Ubnd tỉnh ninh bình sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 10.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.79 Kb.


UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 1169 /SGDĐT-GDTrH

V/v giao lưu, học tập kinh nghiệm về công tác giáo dục hòa nhập bậc THCS của đoàn cán bộ quản lý tỉnh Tiền Giang.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT huyện Kim Sơn, Yên Mô;

- Hiệu trưởng trường THCS Đồng Hướng, THCS Yên Mỹ.


Ngày 11/11/2015, Sở GDĐT Ninh Bình nhận được Công văn số 1913/SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT tỉnh Tiền Giang về việc giao lưu, học tập kinh nghiệm về công tác giáo dục hòa nhập bậc THCS của đoàn cán bộ quản lý tỉnh Tiền Giang, Sở GDĐT Ninh Bình thông báo kế hoạch giao lưu, học tập của đoàn cán bộ quản lý tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Sáng ngày 25/11/2015: Giao lưu, học tập tại trường THCS Đồng Hướng, huyện Kim Sơn;

- Sáng ngày 26/11/2015: Giao lưu, học tập tại trường THCS Yên Mỹ, huyện Yên Mô.

2. Nội dung

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về:

- Xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập;

- Xây dựng hồ sơ quản lý học sinh khuyết tật hòa nhập;

- Quản lý các hoạt động giáo dục và dạy học học sinh khuyết tật.
Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu hai trường THCS, phòng GDĐT trên bố trí, sắp xếp để quá trình giao lưu, học tập kinh nghiệm đạt kết quả tốt./.Nơi nhận:

- Nh­ư trên (qua website);

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);

- Sở GDĐT tỉnh Tiền Giang (để phối hợp)- L­ưu: VT, GDTrH.L/03.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Đỗ Văn Thông


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương