Ubnd tỉnh phú thọ SỞ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 86.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích86.75 Kb.
#8570

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

straight arrow connector 2Số 1514 /SGD&ĐT-GDTrH

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

GDTrH năm học 2015-2016


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 1 Phú Thọ, ngày 04 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;

- Các trường trung học phổ thông;

- Các trường PTDTNT huyện, tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào Văn bản số 4509 /BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015 - 2016, Sở GD&ĐT Phú Thọ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học (GDTrH) năm học 2015 - 2016 như sau:

PHẦN I: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở GDTrH (Trung học cơ sở và Trung học phổ thông).

3. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở GDTrH theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học (PPDH), kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; thực hiện hiệu quả mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở (lớp 6) đối với các trường trung học cơ sở (THCS) tham gia.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.PHẦN II: CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

a) Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, các cơ sở GDTrH xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và đối tượng học sinh;

b) Các cơ sở GDTrH tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động rà soát, lựa chọn nội dung trong chương trình, sách giáo khoa hiện hành để xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn; đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chuyên đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ pháp lí để thanh tra, kiểm tra. Về việc xây dựng và triển khai các chuyên đề dạy học thực hiện theo Văn bản số 161/HD-SGD&ĐT ngày 22/01/2015 của Sở GD&ĐT;

Các cơ sở GDTrH hoàn thiện phân phối chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục của đơn vị (Hiệu trưởng đã ký duyệt) báo cáo và gửi kèm theo một bộ phân phối chương trình các môn học, các hoạt động giáo dục về Sở GD&ĐT (đối với các trường THPT, PTDTNT), gửi về phòng GD&ĐT (đối với các trường THCS) để báo cáo Sở GD&ĐT trước ngày 30/10/2015.

2. Triển khai mô hình trường học mới cấp THCS đối với một số lớp 6 của các trường THCS tham gia. Tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng về mô hình trường học mới cấp THCS; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, sách hướng dẫn học, cách tổ chức các hoạt động học và kiểm tra đánh giá để thực hiện hiệu quả mô hình trường học mới cấp THCS (văn bản hướng dẫn riêng).

3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

a) Đối với môn tiếng Anh

- Đối với việc thực hiện chương trình tiếng Anh hiện hành: Các khối lớp không tham gia chương trình tiếng Anh mới, thực hiện theo nội dung chương trình và SGK tiếng Anh hiện hành (hệ 7 năm); thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng môn tiếng Anh, từng bước tiếp cận với chương trình và SGK tiếng Anh hệ 10 năm; đổi mới việc kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh theo công Văn số 1584/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GD&ĐT về việc triển khai KTĐG theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh;

- Đối với việc thực hiện Chương trình tiếng Anh theo ĐANNQG 2020: Các trường xây dựng mô hình điển hình: Thực hiện theo Văn bản số 734/SGD&ĐT–GDTrH, ngày 13/5/2015 của Sở GD&ĐT về kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2015.

- Các nội dung khác thực hiện theo Văn bản số 1357/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 06/8/2015 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai dạy học ngoại ngữ năm học 2015-2016.

- Triển khai dạy học đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương và một số trường THPT.

b) Đối với môn tiếng Pháp

Trường THPT Chuyên Hùng Vương tiếp tục triển khai các nội dung dạy học tiếng Pháp theo các quy định của Bộ GD&ĐT.

4. Rà soát lại toàn bộ chương trình dạy nghề phổ thông để chọn lựa, bổ sung tích hợp các chương trình dạy nghề phù hợp với yêu cầu, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông tại các cơ sở GDTrH; khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương ở những nơi có điều kiện thuận lợi. Tiếp tục đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trung học. Phòng GD&ĐT: Đoan Hùng, Lâm Thao tiếp tục triển khai thí điểm đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

5. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật. Triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Các nội dung về chế độ chính sách, hồ sơ khuyết tật cho học sinh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số 37/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT

6. Thực hiện nghiêm túc các nội dung: Giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất (chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho Hội khỏe phù đổng các cấp) và y tế trường học. Tiếp tục thực hiện các nội dung lồng ghép, tích hợp như văn bản hướng dẫn nhiện vụ giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2014-2015.

7. Chỉ đạo quyết liệt cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia hiệu quả "Trường học kết nối": Đăng nhập đầy đủ thông tin, đúng quy định; sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn thông qua việc gửi các chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo đúng quy trình; đăng ký tham gia các bài học theo quy định; gửi bài tham gia các cuộc thi…tại địa chỉ: http://truonghocketnoi.edu.vn.

8. Tiếp tục tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn tại Văn bản số 105/SGD&ĐT-GDTrH ngày 10/02/2011 của Sở GD&ĐT và Văn bản hướng dẫn nhiện vụ giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2014-2015; các cơ sở GDTrH phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và tổ chức ngày đọc sách hiệu quả.

9. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới (Văn bản số 1431/SGD&ĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GD&ĐT) đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận PPDH và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

10. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh; việc quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

II. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Tiếp tục đổi mới đồng bộ PPDH và kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục học sinh; tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.1. Đổi mới phương pháp dạy học

- Tiếp tục đổi mới PPDH và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh. Kết hợp đa dạng những phương pháp dạy học truyền thồng với phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực: phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dạy học nêu vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học theo hợp đồng…; Kỹ thuật bản đồ tư duy, kỹ thuật động não, kỹ thuật thảo luận viết, kỹ thuật XYZ, kỹ thuật khăn phủ bàn, kỹ thuật bể cá, kỹ thuật tia chớp…, giáo viên cần chú ý áp dụng đúng quy trình, các bước thực hiện của các PPDH, kỹ thuật dạy học tích cực theo quy định;

- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác triệt để phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành;

- Cốt lõi của đổi mới PPDH là tổ chức các hoạt động học cho học sinh:+ Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên giao nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, gợi ý tư liệu sử dụng; yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Thực hiện nhiệm vụ học tập: Học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập cá nhân, hợp tác nhóm; giáo viên phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên";

+ Báo cáo kết quả và thảo luận: Học sinh báo cáo sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ, khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về kết quả báo cáo; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí;

+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa kiến thức sau mỗi hoạt động học.

- Trong hoạt động học, học sinh đóng vai trò trung tâm, người thầy cần khơi dậy, kích thích ở học sinh về động cơ, ý chí, hứng thú, khát khao, niềm đam mê, tự giác và sáng tạo trong học tập và rèn luyện để phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, khi đó hoạt động học mới có hiệu quả tích cực.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường;

- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học (Văn bản số 1296/SGD&ĐT-GDTrH ngày 28/7/2015 của Sở GD&ĐT); cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học (Văn bản số 1486/SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Sở GD&ĐT). Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ…;

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản số 12/SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/01/2014 của Sở GD&ĐT. Tiếp tục mở rộng mô hình trường học gắn với di sản văn hóa, sản xuất, kinh doanh tại địa phương (ở những nơi có điều kiện);

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; các hội thi năng khiếu trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Không lấy thành tích của các hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua các đơn vị có học sinh tham gia;

3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

- Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh;

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng nhận xét; đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;

- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh;

- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình;

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận, xây dựng ma trận đề kiểm tra theo 4 mức độ độ (Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao); chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ; luyện kỹ năng thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12. Đối với môn tiếng Anh theo hướng dẫn tại Văn số 1584/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GD&ĐT.

III. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÍ

1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

- Các cơ sở GDTrH chỉ đạo, tạo điều kiện, động viên cán bộ quản lí, giáo viên tích cực tham gia hiệu quả các lớp tập huấn của Bộ, Sở GD&ĐT; triển khai nghiêm túc các nội dung tập huấn của Sở GD&ĐT đến cán bộ, giáo viên gắn với nhiệm vụ cụ thể; tăng cường công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng qua mạng thông tin "Trường học kết nối";

- Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT đáp ứng việc triển khai Đề án 2020. Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phân công dạy học;

- Việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lí, giáo viên theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT về chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên trung học, đảm bảo đúng quy trình, khách quan, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ quản lí, giáo viên; việc đánh giá cán bộ, giáo viên phải gắn với hiệu quả của công việc được giao, tránh cào bằng.

- Các cơ sở GDTrH chủ động phối hợp với Trường Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Phú Thọ để bồi dưỡng các nội dung theo chuyên đề, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW (Sở GD&ĐT có hướng dẫn riêng).

2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên

- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo quy định hiện hành nhưng theo hướng giảm công việc hành chính, sự vụ, tăng hàm lượng và nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chuyên môn. Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, quy trình sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học như sau:

+ Tổ, nhóm chuyên môn trao đổi, thảo luận, thống nhất để xây dựng các chuyên đề dạy học, xác định nội dung dạy học;

+ Lựa chọn các hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp để thực hiện bài học, chuyên đề sao cho hiệu quả;

+ Cử giáo viên dạy học minh họa; bố trí người dự giờ. Người dự thay đổi vị trí, tập trung vào hoạt động học của học sinh, ghi hình làm tư liệu;

+ Bố trí các cuộc họp, thảo luận, rút kinh nghiệm giờ dạy để làm tư liệu chia sẻ cho đông đảo giáo viên trong và ngoài nhà trường.

- Đổi mới nội dung dự giờ và tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy theo tinh thần Văn bản số 1344/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên. Chủ yếu là phân tích, rút kinh nghiệm bài học, mà không nhất thiết phải cho điểm, xếp loại giờ dạy, giảm áp lực, căng thẳng cho giáo viên;

- Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các cơ sở GDTrH. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để giao lưu, học hỏi với đồng nghiệp trong tỉnh và toàn quốc; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, liên trường;

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi (Dự kiến tổ chức thi giáo viên giỏi THPT cấp tỉnh, có văn bản hướng dẫn riêng).

3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

- Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, bố trí cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học hợp lí; việc phân công giảng dạy hợp lí, đúng quy định;

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình;

- Các trường THPT ngoài công lập bố trí đủ đội ngũ giáo viên cơ hữu theo quy định, từng bước nâng cao chất lượng, phát huy tính năng động, sáng tạo, hiệu quả của loại hình trường này.IV. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP; XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp

- Căn cứ vào Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, các phòng GD&ĐT, trường THPT, PTDTNT nghiên cứu, duy trì và phát triển quy mô trường lớp ở từng đơn vị trong năm học và tầm nhìn tới năm 2020;

- Phát triển quy mô hợp lý, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con em nhân dân, đảm bảo chất lượng giáo dục và gắn kết chặt chẽ với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; chú trọng phát triển các trường THCS liên xã, trường nội trú, bán trú tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; rà soát và chấm dứt việc tổ chức các cơ sở giáo dục cấp THCS theo hình thức trường chuyên, lớp chọn.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

a) Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để bổ sung và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định;

b) Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường, thiết bị, đồ dùng tự làm để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

c) Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.3. Xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia

- Các cơ sở GDTrH thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1148 /SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/7/2015 của Sở GD&ĐT về việc duy trì, phát huy kết quả và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Văn bản số 82/UBND-BC ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch 4020/KH-UBND. Các phòng GD&ĐT tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, chỉ đạo quyết liệt các trường trung học cơ sở đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia trong kế hoạch năm 2015. Các trường THPT: Chân Mộng, Hương Cần, Xuân Áng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện về cơ sở vật chất, hồ sơ để trình UBND tỉnh kiểm tra theo kế hoạch trong năm 2015;

- Các đơn vị thường xuyên đôn đốc, rà soát việc duy trì các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia, thường xuyên bổ sung các loại hồ sơ, sổ sách, giữ vững và phát triển chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ; có kế hoạch tu bổ, hoàn thiện về cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu của trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT; định kỳ đến hạn báo cáo và trình các cấp có thẩm quyền kiểm tra công nhận lại theo quy định;

- Các đơn vị tham mưu cho cấp có thẩm quyền lập kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020, tối thiểu đạt tỷ lệ từng cấp học ở địa phương theo Kế hoạch số 808/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

4. Triển khai Đề án phát triển trường THPT chuyên, trường chất lượng cao

- Tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020 và tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển Trường THPT Chuyên Hùng Vương trong giai đoạn tới, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, phát huy kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới;

- Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS; các trường THPT có chất lượng giáo dục cao phối hợp với Trường THPT Chuyên Hùng Vương để tạo sự liên thông trong công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục của Trường THCS Hùng Vương (Thị xã Phú Thọ).

V. DUY TRÌ, NÂNG CAO KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC

1. Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu học và PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ (XMC) cho người lớn và triển khai Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ về PCGD, XMC.

2. Kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Thực hiện tốt việc quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC.

3. Tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

4. Các trường THCS, THPT phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.

VI. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

1. Đổi mới công tác quản lí, chuyển sang quản lí chất lượng, chú trọng quản lí đầu vào, quá trình và đầu ra; khuyến khích những cách làm sáng tạo, giải pháp mới, thiết thực, coi trọng hiệu quả và chất lượng công việc, nhiệm vụ được giao; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi.

2. Tăng cường đổi mới quản lý trên cơ sở các điều lệ và quy chế hiện hành; quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục, khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng cơ quan đơn vị và từng chức danh quản lí.

3. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 87/SGD&ĐT-GDTrH ngày 15/01/2014 của Sở GD&ĐT; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT.

4. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Phú Thọ; thực hiện việc quản lý các khoản tài trợ theo đúng Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Quản lí và tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác của cán bộ quản lí, giáo viên trên "Trường học kết nối", đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục.VII. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong năm học một cách thực chất; chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo các yêu cầu; thực hiện việc đánh giá theo bộ tiêu chí từng lĩnh vực của Sở GD&ĐT (có văn bản hướng dẫn riêng); kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; khuyến khích các cơ sở GDTrH có nhiều mô hình đổi mới, vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT, PTDTNT (các đơn vị) căn cứ vào nội dung văn bản này và điều kiện thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị cáo kịp thời về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Vụ GDTrH, Bộ GD&ĐT;

- Ông Hà Kế San, PCT UBND tỉnh; Để báo cáo

- Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Các Phó Giám đốc Sở;

- TTr Công đoàn Ngành;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, GDTrH.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)


Nguyễn Minh Tường
tải về 86.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương