Ubnd tỉnh quảng namtải về 12.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.41 Kb.
#21402

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 462 /LĐTBXH-DN

Quảng Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2016


V/v báo cáo kết quả tuyển sinh học nghề, kết quả học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh

năm 2016Kính gửi:

- Các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề;

- Các trường cao đẳng có đăng ký hoạt động dạy nghề;

- Các trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề;

- Các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề.Thực hiện Công văn số 368/TCDN-DNCQ ngày 29/3/2016 của Tổng cục Dạy nghề về việc báo cáo kết quả tuyển sinh học nghề, kết quả học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả tuyển sinh học nghề năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh năm 2016:

1. Kết quả tuyển sinh năm 2015 và dự kiến năm 2016 (theo mẫu 01, mẫu 02).

2. Tình hình liên kết đào tạo (nếu có - theo mẫu 03).

3. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh năm 2015.

4. Những giải pháp thực hiện công tác tuyển sinh năm 2016.

5. Kiến nghị, đề xuất.II. Báo cáo kết quả học sinh, sinh viên học nghề tốt nghiệp năm 2015:

1. Kết quả học sinh, sinh viên học nghề tốt nghiệp năm 2015 (theo mẫu 04).

2. Tình hình giải quyết việc làm sau tốt nghiệp.

3. Kiến nghị, đề xuất.(Toàn bộ các biểu mẫu trên được đăng tải tại Website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam)

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phòng Dạy nghề nhận, điện thoại: 3812386, fax: 3812392), đồng thời gửi thư điện tử đến địa chỉ email: daynghe.quangnam @gmail.com trước ngày 28/4/2016 để Sở tổng hợp, báo cáo Tổng cục Dạy nghề đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;- Các đ/c lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, DN.

TL. GIÁM ĐỐC


TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ
Đã ký


Trần Đình QuếКаталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 12.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương