm 2015: 70.000 triệu đồng.

+ Năm 2016: 50.000 triệu đồng.

+ Năm 2017: 25.000 triệu đồng.

Sở Giao thông vận tải kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, giải quyết./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở;- Lưu: VT, QLĐT(thuc).

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Đặng Văn MinhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương