Ubnd tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.98 Kb.

UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

_______________________________________

Số: 1263 /SCT-CN

V/v Xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/11/2011Ninh Thuận, ngày 23 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Văn hóa-thể thao & Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Ban quản lý các Khu công nghiệp;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 17/9/2015, Sở Công Thương tiếp nhận Kế hoạch số 3562/KH-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về phát triển Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Thực hiện theo Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành tự kiểm tra và xây dựng báo cáo gửi về Sở Công Thương trước ngày 19/9/2015. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện báo cáo ngắn, nên đến nay Sở Công Thương chưa nhận được Báo cáo của các Sở, ban, ngành và địa phương.

Để có thông tin, dữ liệu tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU. Sở Công Thương đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai xây dựng báo cáo (theo Đề cương hướng dẫn kèm theo Kế hoạch số 3562/KH-UBND) gửi về Sở Công Thương trước ngày 05/10/2015 để tổng hợp chung và báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện./.

Báo cáo gửi nhanh theo địa chỉ: E.mail pqlcn@ninhthuan.gov.vn

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (Báo cáo);

- GĐ, PGĐ Sở [P.Đ.Thành]; (TDO)

- Lưu: VT, CN.PTKN


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


NGUYỄN THANH HOAN

: chinhquyen -> soct -> Admin
Admin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở CÔng thưƠNG
chinhquyen -> THÔng báO Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen -> ĐẠO ĐỨc hành nghề DƯỢC
soct -> ĐƠN ĐỀ nghị Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
soct -> Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương