Ubnd tỉnh nam đỊnh sở lao đỘng –THƯƠng binh



tải về 132.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích132.34 Kb.
#21377

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 460/LĐTBXH-PCTNXH

V/v: Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, năm 2013


Nam Định, ngày 06 tháng 6 năm 2013

Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.



Hưởng ứng Tháng hành động về phòng chống Ma túy, năm 2013; sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn:

  1. Rà soát, cập nhật danh sách người nghiện ma túy thời điểm 6 tháng đầu năm 2013:

Trên cơ sở Danh sách người nghiện Ma túy đã xác định cuối năm 2010, (gửi kèm theo công văn này), cấp xã rà soát, lập danh sách báo cáo về phòng LĐTBXH; phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo về sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

  • Danh sách người nghiện ma túy có tên trong danh sách đã lập cuối năm 2010, hiện không còn đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương (theo mẫu số 01).

  • Danh sách người nghiện ma túy, mới phát sinh trong các năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013; chưa có tên trong danh sách đã lập năm 2010 (theo mẫu số 02).

  • Danh sách người được tiếp nhận trong năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, vào các cơ sở Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng chất thay thế Methadone, đang điều trị tại các cơ sở (theo mẫu số 03).

Danh sách báo cáo gửi về sở Lao động-Thương binh và Xã hội, trước ngày 30/6/2013, bằng văn bản, qua Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (Số 36, phố Bến Ngự, TP. Nam Định); đồng thời gửi bằng file mềm qua E-mail, theo địa chỉ ducchinhnd@yahoo.com.vn

  1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu cai nghiện, quản lý người sau cai nghiện năm 2013:

  • Căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về cai nghiện, quản lý người sau cai nghiện và kết quả rà soát danh sách người nghiện; xác định cụ thể danh sách, số lượng người nghiện cần vận động/bắt buộc vào cai nghiện tại Trung tâm; tích cực vận động người nghiện vào các Trung tâm cai nghiện tự nguyện; tập trung, tích cực, khẩn trương lập hồ sơ, đưa đối tượng bắt buộc vào cai nghiện tại Trung tâm; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao về cai nghiện tại Trung tâm (cả bắt buộc và tự nguyện); đồng thời tổ chức, vận động những người nghiện còn lại cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Quy định về đối tượng, thủ tục hồ sơ, chế độ hỗ trợ và các quy định cụ thể khác đối với các biện pháp cai nghiện (tự nguyện/bắt buộc) và hình thức cai nghiện (tại Trung tâm/tại gia đình/tại cộng đồng), thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 166/LĐTBXH, ngày 8/3/2013 của Sở. Kinh phí đảm bảo thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 và Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND (20/12/2012) của UBND tỉnh.

  • Phối hợp với các Trung tâm CBGDLĐXH thực hiện đúng trách nhiệm về trình tự, thủ tục lập hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý người sau cai nghiện tại Trung tâm theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 1 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và hướng dẫn tại Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH ngày 14/5/2012 của Sở. Tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú và đảm bảo trách nhiệm của chính quyền địa phương, gia đình, quyền và trách nhiệm của người bị áp dụng quản lý sau cai tại nơi cư trú; theo quy định tại mục 7, mục 8, Hướng dẫn số 13/HD-SLĐTBXH ngày 31/12/2012 của Sở. Kinh phí đảm bảo thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12/8/2010, của liên bộ Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội và Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND (20/12/2012) của UBND tỉnh.

Trên đây là một số nội dung nhiệm vụ cụ thể, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, năm 2013. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố quan tâm thực hiện./.




Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chi cục PCTNXH (để theo dõi, tổng hợp);

- Lưu: VT.

(13b)


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Chính


MẪU SỐ 01

Mẫu số 01



ỦY BAN NHÂN DÂN ………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ XÃ HỘI
……………….., ngày tháng năm 2013

DANH SÁCH

Người nghiện ma túy có tên trong danh sách đã lập cuối năm 2010,

hiện không còn đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, theo danh sách điều tra năm 2010

(xã/phường/thị trấn)



Lý do không còn đăng ký hộ khẩu tại địa phương

Chuyển khẩu đi nơi khác

(Chuyển đi năm nào, đánh dấu X vào cột năm đó)



Chết

(Chết năm nào, đánh dấu x vào cột năm đó)



Lý do khác

(Ghi rõ lý do, năm nào)



2011

2012

2013

2011

2012

2013





































1

Nguyễn Văn A

1/3/1987

Xuân K




x
















2

Trần Đức B

2/4/1965

Xuân K













x







3

Phạm Văn C

6/7/1978

Xuân B













x







4

Trần Ngọc M

8/9/1958

Xuân Đ










x
















































































































































TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu số 02


ỦY BAN NHÂN DÂN …………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ XÃ HỘI
……………….., ngày tháng năm 2013

DANH SÁCH

Người nghiện ma túy phát sinh tăng trong các năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013;

chưa có tên trong danh sách đã lập cuối năm 2010.


Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

(xã/phường/thị trấn)



Lý do phát sinh tăng

Chuyển khẩu từ nơi khác đến

(Chuyển đến năm nào, đánh dấu X vào cột năm đó)



Mới xác định nghiện ma túy, lập được hồ sơ

(Lập hồ sơ năm nào, đánh dấu x vào cột năm đó)



Lý do khác

(Ghi rõ lý do, năm nào)



2011

2012

2013

2011

2012

2013





































1

Trần Viết A

30/4/1987

Xuân B




x
















2

Nguyễn Trọng B

5/7/1965

Xuân Đ













x







3

Lại Xuân C

11/3/1978

Xuân Đ













x







4

Lưu Văn D

21/9/1958

Xuân H










x















































































































































TRƯỞNG PHÒNG


Mẫu số 03


ỦY BAN NHÂN DÂN …………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ XÃ HỘI
……………….., ngày tháng năm 2013


DANH SÁCH

Người nghiện ma túy được tiếp nhận năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, đang điều trị tại cơ sở điều trị bằng chất thay thế Methadone


Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

(xã/phường/thị trấn)



Tên cơ sở điều trị Methadone đang điều trị

Năm được tiếp nhận vào cơ sở điều trị Methadone

(Tiếp nhận năm nào, đánh dấu X vào cột năm đó)



2011

2012

2013

























1

Trần Viết A

6/7/1987

Xuân B

Xuân Trường

x







2

Nguyễn Trọng B

5/9/1965

Xuân Đ

Xuân Trường

x







3

Lại Xuân C

30/11/1978

Xuân Đ

Xuân Trường




x




4

Lưu Văn D

9/10/1958

Xuân N

Trực Ninh







x



































































































TRƯỞNG PHÒNG




tải về 132.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương