Ubnd tỉnh đỒng nai sở NÔng nghiệp và ptnttải về 57.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích57.59 Kb.

Biểu số 2 UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ

MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VỤ NĂM 2012(Kèm theo văn bản số 3371/SNN-VP ngày 14 /12 /2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT

Địa phương

Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa tốt

Đánh giá xếp loại

(Mức A+, A, B, C)

Lý do đánh giá mức A+

Ghi chú

1

Phòng Kinh tế thành phố Biên Hòa

Công tác phối hợp kiểm tra công trình thủy lợi trước và sau lũ; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT; xây dựng phương án PCLB và kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra.

- Xây dựng Kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi, giết mổ ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 theo Quyết định số 891/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh chậm, báo cáo không đúng thời gian quy định. (Văn bản số: 1963/SNN-NN ngày 07/8/2012; 2503/SNN-NN ngày 28/9/2012; 2587/SNN-NN ngày 08/10/2012).

- Chậm triển khai văn bản thông báo xả lũ hồ Trị An đến các phường trong tháng 9/2012 (Văn bản số 139/TB-PCLB ngày 14/9/2012).

- Chậm hoàn thành Tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi. (Văn bản số 2223/SNN-TL ngày 30/9/2011)

A2

Phòng Kinh tế thị xã Long Khánh

- Kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi, giết mổ ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 theo Quyết định số 891/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh.

- Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 26/9/2011.

- Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế rau quả an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh.

- Công tác phối hợp kiểm tra công trình thủy lợi trước và sau lũ; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT; xây dựng phương án PCLB và kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra.
A+3

Phòng NN & PTNT huyện Vĩnh Cửu

- Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế rau quả an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh.

- Phối hợp tốt trong công tác diễn tập phòng chống lụt bão tại xã Mã Đà; kiểm tra công trình thủy lợi trước và sau lũ; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Xây dựng Kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi, giết mổ ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 theo Quyết định số 891/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh chậm, báo cáo không đúng thời gian quy định. (Văn bản số: 1963/SNN-NN ngày 07/8/2012; 2503/SNN-NN ngày 28/9/2012; 2587/SNN-NN ngày 08/10/2012).

- Xây dựng Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 chậm, báo cáo không đúng thời gian quy định.(Các Văn bản số: 2927/SNN-NN ngày 06/11/2012; 3152/SNN-NN Ngày 26/11/2012).

- Chậm hoàn thành Tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi. (Văn bản số 2223/SNN-TL ngày 30/9/2011)

A4

Phòng NN & PTNT huyện Thống Nhất

- Kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi, giết mổ ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 theo Quyết định số 891/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh.

- Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 26/9/2011.

- Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế rau quả an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh.

- Công tác phối hợp kiểm tra công trình thủy lợi trước và sau lũ; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT.
A+5

Phòng Kinh tế huyện Trảng Bom

- Kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi, giết mổ ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 theo Quyết định số 891/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh.

- Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 26/9/2011.


- Chậm hoàn thành đề án thành lập Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi; tiếp nhận công trình thủy lợi được bàn giao theo Quyết định 2075/QĐ-UBND của UBND tỉnh. (Văn bản số 2223/SNN-TL ngày 30/9/2011)

- Chậm xây dựng phương án phòng, chống và ứng phó với bão, lụt và thiên tai theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh tại văn bản số 52/CV.PCLB ngày 19/4/2012

A6

Phòng NN & PTNT huyện Định Quán

- Công tác phối hợp kiểm tra công trình thủy lợi trước và sau lũ; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT.

- Xây dựng kế hoạch và nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình MTQGXDNTM giai đoạn 2010-2020 chậm.( Văn bản số 47/VPĐP ngày 11/10/2012 nhắc nhở lần 1; số 55/ VPĐP ngày 30/10/2012 nhắc nhở lần 2)

- Xây dựng Kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi, giết mổ ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 theo Quyết định số 891/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh chậm, báo cáo không đúng thời gian quy định. . (Văn bản số: 1963/SNN-NN ngày 07/8/2012; 2503/SNN-NN ngày 28/9/2012; 2587/SNN-NN ngày 08/10/2012).

- Xây dựng Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 chậm, báo cáo không đúng thời gian quy định.(Các Văn bản số: 2927/SNN-NN ngày 06/11/2012; 3152/SNN-NN Ngày 26/11/2012).

- Xây dựng Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế rau quả an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh chậm, báo cáo không đúng thời gian quy định. (Các Văn bản số 2425/SNN-NN ngày 24/10/2011; 1009/SNN-NN ngày 4/5/2012; 1483/SNN-NN ngày 25/6/2012).

A7

Phòng NN & PTNT huyện Tân Phú

- Kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi, giết mổ ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 theo Quyết định số 891/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh.

- Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 26/9/2011.

- Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế rau quả an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh.

- Công tác phối hợp kiểm tra công trình thủy lợi trước và sau lũ; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT.
A+

Xây dựng các kế hoạch, chương trình và báo cáo đầy đủ đúng thời gian quy định
8

Phòng NN & PTNT huyện Xuân Lộc

- Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 26/9/2011.

- Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế rau quả an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh.

- Công tác phối hợp kiểm tra công trình thủy lợi trước và sau lũ; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT.

- Xây dựng Kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi, giết mổ ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 theo Quyết định số 891/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh chậm, báo cáo không đúng thời gian quy định. (Văn bản số: 1963/SNN-NN ngày 07/8/2012; 2503/SNN-NN ngày 28/9/2012; 2587/SNN-NN ngày 08/10/2012).


A9

Phòng NN & PTNT huyện Cẩm Mỹ

- Kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi, giết mổ ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 theo Quyết định số 891/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh.

- Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 26/9/2011.

- Công tác phối hợp kiểm tra công trình thủy lợi trước và sau lũ; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT.

- Xây dựng Sơ kết Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg. Về tình hình dân di cư tự do từ 2005 đến nay chậm; (Văn bản số 2249/SNN-PTNT ngày 05/9/2012; Văn bản số 465/CC.PTNT.KHDA nhắc nhở lần 1)

- Xây dựng kế hoạch và nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình MTQGXDNTM giai đoạn 2010-2020 chậm.( Văn bản số 47/VPĐP ngày 11/10/2012 nhắc nhở lần 1; số 55/ VPĐP ngày 30/10/2012 nhắc nhở lần 2)- Xây dựng Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế rau quả an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh chậm, báo cáo không đúng thời gian quy định.(Các Văn bản số 2425/SNN-NN ngày 24/10/2011; 1009/SNN-NN ngày 4/5/2012; 1483/SNN-NN ngày 25/6/2012).

A10

Phòng Kinh tế huyện Long Thành

- Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 26/9/2011.

- Công tác phối hợp kiểm tra công trình thủy lợi trước và sau lũ; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT.

- Xây dựng Kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi, giết mổ ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 theo Quyết định số 891/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh chậm, báo cáo không đúng thời gian quy định. (Các Văn bản số: 1963/SNN-NN ngày 07/8/2012; 2503/SNN-NN ngày 28/9/2012; 2587/SNN-NN ngày 08/10/2012).

- Xây dựng Chương trình phát triển sản xuất, sơ chế rau quả an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh chậm, báo cáo không đúng thời gian quy định. (Các Văn bản số 2425/SNN-NN ngày 24/10/2011; 1009/SNN-NN ngày 4/5/2012; 1483/SNN-NN ngày 25/6/2012).

- Không báo cáo tổng hợp tình hình xử phạt vi phạm pháp luật đê điều theo Chỉ thị 447/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để Sở NN&PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. (Văn bản số 2545/SNN-TL ngày 04/10/2012).

- Chậm xây dựng phương án phòng, chống và ứng phó với bão, lụt và thiên tai theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh tại văn bản số 52/CV.PCLB ngày 19/4/2012.

A11

Phòng Kinh tế huyện Nhơn Trạch

- Kế hoạch di dời các cơ sở chăn nuôi, giết mổ ra khỏi đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1 theo Quyết định số 891/QĐ-UBND tỉnh ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh.

- Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 26/9/2011.

- Công tác phối hợp kiểm tra công trình thủy lợi trước và sau lũ; báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT.

- Sơ kết Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình dân di cư tự do từ 2005 đến nay chậm. (Văn bản số 2249/SNN-PTNT ngày 05/9/2012; Văn bản số 465/CC.PTNT.KHDA nhắc nhở lần 1).

- Không báo cáo tổng hợp tình hình xử phạt vi phạm pháp luật đê điều theo Chỉ thị 447/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. (Văn bản số 2545/SNN-TL ngày 04/10/2012).


A


STT

Đơn vị

Nội dung thực hiện tốt

Nội dung thực hiện chưa tốt

Đánh giá xếp loại

(Mức A+, A, B, C)Lý do đánh giá mức A+

Ghi chú

1

Khu Bảo tồn TN Văn hóa

Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng
A+

Phối hợp tốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Minh Đạo
: Lists -> Dost VanBanPhapLuat -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Stt đơn vị, địa phương
Attachments -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Attachments -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> SỞ NỘi vụ Số: 1692 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ban tuyên giáo số 127 -hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 49/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương