Ubnd tỉnh đỒng naitải về 23.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích23.48 Kb.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI


SỞ NỘI VỤ


Số: 2096/SNV-CBCC

V/v Hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố . Biên Hoà.


Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015; Kế hoạch số 3634/KH-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình 4 về đào tạo bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị giai đoạn 2011 - 2015; Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 24/5/2013 của Tỉnh ủy Đồng Nai về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm.

Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 như sau:

I. Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng

Bám sát và tổ chức thực hiện theo các mục tiêu, nội dung và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC được quy định tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 21/9/2011, Kế hoạch số 3634/KH-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 24/5/2013 của Tỉnh ủy và Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.II. Một số nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu

1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện:

- Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức Quản lý nhà nước, Quốc phòng - An ninh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo chương trình quy định cho các chức danh lãnh đạo, quản lý, ngạch công chức, các chức danh viên chức...theo tiêu chuẩn quy định của tỉnh.

- Đào tạo trình độ sau đại học đối với những chuyên ngành thuộc lĩnh vực trọng tâm, mũi nhọn theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh, cần chú trọng công tác quy hoạch đào tạo trình độ tiến sỹ, thạc sỹ cho đội ngũ giảng viên, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

- Đào tạo cử tuyển để tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, đào tạo theo địa chỉ của ngành Y tế cần phải gắn với kế hoạch tuyển dụng, sử dụng  của các địa phương đơn vị sau khi đào tạo.

- Đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế: các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn và cử cán bộ, công chức, viên chức trẻ tuổi (trong độ tuổi dưới 40), có khả năng phát triển để quy hoạch đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, tạo tiền đề cho việc cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm. Chú ý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về đô thị đối với CBCC liên quan…

2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định cho CBCC cấp xã tại Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với từng chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009; ưu tiên đào tạo trình độ chuyên môn và bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ cho Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND và các chức danh công chức cấp xã.

- Đào tạo tin học văn phòng trình độ A.

3. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chương trình quy định.III. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

Để đảm bảo các yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nêu trên, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:- Rà soát, đánh giá lại chất lượng đội ngũ CBCCVC thuộc quyền quản lý theo tiêu chuẩn các chức danh và mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành ưu tiên thực hiện trong năm 2014 (theo biểu mẫu số 01, số 02 đính kèm).

Nội dung chi, định mức chi thực hiện theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 và Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch cử đi đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II (theo biểu mẫu số 03 đính kèm).

- Lập danh sách cán bộ, công chức cấp xã quy hoạch cử đi đào tạo trình độ trung cấp, đại học năm 2014 (theo biểu mẫu số 04 đính kèm).

- Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, theo vị trí việc làm do Sở Nội vụ chủ trì tổ chức (biểu mẫu số 05, 06, 07 đính kèm).

Lưu ý:

- Không chọn cử CBCCVC đi học trùng lắp, tham gia 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng từ 1 tháng trở lên trong năm, đang trong thời gian xem xét, thi hành kỷ luật.- Các khóa bồi dưỡng từ 2 tháng trở lên (QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính…) công chức cử đi phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 05 năm tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu.

- Chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nội dung, chương trình của khóa học.

- Việc cử CCVC đi đào tạo sau đại học phải đáp ứng nhu cầu xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

- CBCCVC phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được chọn cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

- Gửi văn bản kèm file điện tử về Sở Nội vụ theo địa chỉ email: dtbd@dongnai.gov.vn trước ngày 06/11/2013 để kịp thời tổng hợp trình phê duyệt. Sở Nội vụ sẽ từ chối việc tham mưu cử CBCCVC đi đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, nếu các cơ quan, đơn vị không gửi kế hoạch, danh sách CBCCVC quy hoạch cử đi đào tạo và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng năm 2014.

Nhằm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề ra giai đoạn 2011-2015. Trong quá trình thực hiện, nếu có vuớng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (phòng CBCC) để thống nhất tháo gỡ.Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Đ/c Nguyễn Thành Trí -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trưởng Phòng Nội vụ các huyện, ( đã ký)

tx. Long khánh, tp Biên Hoà;-Ban GĐ.SNV;

-Lưu: VT, CBCC.(Giang) Nguyễn Kim Hiệp
: Lists -> Dost VanBanPhapLuat -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Stt đơn vị, địa phương
Attachments -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Attachments -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> SỞ NỘi vụ Số: 1692 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ban tuyên giáo số 127 -hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 49/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> Ban tuyên giáo số 161-hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương