Ubnd tØnh Qu¶ng b×nh Së Tµi chÝnhtải về 194.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích194.03 Kb.

UBND tØnh Qu¶ng b×nh

Së Tµi chÝnh

________________

Số: TC/ NS-HCSN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________§ång Híi, ngày 29 th¸ng 12  năm 2009

 

Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện

dự toán ngân sách nhà nước năm 2010


_____________________

 

C¨n cø Th«ng t­ sè 224/2009/TT-BTC ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2009 cña Bé Tµi chÝnh "Qui ®Þnh vÒ tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2010".C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 30/2009/Q§-UBND ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng B×nh vÒ viÖc giao nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2010 cho c¸c Doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc tØnh; QuyÕt ®Þnh sè 31/2009/Q§-UBND ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng B×nh vÒ viÖc giao nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch vµ møc bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh n¨m 2010 cho ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng c¸c huyÖn, thµnh phè thuéc tØnh.

§Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh ng©n s¸ch n¨m 2010. Së Tµi chÝnh h­íng dÉn mét sè ®iÓm vÒ tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2010 nh­ sau:

  A. Ph©n bæ và giao d to¸n ng©n s¸ch nhà nước năm 2010:

I. Nguyªn t¾c ph©n bæ:

Năm 2010, là năm cuối trong thêi kú æn ®Þnh ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng giai ®o¹n (2007 - 2010), viÖc ph©n cÊp nguån thu, nhiÖm vô chi gi÷a c¸c cÊp ng©n s¸ch, tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia nguån thu gi÷a ng©n s¸ch tØnh vµ ng©n s¸ch c¸c huyÖn, thµnh phè vµ sè bæ sung c©n ®èi tõ ng©n s¸ch tØnh cho ng©n s¸ch c¸c huyÖn, thµnh phè thùc hiÖn æn ®Þnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 36/2006/Q§-UBND ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2006 cña Uû ban nh©n d©n tØnh; Riªng tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia ThuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao ®­îc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 26/2008/Q§-UBND ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2008 Uû ban nh©n d©n tØnh; Dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2010 giao cho c¸c huyÖn, thµnh phè, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ ®· tÝnh ®ñ kinh phÝ để thực hiện cải c¸ch tiền lương theo mức lương tối thiểu 650.000 đồng/th¸ng t¹i Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND; QuyÕt ®Þnh sè 31/2009/Q§-UBND ngày 15 th¸ng 12 n¨m 2009 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng B×nh.

Tiếp tục thực hiện cơ chế cân đối nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và sử dụng một phần từ nguồn thu này để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các địa phương tập trung bố trí kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2010; phấn đấu đến hết năm 2010 cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 3 loại đất chính là đất nông nghiệp, lâm nghiệp và đất ở. Sö dông mét phÇn (theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh giao) tõ nguån thu cÊp quyÒn sö dông ®Êt ®Ó bè trÝ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o.

Đồng thời ng©n s¸ch tØnh sÏ sử dụng 30% đến 50% nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để thành lập Quỹ phát triển đất theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư (Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội, nguồn thu xổ số kiến thiết không đưa vào cân đối thu, chi ngân sách địa phương mà được quản lý qua ngân sách nhà nước ®ể đầu tư các công trình phúc lợi xã hội của địa phương.

Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ triÓn khai giao nhiÖm vô thu ng©n s¸ch n¨m 2010 cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, chÝnh quyÒn cÊp d­íi ®¶m b¶o møc phÊn ®Êu cao h¬n tèi thiÓu 5% møc dù to¸n thu ng©n s¸ch Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh giao. C¨n cø nguån thu, nhiÖm vô chi x¸c ®Þnh c¸c nguån thu gi÷a c¸c cÊp ng©n s¸ch vµ sè bæ sung c©n ®èi tõ ng©n s¸ch c¸c huyÖn, thµnh phè cho ng©n s¸ch c¸c x·, ph­êng, thÞ trÊn theo QuyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh qui ®Þnh.

Dù to¸n chi cña c¸c ®¬n vÞ thuéc tØnh qu¶n lý, c¸c huyÖn, thµnh phè ®· tÝnh ®ñ kinh phÝ sè biªn chÕ t¨ng thªm n¨m 2010.

II. Ph©n bæ, giao dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2010

1. Ph©n bæ dù to¸n thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc.

N¨m 2010, khi triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới các Së, ban ngµnh, Ủy ban nhân dân các huyÖn, thành phố ph¶i đảm bảo mức phấn đấu cao hơn mức dự toán thu ngân sách Uû ban nh©n d©n tØnh giao vµ giao nhiệm vụ thu sự nghiệp cho c¸c đơn vị trực thuộc (nếu cã).

ViÖc ph©n bæ vµ giao dù to¸n thu ng©n s¸ch ph¶i trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ kÕt qu¶ thùc hiÖn thu ng©n s¸ch n¨m 2009, căn cứ các Luật thuế, các chế độ thu; mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ cụ thể của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cã các biện pháp tÝch cùc chống buôn lậu, trốn thuế, lậu thuế và gian lận thương mại; đẩy mạnh thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, số tiền phát hiện, ghi thu sau thanh tra, kiểm tra theo kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.

C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp ph¶i lËp dù to¸n c¸c kho¶n thu phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt trong ®ã nªu râ nguån lµm l­¬ng, sè nép ng©n s¸ch.2. Ph©n bæ dù to¸n chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc.

2.1. Ph©n bæ, giao dù to¸n chi ®Çu t­ ph¸t triÓn.

C¸c huyÖn, thµnh phè ph©n bæ giao dù to¸n chi ®Çu t­ ph¸t triÓn ph¶i thùc hiÖn ®óng nh÷ng qui ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng, ®ång thêi ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

- ¦u tiªn vèn để thanh toán dứt điểm nợ khối lượng xây dựng cơ bản của các công trình thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách theo chế độ quy định, không để phát sinh nợ tồn đọng mới và kiªn quyÕt không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; Hoµn tr¶ ®ñ vốn ứng trước ph¶i thu håi vµo dù to¸n năm 2010, c¸c khoản vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề, hạ tầng thủy sản đến hạn phải trả trong năm 2010.

- Đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng của địa phương thực hiện từ nguồn bổ sung có mục tiêu phải thực hiện bố trí theo đúng mục tiêu, dự toán được giao. Riªng huyÖn Minh Hãa ­u tiên bố trí vốn Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

- Bè trÝ ®¶m b¶o vèn ®èi øng tõ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng cho c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n sö dông vèn ODA, NGO; vèn thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, nhiÖm vô phÇn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ph¶i ®¶m b¶o;

- Ph©n bæ vµ giao dù to¸n chi ®Çu t­ cho ngµnh Gi¸o dôc - §µo t¹o vµ d¹y nghÒ kh«ng ®­îc thÊp h¬n møc Uû ban nh©n d©n tØnh giao.

Sau khi bè trÝ cho c¸c nhiÖm vô nªu trªn míi bè trÝ cho c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh khëi c«ng míi cã ®ñ ®iÒu kiÖn bè trÝ vèn theo chÕ ®é qui ®Þnh , theo h­íng tËp trung vèn, tr¸nh dµn tr¶i; trong ®ã ­u tiªn cho c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn lÜnh vùc n«ng nghiÖp.

2.2. Ph©n bæ, giao dù to¸n chi th­êng xuyªn.

Giao dù to¸n chi cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, chÝnh quyÒn cÊp d­íi ph¶i khíp, ®óng víi dù to¸n chi ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh giao, trong ®ã cÇn l­u ý:

Phân bổ, giao dự toán chi ngân sách năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới ®¶m b¶o kinh phÝ thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô quan träng Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh ®· quyÕt ®Þnh. §ång thêi ®¶m b¶o yªu cÇu chi tiªu ng©n s¸ch chÆt chÏ, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®¶m b¶o ®ñ nguån ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch an sinh x· héi, trong đã l­u ý mét sè ®iÓm sau:

- Khi phân bổ, giao dự toán chi th­êng xuyªn ®· bao gồm kinh phí cải cách tiền lương theo c¸c qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 33,34/N§-CP ngµy th¸ng 4 n¨m 2009 cña ChÝnh phñ (với mức tối thiểu 650.000 đồng/tháng). QuyÕt ®Þnh sè 169-Q§/TW ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2008 cña Ban ChÊp hµnh trung ­¬ng vÒ chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi cÊp ñy viªn c¸c cÊp; Dù phßng n©ng l­¬ng vµ t¨ng biªn chÕ hµng n¨m.

- §ối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, lĩnh vực khoa học và công nghệ không được thấp hơn mức dự toán chi Uû ban nh©n d©n tØnh đ· giao khi ph©n bæ ®¶m b¶o kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸c cÊp häc, trong ®ã chñ ý bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; Thực hiện đầy đủ chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015".

- §èi víi lÜnh vùc chi sù nghiÖp b¶o vÖ m«i tr­êng tËp trung bè trÝ kinh phÝ ®Ó xö lý r¸c th¶i y tÕ, vÖ sinh m«i tr­êng trong c¸c tr­êng líp häc, b·i xö lý r¸c th¶i, mua s¾m ph­¬ng tiÖn thu gom r¸c th¶i, chó ý xö lý c¸c ®iÓm nãng vÒ m«i tr­êng.

- Ngoµi viÖc ®¶m b¶o kinh phÝ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®· ®­îc ban hµnh ®· bè trÝ trong dù to¸n n¨m 2009, khi ph©n bæ giao dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2010 c¸c ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ cÇn l­u ý bè trÝ kinh phÝ tiÕp tôc thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch míi ban hµnh sau ®©y:

+ Tiếp tục bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 và hướng dẫn của Bộ Công thương (Bộ Thương mại trước đây).

+ Đảm bảo kinh phí thực hiện cải cách hành chính theo Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010.

+ Bố trí kinh phí thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Kinh phí hoạt động của Hội khuyến học các cấp theo Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Ban Chấp hành Trung ương và văn bản số 9134/BTC-HCSN ngày 10/7/2007 của Bộ Tài chính.

+ Bố trí kinh phí hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính.

+ Năm 2010, ngành tài chính triển khai mở rộng ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS); do vậy, nguån "Hç trî kinh phÝ trang thiÕt bÞ tin häc t¹i Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch c¸c huyÖn thµnh phè", c¸c ®Þa ph­¬ng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo ®óng môc tiªu ®· ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh giao vµ c¸c qui ®Þnh Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính.

+ Hç trî t¨ng biªn chÕ gi¸o dôc vµ mét sè nhiÖm vô v­ît qu¸ kh¶ n¨ng ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng; Hç trî thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ®¶m b¶o nh­ng ch­a ®ñ nguån.

+ Căn cứ dự toán ngân sách giao năm 2010 thực hiện các chính sách an sinh xã hội ®Ó các đối tượng hưởng chính sách được nhận tiền hỗ trợ ngay từ những tháng đầu năm 2010 như:

(1) Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ.

(2) Kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Bảo hiểm y tế.

(3) Kinh phí thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và

trường dự bị đại học.

(4) Kinh phí thực hiện chính sách đối với con hộ nghèo học mẫu giáo và bán trú ở các xã 135 theo Quyết định số 101/2009/Q§-TTg ngµy 05/8/2009 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña QuyÕt ®Þnh sè 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

(5) Kinh phí để thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã tuyến biên giới Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia đến năm 2010 theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

(6) Kinh phí để thực hiện miễn thuỷ lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi sÏ cÊp bæ sung cã môc tiªu khi ChÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh hç trî.

(7) Kinh phí thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.     2.3 Phân bổ, giao dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, nhiệm vụ năm 2010:

- Căn cứ dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác ñy ban nh©n d©n tØnh đã giao, các cơ quan, ®¬n vÞ, Uỷ ban nhân dân các huyÖn, thµnh phè thực hiện phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung của từng chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền giao. 

- N¨m 2010, Uû ban nh©n d©n tØnh giao trong dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2010 cña c¸c huyÖn, thµnh phè hç trî kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô nh­ sau: §¹i héi §¶ng c¸c cÊp; Mua xe « t«; Mua trang thiÕt bÞ cña Phßng Tµi chÝnh; X©y dùng chî n«ng th«n ...

- C¸c chÕ ®é Nhµ n­íc míi ban hµnh sÏ ®­îc bè trÝ ng©n s¸ch theo qui ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn.

3. Về bố trí ngân sách và thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn ®Ó thực hiện chÕ ®é tiÒn l­¬ng, trî cÊp n¨m 2010:

- TiÕp tôc bè trÝ ng©n s¸ch vµ thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh t¹o nguån ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng, trî cÊp trong n¨m 2010 theo c¸c NghÞ quyÕt cña Quèc héi vµ c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ, trong đó l­u ý:

- Các c¬ quan, ®¬n vÞ cÊp TØnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè khi phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các cấp ngân sách và đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, ph¶i x¸c định kh«ng thÊp h¬n mức mµ UBND tØnh ®· giao, khi ph©n bæ vµ giao dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng bao gåm 10% tiÕt kiÖm chi t¨ng thªm.

- Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức theo møc l­¬ng tèi thiÓu 650.000 ®ång/ th¸ng theo NghÞ ®Þnh sè 33/2009/N§-CP ngµy th¸ng 4 n¨m 2009; §iÒu chØnh trî cÊp hµng th¸ng ®èi víi c¸n bé x· nghØ viÖc theo NghÞ ®Þnh sè 34/2009/N§-CP ngµy

06/4/2009, tõ c¸c nguån:

+ 10% tiÕt kiÖm chi thường xuyên (kh«ng kÓ c¸c kho¶n chi tiÒn l­¬ng, cã tÝnh chÊt l­¬ng) dù to¸n chi th­êng xuyªn n¨m 2009 t¨ng thªm so víi dù to¸n n¨m 2008 vµ sè cßn d­ (nÕu cã),

+ 50% sè t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng (kh«ng kÓ sè t¨ng tõ nguån thu tiÒn sö dông ®Êt) dù to¸n n¨m 2010 so víi dù to¸n n¨m 2009 ®­îc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh giao.

+ 50% sè t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng (kh«ng kÓ sè t¨ng tõ nguån thu tiÒn sö dông ®Êt) thùc hiÖn n¨m 2009 so víi dù to¸n n¨m 2009 ®­îc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh giao.

+ 40% sè thu ®­îc ®Ó l¹i ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu (riªng viÖn phÝ 35% sau khi ®· trõ tiÒn thuèc, m¸u, truyÒn dÞch vµ ho¸ chÊt).

+ Nguån ®Ó thùc hiÖn tiÒn l­¬ng t¨ng thªm n¨m 2009 ch­a sö dông hÕt chuyÓn sang.

- Riªng ®èi víi c¬ quan nhµ n­íc thùc hiÖn c¬ chÕ tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sö dông biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ viÖc ph©n bæ vµ giao dù to¸n chi tiÕt theo 2 phÇn: PhÇn dù to¸n chi ng©n s¸ch giao thùc hiÖn theo chÕ ®é tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm; PhÇn dù to¸n chi ng©n s¸ch ®­îc giao kh«ng thùc hiÖn chÕ dé tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm.

- §èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, NghÞ ®Þnh sè 115/2005/N§-CP ngµy 05/9/2005 của Chính phủ, viÖc ph©n bæ vµ giao dù to¸n chi tiÕt theo 2 phÇn: PhÇn dù to¸n chi NSNN b¶o ®¶m ho¹t ®éng th­êng xuyªn, phÇn dù to¸n chi ho¹t ®éng kh«ng th­êng xuyªn.

- §èi víi c¸c ®Ò tµi, dù ¸n khoa häc c«ng nghÖ sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 115/2005/N§-CP ngµy 05/9/2005 cña ChÝnh phñ, viÖc ph©n bæ vµ giao dù to¸n chi tiÕt theo 3 phÇn: KÝnh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc c«ng nghÖ, kinh phÝ ho¹t ®éng th­êng xuyªn, kinh phÝ kh«ng th­êng xuyªn.

- Trong quá trình quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, trường hợp Hội đồng nhân dân quyết định dự toán thu ngân sách cấp mình được hưởng cao hơn mức cấp trên giao, thì dự toán chi bố trí tăng thêm tương ứng (không kể tăng chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất) phải dành 50% thực hiện cải cách tiền lương; phần còn lại bổ sung dự phòng ngân sách địa phương để chủ động trong quá trình điều hành ngân sách, thực hiện những nhiệm vụ, chế độ, chính sách quan trọng được cấp có thẩm quyền quyết định và xử lý thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản theo chế độ quy định.

- Sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn như trên mà không đủ so víi nhu cÇu tiÒn l­¬ng t¨ng thªm thì ngân sách tØnh hỗ trợ để bảo đảm nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2010. Trường hợp nguồn của các đơn vị dự toán ngân sách các cấp và ngân sách các cấp chính quyền địa phương lớn hơn nhu cầu chi thực hiện cải cách tiền lương theo quy định thì tiếp tục chuyển nguồn này sang năm sau để tạo nguồn cải cách tiền lương, không sử dụng cho các mục tiêu khác.

4. Bố trí dự phòng ngân sách các cấp chính quyền địa phương:

Bè trÝ dù phßng ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­íc, kh«ng thÊp h¬n møc dù phßng ®· ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh giao ®Ó chñ ®éng thùc hiÖn phßng chèng, kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, dÞch bÖnh ... theo qui ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­íc.

5. Thêi gian ph©n bæ, giao dù to¸n:

- Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè: C¨n cø quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh giao vÒ nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch huyÖn thµnh phè vµ ph­¬ng ¸n ph©n bæ ng©n s¸ch c¸c huyÖn, thµnh phè tr­íc ngµy 20/12/2009; ®ång thêi c¨n cø NghÞ quyÕt Héi ®ång nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè giao nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch cho tõng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc cÊp huyÖn, thµnh phè, møc bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp huyÖn thµnh phè cho tõng x·, ph­êng, thÞ trÊn.

- Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ quyÕt ®Þnh ph©n bæ, giao dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vÒ Së Tµi chÝnh chËm nhÊt sau 05 ngµy sau khi Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch theo ®óng qui ®Þnh t¹i §iÒu 40 NghÞ ®Þnh sè: 60/2003/N§-CP ngµy 06/6/2003 cña ChÝnh phñ vµ ®iÓm 5.3 môc 5 PhÇn III Th«ng t­ sè: 59/2003/TT-BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh vµ tæ chøc c«ng khai dù to¸n ng©n s¸ch ®óng qui ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ QuyÕt ®Þnh sè 192/2004/Q§-TTg ngµy 16/11/2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

- Uû ban nh©n d©n c¸c x·, ph­êng, thÞ trÊn c¨n cø quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n huyÖn, thµnh phè vÒ giao nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch, tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch vµ ph­¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch x·, ph­êng, thÞ trÊn tr­íc ngµy 31/12/2009 vµ thùc hiÖn ph©n bæ dù to¸n chi th­êng xuyªn theo tõng lo¹i cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­íc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 33/2008/Q§-BTC ngµy 02/6/2008 cña Bé Tµi chÝnh, ®ång thêi göi Kho b¹c Nhµ n­íc n¬i giao dÞch 01 (mét) b¶n lµm c¨n cø thanh to¸n vµ kiÓm so¸t chi.

- Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 được Chñ tÞch Ủy ban nhân dân tØnh giao, đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP và hướng dẫn bổ sung tại Công v¨n này (báo cáo cơ quan tài chính theo mẫu số 1a, 1b và 1c đính kèm Công v¨n này). Riêng đối với việc phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển thực hiện theo Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính; Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; trong

đó lưu ý một số điểm sau:

+ Trong phạm vi 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án phân bổ dự toán ngân sách, cơ quan tài chính phải có văn bản thông báo kết quả thẩm tra. Nếu quá 07 ngày làm việc mà cơ quan tài chính chưa có ý kiến coi như đồng ý với phương án phân bổ của cơ quan, đơn vị đã gửi cơ quan tài chính. Trường hợp cơ quan tài chính nhất trí với phương án phân bổ thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân bổ ngân sách giao ngay dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, đồng thời gửi cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp (theo các mẫu số 2a, 2b và 2c đính kèm Công v¨n này) và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (gửi thông qua đơn vị sử dụng ngân sách bản chi tiết đối với đơn vị). Trường hợp cơ quan tài chính đề nghị điều chỉnh thì trong phạm vi 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của cơ quan tài chính, cơ quan, đơn vị phân bổ tiếp thu, điều chỉnh và gửi lại cơ quan tài chính để thống nhất; trường hợp không thống nhất nội dung điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Điểm 1.5, Mục 1, Phần IV, Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp sau ngày 31/12/2009, vì khó khăn, vướng mắc mà đơn vị dự toán cấp I chưa phân bổ xong dự toán được giao, đơn vị phải báo cáo với cơ quan tài chính cùng cấp để xem xét, cho phép kéo dài thời gian phân bổ dự toán. Đối với các nguyên nhân do chủ quan của đơn vị, thời gian phân bổ dự toán kéo dài chậm nhất đến ngày 31/01/2010; quá thời hạn này, cơ quan tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác, hoặc bổ sung vào dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Đối với các nguyên nhân do khách quan, vượt quá thẩm quyền của đơn vị như chưa có phê duyệt của cấp có thẩm quyền về tổ chức bộ máy, cơ chế thực hiện nhiệm vụ… đơn vị dự toán cấp I phải dự kiến thời hạn hoàn thành để cơ quan tài chính cho kéo dài thời gian phân bổ, song chậm nhất không quá ngày 31/3/2010; quá thời hạn này, dự toán còn lại chưa phân bổ sẽ xử lý tương tự như đối với các nguyên nhân chủ quan nêu trên.

+ Khi phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán cấp I phải chú ý phân bổ để hoàn trả các khoản đã được tạm ứng, tạm cấp, các khoản phải thu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp đơn vị không phân bổ dự toán cho các khoản phải thu hồi này, cơ quan tài chính có văn bản thông báo cho các cơ quan, đơn vị để phân bổ lại, đồng thời thông báo cho cơ quan Kho bạc Nhà nước cùng cấp để tạm thời chưa cấp kinh phí cho đến khi nhận được bản phân bổ theo đúng quy định trên.

+ Trường hợp trong tháng 01/2010 đơn vị sử dụng ngân sách chưa được cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán, cơ quan tài chính và Kho bạc nhà nước tạm cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ. Sau ngày 31/01/2010, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước dừng tạm cấp kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách (trừ trường hợp đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính đồng cấp).

+ §èi víi c¸c kho¶n chi cã tÝnh chÊt thêi vô hoÆc chØ ph¸t sinh vµo mét sè thêi ®iÓm nh­ ®Çu t­, mua s¾m, söa ch÷a lín cho c¸c cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước phải thực hiện theo đóng c¸c quy định hiện hành. Trường hợp được cấp cã thẩm quyền cho phÐp mua sắm phải ghi trõ trong dự to¸n để Kho bạc nhà nước kiểm so¸t, thanh to¸n.

II.C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh.

1 . Tæ chøc qu¶n lý thu, t¨ng c­êng chèng thÊt thu:

- Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn ngay tõ ®Çu n¨m c«ng t¸c thu ng©n s¸ch, ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ, thu kÞp thêi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn tèt LuËt thuÕ tµi nguyªn vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña ChÝnh phñ, cña Bé Tµi chÝnh cã hiÖu lùc thi hµnh tõ n¨m 2010 vµ c¸c luËt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, luËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, luËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.

- Rµ so¸t t×nh h×nh sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn nh»m ph¸t hiÖn c¸c tr­êng hîp ®· tróng ®Êu gi¸ ®Êt nh­ng ch­a nép tiÒn sö dông ®Êt, nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt nh­ng ch­a nép tiÒn thuª ®Êt, thuÕ nhµ ®Êt ®Ó cã gi¶i ph¸p thu ngay.

- TiÕp tôc thùc hiÖn viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt, c¸c huyÖn, thµnh phè, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ nghiªm tóc triÓn khai thùc hiÖn ChØ thÞ sè 24/2007/CT-TTg ngµy 01/11/2007 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. §Ó c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph­¬ng cã nguån kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao khi thùc hiÖn miÔn thu c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn thµnh phè chñ ®éng bè trÝ kinh phÝ hç trî cho c¸c ®¬n vÞ tõ nguån ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng.

- VÒ thu phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng ®èi víi khai th¸c kho¸ng s¶n qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 63/2008/N§-CP ngµy 13/5/2008 cña ChÝnh phñ vµ NghÞ ®Þnh sè 82/2009/N§-CP ngµy 12/10/2009 cña ChÝnh phñ söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 63/2008/N§-CP vµ c¸c v¨n b¶n h­íng d©n cña Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn h¹ch to¸n thu, chi c©n ®èi ng©n s¸ch theo chÕ ®é qui ®Þnh.

- Cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát để có các biện pháp chấn chỉnh; đồng thời, tổ chức thu triệt để các khoản nợ đọng thuế có khả năng thu hồi; tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro, tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm và việc thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để truy thu đầy đủ vào ngân sách nước các khoản tiền thuế bị gian lận.

- Các huyÖn, thµnh phè quan tâm chỉ đạo công tác quản lý tài sản công, quản lý sử dụng đất đai từ khâu quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai để quản lý và thu ngân sách đầy đủ, kịp thời theo đúng chế độ quy định, nhất là các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

- Đẩy mạnh việc rà soát, cải cách các thủ tục hành chính thuế theo Đề án 30 của Chính phủ để phát hiện, loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Nâng cao chất lượng của bộ phận “một cửa” để giải quyết các thủ tục hành chính thuế.

2. VÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ng©n s¸ch.2.l. Tæ chøc ®iÒu hµnh dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc:

C¸c ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch thùc hiÖn trong ph¹m vi dù to¸n ®­îc duyÖt, thùc hiÖn kiÓm so¸t chi chÆt chÏ ®¶m b¶o môc ®Ých, ®èi t­îng, tiªu chuÈn, ®Þnh møc, chÕ ®é nhµ n­íc qui ®Þnh. Trong ®ã l­u ý:

Chủ động có kế hoạch ứng nguồn vốn ngay từ đầu năm cho các dự án công trình quan trọng theo chế độ quy định, nhất là xây dựng tu bổ các công trình đê điều, thuỷ lợi, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả lũ lụt, dự án di dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm theo dự án được cấp có thẩm quyền quyết định...

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

ChØ ®¹o c¸c c¬ quan cã liªn quan phối hợp với cơ quan tài chính thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị trùc thuéc, cấp cơ sở; thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi tiªu chèng l·ng phÝ, c¾t gi¶m c¸c kho¶n chi ch­a thËt sù cÇn thiÕt; ®¶m b¶o nguån lùc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch an sinh x· héi vµ ®iÒu chØnh tiÒn l­¬ng. Trường hợp phát hiện các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách không đúng chế độ, chính sách, nhất là các chính sách liên quan đến thực hiện các chính sách xã hội, xoá đói giảm nghèo... cần có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo chính sách, chế độ thực hiện đúng đối tượng và có hiệu quả.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo quy định.

2.2. Thùc hiÖn cÊp ph¸t, thanh to¸n kinh phÝ:

C¨n cø vµo dù to¸n n¨m 2010 ®­îc giao, ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch thùc hiÖn rót dù to¸n chi theo chÕ ®é, ®Þnh møc chi tiªu ng©n s¸ch ®· ®­îc c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ tiÕn ®é, khèi l­îng thùc hiÖn nhiÖm vô ®¶m b¶o nguyªn t¾c:

(a). Các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương, trợ cấp xã hội...) đảm bảo thanh toán theo mức được hưởng hàng tháng của các đối tượng hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ nghiªm tóc tæ chøc thùc hiÖn viÖc chi tr¶ l­¬ng qua tµi kho¶n cho c¸c ®èi t­îng h­ëng l­¬ng theo ChØ thÞ sè 20/2007/CT-TTg ngµy 24/8/2007 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

(b). Những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản có tính chất không thường xuyên khác thực hiện thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện theo chế độ quy định.

(c). Tiếp tục thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước đối với các nhiệm vụ chi dưới đây:

+ Chi bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới: Căn cứ dự toán bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được cấp có thẩm quyền giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, hàng tháng cơ quan tài chính cấp dưới chủ động rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp để đảm bảo cân đối ngân sách cấp mình; riêng ngân sách cấp xã rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

+ §èi víi bổ sung cân đối từ ngân sách tØnh cho ngân s¸ch huyÖn, thµnh phè, mức rút dự toán hàng tháng về nguyên tắc không vượt quá 1/12 tổng mức bổ sung cân đối cả năm; riêng các tháng trong quý I, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mức rút dự toán có thể cao hơn mức bình quân trên, song tổng mức rút dự toán cả quÝ I không được vượt quá 30% dự toán năm.

+ Trường hợp số đã ứng trước cho c¸c ®¬n vÞ, địa phương được thu hồi như sau:

+ Đối với số ứng trước cấp theo hình thức lệnh chi tiền thì việc thu hồi số ứng trước cũng được thực hiện bằng hình thức cấp lệnh chi tiền từ ngân sách trung ương.

+ Đối với số ứng trước theo hình thức rút dự toán thì Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch điều chỉnh hạch toán từ ứng trước sang thực chi ngân sách trung ương và thực thu ngân sách địa phương cấp từ bổ sung của ngân sách trung ương.

- Căn cứ giấy rút dự toán ngân sách của cơ quan tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu số C2-09/NS đính kèm); Kho bạc nhà nước nơi giao dịch kiểm tra các điều kiện: đã có trong dự toán được giao, trong giới hạn rút vốn hàng tháng, sau đó hạch toán chi ngân sách cấp trên, thu ngân sách cấp dưới theo đúng nội dung khoản bổ sung và Mục lục ngân sách nhà nước.

- Trường hợp trong năm ngân sách cấp trên ứng trước dự toán bổ sung ngân sách năm sau cho ngân sách cấp dưới, khi rút dự toán ứng trước phải hạch toán thu, chi vào ngân sách năm sau theo quy định.

- Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 15 của tháng sau, Kho bạc nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện thực hiện tổng hợp, báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp về kết quả rút dự toán chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong tháng trước theo quy định hiện hành.

3. Thùc hiÖn chuyÓn nguån sang năm sau:

Các cơ quan, ®¬n vÞ thô h­ëng ng©n s¸ch, huyÖn, thµnh phè và Kho bạc nhà nước thực hiện rà soát, xử lý, chuyển số dư ngân sách nhà nước năm 2009 sang năm sau theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính, đảm bảo số chuyển nguồn năm 2010 sang năm sau chặt chẽ, đúng chế độ, thúc đẩy đơn vị sử dụng kinh phí hiệu quả, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau.4. Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng 1·ng phÝ; phßng, chèng tham nhòng:

C¸c Së, Ban ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp tổ chức chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Đồng thời xử lý kịp thời, nghiªm minh đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.5. Thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh, ng©n s¸ch nhµ n­íc:

C¸c Së, Ban ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp tổ chức chỉ đạo vµ thực hiện đầy đủ các quy định tại Quyết định số: 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về công khai, trong đó lưu ý:

- C¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp thùc hiÖn chÕ ®é c«ng khai ngân sách nhà nước các cấp theo ®óng qui ®Þnh t¹i Thông tư số: 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005; Thông tư số: 54/2006/TT-BTC ngày 19/06/2006 của Bộ Tài chính.

- Các đơn vÞ sö dông ng©n s¸ch chi th­êng xuyªn thùc hiÖn viÖc c«ng bè công khai theo ®óng qui ®Þnh t¹i Thông tư số: 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính.

- C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc sö dông nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó x©y dùng c¬ b¶n thùc hiÖn c«ng khai theo qui ®Þnh t¹i Thông tư số: 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính ®èi víi viÖc ph©n bæ, qu¶n lý sö dông vèn ®Çu t­ XDCB thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc.

- Các c¬ quan, ®¬n vÞ tæ chøc sö dông tµi s¶n nhµ n­íc công khai theo qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh số: 115/2008/Q§-TTg ngày 27/8/2008 của Thñ t­íng ChÝnh phñ.

- Các c¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao qu¶n lý c¸c quü cã nguån tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân thực hiện công khai theo Thông tư số: 19/2005/TT-BTC ngày 11/03/2005 của Bộ Tài chính.

Trªn ®©y lµ mét sè ®iÓm cÇn l­u ý trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ n­íc n¨m 2010. §Ò nghÞ c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c cÊp nghiªn cøu, ®ång thêi c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ m×nh ®Ó triÓn khai thùc hiÖn ®¶m b¶o theo yªu cÇu. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn cã g× v­íng m¾c, xin ph¶n ¶nh vÒ Së Tµi chÝnh ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt./.

N¬i nhËn

- C¸c Së, Ban ngµnh cÊp tØnh

- UBND c¸c huyÖn, thµnh phè

- UBND tØnh (®Ó b¸o c¸o)

- KBNN tØnh (®Ó phèi hîp)

- Phßng TC-KH c¸c huyÖn, TP

- BG§èc Së

- L­u: VP; V.X·; NS; §.T­; T.Tra
gi¸m ®èc

Lª C«ng Cuéc

MẪU SỐ 1b

SỞ ………………..
------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


Số: ………./…….(ĐV)
V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm ……..

…….., ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: Sở Tài chính …………..

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

- Căn cứ Quyết định số ………… ngày ………. của Ủy ban nhân dân.......... về giao dự toán NSNN năm …..

- Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành.

Sở ……… dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm ……… được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến thẩm tra để Sở ……… hoàn chỉnh và giao dự toán ngân sách năm …….. cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …………

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Lê Công Cuộc

 

(*) Mẫu này áp dụng cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

 

MẪU SỐ 1c

PHÒNG ………………..
------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


Số: ………./…….(ĐV)
V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm ……..

…….., ngày … tháng … năm ……

 

Kính gửi: Phòng Tài chính …………..

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

- Căn cứ Quyết định số ………… ngày ………. của Ủy ban nhân dân............ về giao dự toán NSNN năm …..

- Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN hiện hành.

Phòng ……… dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm ……… được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Phòng Tài chính cho ý kiến thẩm tra để Phòng ……… hoàn chỉnh và giao dự toán ngân sách năm …….. cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …………

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

(*) Mẫu này áp dụng cho các phòng, ban thuộc cấp huyện.

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo công văn (theo các mẫu số 1b, 1c) số ………… ngày ………. của ………)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung

Tổng số

Chi tiết theo đơn vị sử dụng (1)

Đơn vị A

Đơn vị B

Đơn vị …

I. Thu, chi ngân sách về phí, lệ phí

1. Số thu phí, lệ phí.

- …

2. Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại.3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách

II. Dự toán chi NSNN

1. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

1.1. Kinh phí thường xuyên

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

1.2. Kinh phí không thường xuyên (2)

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

2. Quản lý hành chính

2.1. Kinh phí thực hiện tự chủ

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

2.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

3. Nghiên cứu khoa học

3.1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

3.2. Kinh phí thường xuyên

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

3.3. Kinh phí không thường xuyên(2)

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

4…


 

 

 

 

KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch

(Mã số KBNN)

 

KBNN..(3)

(Mã số)

KBNN..(3)

(Mã số)

KBNN..(3)

(Mã số)

Ghi chú:

(1) Nếu số đơn vị trực thuộc nhiều, có thể đổi chỉ tiêu theo cột ngang thành chỉ tiêu theo hàng dọc; tổng hợp cả số phân bổ của các đơn vị tổ chức theo ngành dọc đã ủy quyền cho các đơn vị cấp II phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

(2) Kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn … đã giao trong dự toán.

(3) Ví dụ: KBNN ®¬n vÞ giao dÞch.

(4) Đối với các nhiệm vụ chi cấp phát bằng hình thức lệnh chi tiền phải chi tiết vào từng lĩnh vực chi, phần kinh phí không thực hiện tự chủ (kinh phí không thường xuyên).

(5) Ngoài việc phục vụ cho dự kiến phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, mẫu phụ lục này còn sử dụng để đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước đồng cấp tổng hợp quyết định giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

 

MẪU SỐ 2b

SỞ ………………..
------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


Số: ………./…….(ĐV)

…….., ngày … tháng … năm ……

 QUYẾT ĐỊNH(1)

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ….

GIÁM ĐỐC SỞ …..

- Căn cứ Quyết định số ………. ngày …………. của Ủy ban nhân dân …. về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở………….

- Căn cứ Quyết định số ………ngày ….…… của Ủy ban nhân dân…. về giao dự toán NSNN năm ……..

- Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản số ………ngày…… về phương án phân bổ ngân sách năm …….QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm …. cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở….. theo phụ lục(2) đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm …. được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh (thành phố);
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách);
- Lưu …………

 

Bản tổng hợp của các đơn vị trực thuộc Sở
Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách


GIÁM ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Mẫu này áp dụng cho các sở, ban, ngành thuộc cấp tỉnh.

(2) Mẫu phụ lục số 02; riêng đối với báo cáo gửi Sở Tài chính và KBNN tỉnh thực hiện theo mẫu phụ lục số 01 (tổng hợp các đơn vị).

 

MẪU SỐ 2cPHÒNG ………………..
------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


Số: ………./…….(ĐV)

…….., ngày … tháng … năm ……

QUYẾT ĐỊNH(1)

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ….

TRƯỞNG PHÒNG …..

- Căn cứ Quyết định số ………. ngày …………. của Ủy ban nhân dân ….. về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng………….

- Căn cứ Quyết định số ………ngày ….…… của Ủy ban nhân dân ….về giao dự toán NSNN năm ……..

- Căn cứ ý kiến của Phòng Tài chính tại văn bản số ………ngày…… về phương án phân bổ ngân sách năm …….QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm …. cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Phòng….. theo phụ lục(2) đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm …. được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Phòng Tài chính ….;
- KBNN huyện (thị xã,…);
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- Lưu …………

 

Bản tổng hợp của các đơn vị trực thuộc Phòng
Bản chi tiết của đơn vị


TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Mẫu này áp dụng cho các phòng, ban thuộc cấp huyện.

(2) Mẫu phụ lục số 02; riêng đối với báo cáo gửi Phòng Tài chính và KBNN Huyện thực hiện theo mẫu phụ lục số 01 (tổng hợp các đơn vị).

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM …...........

Đơn vị: (Đơn vị sử dụng ngân sách)

Mã số: (Đơn vị sử dụng ngân sách) 

(Kèm theo quyết định (theo các mẫu số 2b, 2c) số ………… của ………)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung

Tổng số

I. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1. Số thu phí, lệ phí.

- Học phí

- ..…

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại.

- Học phí

- …..

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN

II. Dự toán chi Ngân sách nhà nước

1. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

1.1. Kinh phí thường xuyên

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

1.2. Kinh phí không thường xuyên

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

2. Quản lý hành chính

2.1. Kinh phí thực hiện tự chủ

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

2.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

3. Nghiên cứu khoa học

3.1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

3.2. Kinh phí thường xuyên

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

3.3. Kinh phí không thường xuyên

Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

4…


 

Ghi chú:

(1) Chi thanh toán cá nhân, chi thường xuyên thực hiện rút dự toán đều theo từng tháng trong năm để chi theo chế độ quy định. Chi mua sắm, sửa chữa lớn, chi sự nghiệp kinh tế rút dự toán theo tiến độ thực hiện thực tế và chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã ban hành.

(2) Trong trường hợp ủy quyền cho các đơn vị dự toán cấp II phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách thì do thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II ký theo ủy quyền của thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I.

(3) Chi tiết: các khoản chi bằng lệnh chi tiền; ghi thu ghi chi các dự án ODA.

 

MẪU SỐ 3

TỈNH, THÀNH PHỐ (HuyÖn)


SỞ TÀI CHÍNH (Phßng) …………..
------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


 

…….., ngày … tháng … năm ……

TỔNG HỢP NHU CẦU RÚT VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
TỪ NGÂN SÁCH TØnh CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG


Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung

Dự toán giao (gồm cả số đã ứng, số tạm cấp)

Khối lượng thực hiện theo kế hoạch vốn, dự án ngân sách đã được giao đến thời điểm báo cáo và số tạm ứng theo chế độ chưa thanh toán

Số đã rút dự toán đến thời điểm báo cáo (gồm cả số đã ứng, số tạm cấp)

Dự kiến nhu cầu vốn để thực hiện 30 ngày tiếp theo

Số đề nghị rút dự toán

Tổng số:

1. Vốn đầu tư (trong nước, viện trợ bằng tiền không kể Chương trình MTQG, như: hỗ trợ đầu tư Khu công nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch, hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh, huyện,…)

2. Vốn các chương trình, mục tiêu:

- Chương trình MTQG Giảm nghèo 

- Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

- Chương trình MTQG phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

- Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

- Chương trình MTQG về Văn hóa

- Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo

- Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm

- Chương trình MTQG Phòng, chống ma túy

- Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Chương trình MTQG về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước

- Chương trình MTQG về Việc làm

- Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động

3. Vốn Chương trình 135

4. Vốn Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

5. Vốn sự nghiệp (chi tiết theo các chính sách, chế độ lớn không kể Chương trình MTQG):

- Kinh phí thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

- Kinh phí khám chữa bệnh người nghèo

- ….. 


 

 

 

 

  Nơi nhận:
- KBNN tỉnh, thành phố (huyÖn) ……;
- Lưu……….

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH (TP)
(Ký tên, đóng dấu)

 

Không ghi vào khu vực này
GIẤY RÚT DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

Tháng … năm 20…

Mẫu số: C2-09/NS

Niên độ: …………………


Số……………...…………

 

PHẦN KBNN GHI

Căn cứ dự toán NS………………bổ sung cho NS………………

Đề nghÞ KBNN:……………………………………………………

Chi NS (cấp): ……………………Tài khoản ………. ……………

Cho NS (cấp): ……………………Tài khoản ………. …………..Nợ TK ………………..

Có TK …………………

Mã quỹ….. MãĐBHC……..

Mã KBNN……………...Theo chi tiết:

Diễn giải

Mã nguồn NS

Mã Chương

Mã ngành KT

Mã NDKT

Số tiền

1. Bổ sung cân đối ngân sách

 

 

 

 

 

2. Bổ sung có mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (1+2):

 

 

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................................

Ghi chú: KBNN đồng thời hạch toán số thu bổ sung từ NS (cấp) ……..cho NS (cấp)……….., theo chi tiết sau:

Diễn giải

Mã nguồn NS

Mã Chương

Mã ngành KT

Mã NDKT

Số tiền

1. Bổ sung cân đối ngân sách 1

 

 

 

 

 

2. Bổ sung có mục tiêu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (1+2):

 

 

 

 

 

 

CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND XÃ)
Ngày …. tháng …. năm….

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày …. tháng …. năm….

 


Kế toán trưởng

Thủ trưởng (Chủ tịch xã)

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

1 Chú ý: số thu, chi bổ sung cân đối ngân sách và thu, chi bổ sung có mục tiêu phải thống nhất

: 3cms -> upload -> stc -> File
File -> Phụ lục I bảng giá các loại xe ô tô dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
File -> Ubnd tỉnh bình phưỚc sở TÀi chính số: 2171 /bc-stc
File -> Hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
File -> Thủ tục thanh lý tài sản; mã số hồ sơ: t-bpc- 202148-tt a Trình tự thực hiện
File -> BỘ TÀi chính —— Số: 146 /2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Phụ lục II bảng giá các loại xe máy dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
File -> Số: 54/2006/tt-btc độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính độc lập – Tự do – Hạnh phúc
File -> Nghị ĐỊNH: Điều 1
File -> LỊch công táC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương