Ubnd tỉnh nam đỊnh sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 36.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích36.7 Kb.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 469/SGDĐT-GDMN

V/v: Hướng dẫn quy trình, hồ sơ

và nội dung kiểm tra công nhận

Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 08 tháng 5 năm 2013


Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố Nam Định.


Thực hiện công văn số 2822/BGDĐT-GDMN ngày 03/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMN TENT); Để việc kiểm tra, đánh giá kết quả PCGDMN TENT đảm bảo sự thống nhất, tính chính xác, khách quan giữa các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả và hồ sơ PCGDMN TENT như sau:

I. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (Gọi chung là đơn vị cấp xã) tự kiểm tra kết quả thực hiện các mục tiêu PCGDMN TENT của đơn vị;

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Gọi tắt là đơn vị cấp huyện) kiểm tra 100% số đơn vị cấp xã;

3. Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra 100% số đơn vị cấp huyện; tại mỗi huyện, kiểm tra hồ sơ của 100% đơn vị cấp xã; kiểm tra thực tế ít nhất 2/3 số đơn vị cấp xã;

4. Bộ GD&ĐT kiểm tra đơn vị cấp tỉnh theo nguyên tắc “kiểm tra xác suất”, cụ thể:

- Kiểm tra hồ sơ của tất cả các đơn vị cấp huyện.

- Kiểm tra thực tế ít nhất 2/3 số đơn vị cấp huyện (đảm bảo có huyện vùng thuận lợi, vùng khó khăn); tại mỗi huyện kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 2-3 đơn vị cấp xã nhằm thẩm định tính xác thực các nhận định, số liệu trong báo cáo, đối chiếu các tiêu chuẩn PCGDMN TENT theo quy định tại Thông tư số 32/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

II. QUY TRÌNH KIỂM TRA

Các đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn PCGDMN TENT để kiểm tra, công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGDMN TENT; quy trình kiểm tra thực hiện theo trình tự sau:

1. Các đơn vị cấp xã tự kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, lập báo cáo, trình cấp trên quản lý trực tiếp đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn;

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, kiểm tra và ban hành quyết định công nhận đối với các đơn vị cấp xã;

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra và ban hành quyết định công nhận đối với các đơn vị cấp huyện;

4. Bộ GD&ĐT kiểm tra và ban hành quyết định công nhận đối với các đơn vị cấp tỉnh.III. HỒ SƠ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI

1. Hồ sơ của đơn vị cấp xã

1.1 Hồ sơ phổ cập

a/ Các văn bản chỉ đạo: Đóng riêng thành tập (có mục lục, bìa; sắp xếp theo trình tự thời gian)

- Các văn bản liên quan đến công tác PCGDMN TENT của cấp trung ương.

- Các văn bản liên quan đến công tác PCGDMNTENT của cấp tỉnh;

- Các văn bản liên quan đến công tác PCGDMNTENT của cấp huyện; xã

b) Phiếu điều tra đến hộ gia đình (đóng thành tập);

c) Sổ theo dõi trẻ em trong độ tuổi chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước;

d) Sổ theo dõi phổ cập, các biểu tổng hợp của đơn vị...

e) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, kế hoạch thực hiện PCGDMN TENT và các văn bản có liên quan.

1.2. Hồ sơ trình cấp huyện đề nghị kiểm tra công nhận

a) Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả PCGDMNTENT của đơn vị, kèm theo các biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện PCGDMNTENT, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và tài chính cho PCGDMN TENT (theo mẫu). Báo cáo phải được thông qua Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo ký, đóng dấu của UBND cấp xã;

b) Tờ trình cấp huyện đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập;

c) Quyết định thành lập đoàn tự kiểm tra của UBND cấp xã;

d) Biên bản tự kiểm tra;

1.3. Hồ sơ công nhận đơn vị cấp xã đạt chuẩn

- Gồm a, b, c, d tại điểm 1.2 mục 1 (Hồ sơ trình cấp huyện đề nghị kiểm tra công nhận)

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMN TENT của cấp huyện đối với cấp xã;

- Biên bản kiểm tra của cấp huyện đối với cấp xã;

- Quyết định của UBND cấp huyện công nhận xã đạt chuẩn PCGDMN TENT (Đối với xã, phường, thị trấn đã được huyện kiểm tra, công nhận đạt chuẩn PCGDMN TENT) .

2. Hồ sơ của đơn vị cấp huyện

2.1. Hồ sơ phổ cập

a) Các văn bản chỉ đạo:

Các văn bản liên quan đến công tác PCGDMN TENT của cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã (đóng riêng thành tập, có mục lục, bìa; sắp xếp theo trình tự thời gian), đảm bảo tính hệ thống theo từng năm và tính pháp lý;

b) Biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện PCGDMN TENT, đội ngũ giáo viên mầm non, cơ sở vật chất và tài chính cho PCGDMN TENT của cấp huyện được tổng hợp từ số liệu của các đơn vị xã, đóng thành tập theo thứ tự: biểu của đơn vị cấp huyện đến các đơn vị cấp xã;

c) Hồ sơ công nhận các đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDMN TENT.

d) Kế hoạch thực hiện Phổ cập GDMN TENT, các quyết định, tờ trình có liên quan.2.2. Hồ sơ trình cấp tỉnh đề nghị kiểm tra, công nhận

a) Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả kiểm tra công nhận PCGDMN TENT kèm theo biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện PCGDMN TENT, đội ngũ giáo viên mầm non, cơ sở vật chất và kinh phí cho PCGDMN TENT của đơn vị (theo mẫu). Báo cáo phải được thông qua Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo ký tên, đóng dấu của UBND cấp huyện; tổng hợp số liệu thống kê phải đảm bảo tính hệ thống, chính xác;

b) Tờ trình cấp tỉnh đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMN TENT;

c) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMN TENT của cấp huyện đối với cấp xã;

d) Quyết định của UBND cấp huyện công nhận đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDMN TENT.

2.3. Hồ sơ công nhận đơn vị cấp huyện đạt chuẩn

- Gồm a, b điểm 2.2 mục 2

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMN TENT của cấp tỉnh đối với cấp huyện;

- Biên bản kiểm tra PCGDMNTENT của đoàn kiểm tra cấp tỉnh đối với cấp huyện;

- Quyết định của UBND cấp tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn PCGDMN TENT (Đối với đơn vị đã được cấp tỉnh công nhận đạt chuẩn PCGDMN TENT).

IV. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Nghe báo cáo của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của địa phương. Chất vấn, trao đổi của Đoàn kiểm tra với Ban chỉ đạo. Các thành viên trong Ban chỉ đạo bổ sung báo cáo theo chất vấn của Đoàn kiểm tra;

2. Xem xét, nghiên cứu hồ sơ của Ban chỉ đạo địa phương;

3. Kiểm tra thực tế các xã, phường, thị trấn trong huyện, thành phố (nội dung kiểm tra như điểm 1 và 2);

4. Kiểm tra một số xã, phường thuộc huyện, thành phố được kiểm tra. Đối chiếu sổ theo dõi phổ cập, phiếu điều tra phổ cập với hộ gia đình có đối tượng phổ cập trong xã phường. Kiểm tra các lớp học của trẻ 5 tuổi tại trường mầm non về chất lượng, số lượng phòng học, đồ dùng đồ chơi (đối chiếu với Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non), số trẻ/lớp; số lượng, chất lượng, định mức GV/lớp; môi trường trong và ngoài lớp học, chất lượng bữa ăn, tổ chức ăn cho trẻ; việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên (phỏng vấn giáo viên, xem bảng lương của nhà trường); dự một số giờ...đối chiếu với tiêu chuẩn phổ cập;

5. Làm việc với Ban chỉ đạo phổ cập thông báo kết luận kiểm tra của Đoàn. thông qua biên bản kiểm tra.( Gửi kèm các biểu mẫu thống kê báo cáo việc thực hiện PCGDMN TENT)

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố báo cáo Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục cấp huyện, chỉ đạo các bộ phận chức năng (Tổ chức cán bộ, tài chính..), các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh gửi về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Mầm non) để xem xét giải quyết./.
* Nơi nhận:

- Đ/c Giám đốc (để b/c);

- Như kính gửi;

- Lưu VP, GDMN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Ngô Vỹ Nông: uploads -> pgd-nghiahung -> news
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
news -> Ubnd huyện nghĩa hưNG
news -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam phòng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
news -> Ubnd huyện nghĩa hưng phòng giáo dục và ĐÀo tạO
news -> Ubnd huyện nghĩa hưng phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương