Ubnd tỉnh lâM ĐỒng số: 2106/QĐ-ubtải về 21.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích21.48 Kb.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Số: 2106/QĐ-UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 1997


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc phê duyệt quy hoạch khu Trung tâm cụm 2 xã Lộc Bắc

và Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993;

Xét tờ trình số 240/TT-UB ngày 8/12/1997 của Ban Dân tộc và Miền núi và UBND huyện Bảo Lâm về việc xin phê duyệt quy hoạch khu Trung tâm cụm 2 xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm;

Theo tờ trình số 1679/TT-QH ngày 19/12/1997 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch khu Trung tâm cụm 2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt quy hoạch khu Trung tâm cụm 2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng với nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch khu trung tâm cụm 2 xã Lộc Bắc - Lộc Bảo - huyện Bảo Lâm.

2. Sự phù hợp với quy hoạch chung

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-UB ngày 22/9/1997 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đầu tư dự án khả thi trung tâm cụm xã Lộc Bắc - Lộc Bảo - huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng.3. Vị trí: Từ UBND xã Lộc Bảo đến UBND xã Lộc Bắc - huyện Bảo Lâm.

4. Giới cận: - Phía Bắc giáp đồi núi thấp

- Phía Nam giáp đồi núi thấp

- Phía Đông giáp núi Đa Nu

- Phía Tây giáp trảng cỏ và núi cao5. Diện tích đất quy hoạch: 20 ha

6. Qui mô dân cư tại khu Trung tâm cụm xã Lộc Bảo, Lộc Bắc: 1.000 người.

7. Nội dung quy hoạch:

a) Không gian kiến trúc:

Dự kiến bố trí sử dụng đất và xây dựng các công trình sau:

Khu tiểu thủ công nghiệp Lộc Bắc : 0,37ha

UBND xã Lộc Bắc : 0,77 ha

Nhà mẫu giáo B’Lạch (2 nhóm) : 0,73 ha

Trạm y tế Lộc Bắc ( 10 giường) : 0,30 ha

Sân bóng đá cụm xã : 1,80ha

Chợ trung tâm cụm xã : 0,24 ha

Bến xe cụm xã : 0,12ha

Trạm khuyến nông-lâm : 0,27ha

Bưu điện : 0,21 ha

Đài tưởng niệm : 0,33 ha

Nhà văn hóa : 0,41 ha

Nhà ở nội trú : 0,27 ha

Trường cấp 2 cụm xã (10 phòng học) : 0,86 ha

Lâm trường Lộc Bắc : 0,84 ha

UBND xã Lộc Bảo : 0,50 ha

Khu tiểu thủ công nghiệp Lộc Bảo : 0, 35 ha

Cây xăng : 0, 12 ha

Trường cấp 1 Lộc Bảo (4 phòng) : 0, 27 ha

Nhà ở liên kế : (36 căn hộ)

Nhà ở có vườn : (180 căn hộ)b- Giao thông:

Trục đường chính khu trung tâm cụm xã Lộc Bảo - Lộc Bắc dài khoảng 2.300m lưu thông hai chiều, có bề rộng lòng đường là 10m, lộ giới 30m, chỉ giới xây dựng cách tim đường là 20m, lề đi bộ rộng 1,5m cho mỗi bên (mặt cắt A - A).

Đường nhánh vào khu dân cư có bề rộng lòng đường là 6m, chỉ giới xây dựng cách tim đường là 10m, lộ giới là 15m (mặt cắt B - B và C - C).

Đường nhánh vào khu dân cư có bề rộng lòng đường là 4m, lộ giới 15m chỉ giới xây dựng cách tim đường là 10m (mặt cắt D - D).

(Kèm bản đồ giải thửa tỷ lệ 1/2000).

c- Cấp thoát nước:

Cấp nước: Dự kiến khoan 2 giếng để lấy nước sạch chủ yếu phục vụ cho khu trung tâm có nhiều nhà phố và công trình phục vụ công cộng đông người.

Ngoài ra các khu dân cư khác dùng giếng đào nông của từng gia đình và xử lý bằng bể lọc đơn giản.

Thoát nước: Nước mưa được dẫn vào mương, cống ven đường rồi thoát ra các dòng suối trong vùng.

Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại trong từng gia đình rồi mới thoát ra mương cống chung.

d- Cấp điện:

Dự kiến nguồn điện trước mắt cung cấp cho Trung tâm 2 cụm xã Lộc Bắc và xã Lộc Bảo như sau:

Nguồn điện mặt trời : công suất nhỏ từ 1 - 2 KW

Nguồn thủy điện nhỏ: Bằng máy phát thủy điện xách tay có công suất từ 1 - 1,5KW đặt trên dòng suối đa nu.

Nguồn máy phát điện diezel: công suất 20KVA/0,4 KV xây dựng tại khu trung tâm thương mại, dịch vụ để phục vụ cho các công trình công cộng, các cơ quan đơn vị trong phạm vi bán kính 500m đến trạm phát.

8. Các chỉ tiêu xây dựng:

Mật độ xây dựng công trình + Nhà vườn : Ê 50%

+ Nhà phố liên kế : Ê 80%

Tầng cao công trình + Nhà vườn : Ê 2 tầng

+ Nhà phố : Ê 3 tầng.

(Kèm theo hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/200 do Công ty Kiến trúc Đàlạt lập tháng 11/1997).

Điều 2: Giao UBND Huyện Bảo Lâm, Chủ tịch UBND các xã Lộc Bắc, Lộc Bảo - huyện Bảo Lâm.

1. Hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố quy hoạch khu Trung tâm cụm 2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo để tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết thực hiện.

2. Chỉ đạo việc thực hiện dự án quy hoạch xây dựng, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong trường hợp huy động các nguồn vốn để cải tạo, xây dựng trung tâm cụm xã theo đúng quy hoạch và pháp luật.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Huyện Bảo Lâm, Chủ tịch UBND xã Lộc Bắc và Lộc Bảo - huyện Bảo Lâm, Trưởng ban Dân tộc và Miền núi tỉnh, giám đốc các Sở: Xây dựng, Địa chính, Giao thông vận tải và các ngành có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch
(Đã ký)
 

Đặng Đức Lợi


: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương