Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 515/QĐ- snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.46 Kb.
#22521

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ


Số: 515/QĐ- SNVCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 16 tháng 7 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng

tác nghiệp hành chính và đạo đức công vụ, khóa II năm 2013


GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ được quy định tại Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh năm 2013 đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt tại Công văn số 3719-CV/TU ngày 27/11/2012;

Căn cứ Công văn số 2278/UBND-VX ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh về về ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng cho CBCC, VC của tỉnh năm 2013;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Cán bộ, Công chức – Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử 114 (một trăm mười bốn) cán bộ, công chức, viên chức có tên trong danh sách kèm theo tham gia lớp Bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp hành chính và đạo đức công vụ, thời gian từ ngày 22/7/2013 đến ngày 26/7/2013 tại Hội trường UBND thị xã Long Khánh.

Điều 2. Cán bộ, công chức, viên chức có tên tại Điều 1 được hưởng chế độ trợ cấp đi học theo quy định hiện hành, đồng thời phải chấp hành nghiêm Quy chế học tập của khóa học; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức tập trung học tập đạt kết quả tốt.

Điều 3. Kinh phí tổ chức lớp học và trợ cấp đi học trích từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 4 – thuộc Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Cán bộ công chức Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và thị xã Long Khánh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cán bộ, công chức, viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBND tỉnh (b/c);

- Phòng Nội vụ huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, TX Long Khánh;

- GĐ, các PGĐ Sở Nội vụ;- Lưu: VT, CBCC.(Ngân Hà)KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Kim Hiệp


tải về 10.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương