Ubnd tỉnh phú thọ trưỜng đẠi học hùng vưƠNGtải về 36.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích36.05 Kb.
#21416

UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 394/QĐ-ĐHHV Phú Thọ, ngày 04 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung Quy chế học sinh sinh viên trường Đại học Hùng Vương

(Ban hành kèm theo quyết định số 463/QĐ-ĐHHV-CTCT&HSSV ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương).HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-ĐHHV-CTCT&HSSV ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc bổ sung Quy chế HSSV;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng CTCT&HSSV,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay b sung một số điều của Quy chế học sinh sinh viên trường Đại học Hùng Vương ban hành kèm theo quyết định số 463/QĐ-ĐHHV-CTCT&HSSV ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên Trường Đại học Hùng Vương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để th/hiện); (đã ký)

- HT, PHT (để báo cáo);

- Lưu CTCT&HSSV,VT.PGS.TS Cao Văn

UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỔ SUNG

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ HỌC SINH SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo quyết định số394/QĐ-ĐHHV ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương).
Tại phụ lục 1, một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luậtTT


Tên vụ việc vi phạm

Số lần vi phạm và hình thức xử lý

(số lần tính theo từng học kỳ)
Ghi chú

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chỉ học tập 1 năm học

Buộc thôi học

24


Sinh viên tự ý đi thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ khi chưa được Hiệu trưởng Nhà trường cho phépLần 1

Lần 2

Lần 3


HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PGS.TS Cao Văn


UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 395/QĐ-ĐHHV Phú Thọ, ngày 04 tháng 5 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung Quy chế học sinh sinh viên trường Đại học Hùng Vương

(Ban hành kèm theo quyết định số 462/QĐ-ĐHHV-CTCT&HSSV ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương).HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-ĐHHV-CTCT&HSSV ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng ngày 15 tháng 4 năm 2015 về việc bổ sung Quy chế HSSV;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng CTCT&HSSV,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay bổ sung Tiêu chí 5 của Quy chế học sinh sinh viên trường Đại học Hùng Vương ban hành kèm theo quyết định số 462/QĐ-ĐHHV-CTCT&HSSV ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên Trường Đại học Hùng Vương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để th/hiện); (đã ký)

- HT, PHT (để báo cáo);

- Lưu CTCT&HSSV,VT.PGS.TS Cao VănUBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỔ SUNG HƯỚNG DẪN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo quyết định số 395/QĐ-ĐHHV ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương).


TIÊU CHÍ

Được tính tối đa

Tiêu chí 5. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường hoặc đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của sinh viên


10 điểm

1.4 Sinh viên ở KTX là trưởng nhà, trưởng tầng, trưởng phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (có xác nhận BQL KTX)

10 đ


1.5 Sinh viên ở KTX là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (có xác nhận BQL KTX)

10 đ


1.6 Sinh viên ở KTX chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nội quy Nhà trường (có xác nhận BQL KTX)

8 đ

(Mỗi sinh viên được cộng điểm khuyến khích thì không vượt quá điểm tối đa của tiêu chí).

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS Cao Văn
Каталог: file -> 1350440875
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7790-5 : 2008 iso 2859-5 : 2005
file -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
file -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
1350440875 -> Chỉ thị số 35/-ct-tw ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
1350440875 -> QUỐc hội luật số: 58

tải về 36.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương