Ubnd tỉnh lai châu sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 31.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích31.9 Kb.


UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 315 /SGDĐT-TCCB

V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục và viên chức không trực tiếp giảng dạy năm 2012 và các năm tiếp theo


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lai Châu, ngày 04 tháng 5 năm 2012
Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã;

- Các đơn vị trực thuộc.


  Căn cứ Quy chế đánh giá công chức hàng năm ban hành theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ);

  Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non; Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học; Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Trung học phổ thông; Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn giám đốc Trung tâm GDTX;


Căn cứ công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT; công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT; công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT; công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT; công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT; công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên Trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT; Công văn số 8763/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT; Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

  Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc triển khai đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQLGD trường Mầm non, trường Phổ thông công lập, Trung tâm GDTX và viên chức không trực tiếp giảng dạy của đơn vị năm học 2011-2012 và các năm tiếp theo như sau:

  A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

  I. Mục đích.

  Giúp giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục tự xác định mặt mạnh, mặt yếu năng lực nghề nghiệp, hiệu quả làm việc trong điều kiện cụ thể của từng môi trường cơ sở giáo dục, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống lành mạnh, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

  Đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo để làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo bồi dưỡng, đề xuất chế độ và thực hiện chính sách phù hợp.

  II. Yêu cầu.

  1. Đảm bảo tính trung thực, khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của giáo viên, CBQL; qua đánh giá làm rõ được các ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực nghề nghiệp, hiệu quả công tác và khả năng phát triển của giáo viên.

  2. Đảm bảo tính chính xác, đúng thực chất, đảm bảo tinh thần đoàn kết nội bộ.

  3. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQLGD các trường Mầm non, phổ thông công lập, TTGDTX và viên chức không trực tiếp giảng dạy gắn liền với kết quả công tác và được thực hiện cuối năm học.  B. NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI.

  I. Đánh giá xếp loại giáo viên:

  1. Đối với giáo viên Mầm non:

  Nội dung, các bước đánh giá, cách cho điểm từng tiêu chí, từng yêu cầu của Chuẩn, minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non được thực hiện theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/3/2012 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT.

  2. Đối với giáo viên Tiểu học:

  Nội dung, các bước đánh giá, cách cho điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn của Chuẩn, minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học được thực hiện theo công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT.

  3. Đối với giáo viên các trường Trung học, các trung tâm GDTX:

  Nội dung, các bước đánh giá, cách cho điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn của Chuẩn, minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại giáo viên trường Trung học, TTGDTX được thực hiện theo công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên Trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT.

  II. Đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng các trường Mầm non, trường Phổ thông, Giám đốc TTGDTX:

  1. Đối với hiệu trưởng trường Mầm non.

  Nội dung, các bước đánh giá, cách cho điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn của Chuẩn, minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường Mầm non được thực hiện theo công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT.

  2. Đối với hiệu trưởng trường Tiểu học.Nội dung, các bước đánh giá, cách cho điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn của Chuẩn, minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường Tiểu học được thực hiện theo công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT.

  3. Đối với hiệu trưởng trường Trung học cơ sở, trường Trung học Phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học.

  Nội dung, các bước đánh giá, cách cho điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn của Chuẩn, minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại hiệu trưởng được thực hiện theo công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT.

  4. Đối với giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.

  Nội dung, các bước đánh giá, cách cho điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn của Chuẩn, minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại thực hiện theo công văn số 8763/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên theo Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm GDTX ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT.  III. Đánh giá, xếp loại Phó Hiệu trưởng trường Mầm non, trường Phổ thông công lập, Phó giám đốc các trung tâm GDTX.

  Nội dung, các bước đánh giá, cách cho điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại thực hiện theo công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.  IV. Đánh giá, xếp loại trưởng, phó các phòng, ban trung tâm GDTX và cán bộ, công nhân viên không trực tiếp giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học và TTGDTX.

  Nội dung đánh giá, quy trình đánh giá, xếp loại thực hiện theo Quy chế đánh giá công chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng - Trưởng ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Nội dung nhận xét đanh giá được trong Phiếu nhận đánh giá viên chức (Phụ lục 1 kèm theo công văn này).  C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDTX căn cứ nội dung công văn hướng dẫn triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm được nội dung, cách thức đánh giá, xếp loại ngay từ đầu các năm học và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại theo đúng nội dung, quy trình đánh giá của công văn hướng dẫn vào cuối năm học, trước ngày 31 tháng 5 hàng năm. Gửi Phiếu nhận xét đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại về bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng GD&ĐT, Phòng TCCB Sở GD&ĐT (theo phân cấp quản lý).

Thời gian báo cáo: Các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại theo đề cương đính kèm (Phụ lục 3 kèm theo công văn này) về phòng TCCB Sở GD&ĐT trước ngày 15 tháng 6 hàng năm.

  2. Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã căn cứ nội dung công văn này triển khai, hướng dẫn các trường trực thuộc tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại theo đúng nội dung, quy trình đánh giá. Tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại theo đề cương đính kèm (Phụ lục 2 kèm theo công văn này)

  Thời gian báo cáo về Sở GD&ĐT: trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

  Lưu ý: Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc Sở gửi file báo cáo về Phòng Tổ chức cán bộ Sở qua email: vuhunglqd@gmail.com.

Công văn này thay thế công văn số 274/SGDĐT-TCCB ngày 14/5/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQLGD các trường Mầm non, Phổ thông công lập; TTGDTX và viên chức không trực tiếp giảng dạy.

Các đơn vị Download các văn bản hướng dẫn tại địa chỉ:http://www.mediafire.com/download.php?34i4wufz8z50egb
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị tập hợp ý kiến, phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Tổ chức Cán bộ (ĐT: 0231.3876.412) để được giải quyết./.  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Các phòng, ban chuyên môn VP Sở;

  - Website Ngành;

  - Lưu VT, TCCB.


  GIÁM ĐỐC

  (Đã ký)

  Đỗ Văn Hán


  CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM CÔNG VĂN


: UserFiles
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương