Ubnd tỉnh đỒng nai sở NỘi vụ Số: 1365 /snv-tt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 7.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích7.75 Kb.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ NỘI VỤ

straight connector 2

Số: 1365 /SNV-TTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

straight connector 1


Đồng Nai, ngày 22 tháng 07 năm 2013

V/v thông báo biểu mẫu phục vụ

công tác thanh tra, kiểm tra công vụ


Kính gửi:

  • Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;

  • Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ, cụ thể liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức theo tinh thần Đề án Đẩy mạnh chế độ cải cách chế độ công vụ, công chức; Thanh tra Bộ Nội vụ đã xây dựng hệ thống văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy trình, nội dung thanh tra của Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Nay, Sở Nội vụ thông báo cho các đơn vị, địa phương biết, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan (Thanh tra, Văn phòng, Phòng Nội vụ …) truy nhập vào Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại mục Văn bản quy phạm pháp luật (http://snv.dongnai.gov.vn) để tải các văn bản, biểu mẫu tham khảo, phục vụ công tác chuyên môn liên quan đến việc kiểm tra, thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức tại đơn vị, địa phương.

Trong quá trình sử dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở) để xem xét, hướng dẫn rõ thêm./.


Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng XDCQ, Phòng CBCC;

- Lưu VT, TT(đã ký)

Nguyễn Kim Hiệp
: Lists -> Dost VanBanPhapLuat -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ
Attachments -> Stt đơn vị, địa phương
Attachments -> CHỈ thị SỐ 15-ct/tw của bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 bch ương Đảng (khóa XI)
Attachments -> BỘ TÀi chính số: 167/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> SỞ NỘi vụ Số: 1692 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ban tuyên giáo số 127 -hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> CHÍnh phủ Số: 49/2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> Ban tuyên giáo số 161-hd/btgtu đẢng cộng sản việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương