Ubnd tỉnh ninh thuận sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 12.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích12.18 Kb.
#16014


UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 235/SGDĐT-GDCN&GDTX

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 02 năm 2016.

V/v chấn chỉnh việc học và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Kính gửi:

- Các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố;

- Các Trường THPT, PT DTNT;

- Các Trung tâm GDTX, GDTX-DN-HN, KTTH-HN.

Trong thời gian gần đây, sau khi các Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập được ban hành; nhu cầu được học tập, bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng của giáo viên tăng cao;

Một số tổ chức, cá nhân đã đến các cơ sở giáo dục quảng cáo, vận động giáo viên tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong khi Bộ chưa có quy định chính thức, với mức lệ phí khá cao, không qua bồi dưỡng, ôn tập, không đảm bảo chất lượng, mang nặng tính thực dụng, gây tốn kém cho cá nhân và tạo bức xúc trong dư luận.

Trước tình hình nêu trên, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục phổ biến quán triệt đến toàn thể giáo viên những nội dung sau:

1. Các điều kiện về trình độ ngoại ngữ và tin học theo các Thông tư trên thực hiện theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, Sở đang chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực chuẩn bị nội dung chương trình, CSVC để triển khai đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ đảm bảo chất lượng và thuận tiện nhất cho học viên để đáp ứng điều kiện.

2. Đến nay, Bộ GD&ĐT mới đang dự thảo các văn bản hướng dẫn nội dung chương trình, quy chế thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; chưa ban hành phôi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam cũng như phôi chứng chỉ tin học ứng dụng. Trong lúc chờ Bộ GD&ĐT ban hành các văn bản pháp lý phục vụ việc tổ chức và hoạt động bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định mới, giáo viên nên chủ động học tập, bồi dưỡng, ôn tập theo chương trình do Bộ quy định; đăng ký với các cơ sở ngoại ngũ, tin học có năng lực để học. Sở sẽ có hướng dẫn về việc thi, cấp chứng chỉ sau khi có Quy chế chính thức của Bộ.

3. Thủ trưởng đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng để có trình độ thực chất theo tiêu chuẩn ngạch viên chức, tránh chạy theo văn bằng, chứng chỉ hình thức, nhằm từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của ngành giáo dục và đào tạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng chức năng Sở;- Lưu: GDCN&GDTX, VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Anh Linh
tải về 12.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương