Ubnd tỉnh lai châu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2016
Kích16.21 Kb.

UBND TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1254 /SGDĐT-VP

Về việc tổ chức các hoạt động

hưởng ứng “ Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2014Lai châu, ngày 04 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BATGT ngày 24/10/2014 của Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại tỉnh Lai Châu năm 2014; công văn số 6249/BGDĐT-CTHSSV ngày 03/11/2014 về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2014;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” như sau:


1. Mục đích, yêu cầu.

- Thông qua các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông nhằm cảnh báo cho toàn cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về thảm hoạ tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

- Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh trong việc chấp hành trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tải tai nạn giao thông năm 2014.

- Ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân giao thông tại địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

2. Các nội dung và hoạt động chung

- Tổ chức chương trình phát thanh thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của nhà trường vào đầu giờ và giờ tan học trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16/11/2014.Lưu ý: Các đơn vị tải nội dung phát thanh và thông điệp ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2014 trên Website: http://www.moet.gov.vn http://antoangiaothong.gov.vn.

- Các nhà trường tổ chức hoạt động tuyên truyền, đối thoại về nguy cơ và hậu quả do tai nạn giao thông cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Cụ thể:

+ Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông gây ra.

+ Cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông; cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với toàn xã hội, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng thói quen cư xử có văn hoá, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh khi tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh.

- Treo các khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung: “Tính mạng con người là trên hết”, “Tưởng nhớ người đi - Vì người đang sống”.

- Khẩu hiệu hành động “03 phải và 03 không” khi điều khiển mô tô, xe gắn máy: “Phải đi đúng phần đường, làn đường”, “Phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính”, “Phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy”, “Không điều khiển xe sau khi đã uống rượu, bia”, “Không phóng nhanh, vượt ẩu”, “Không chở quá số người quy định”.

- Các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh tổ chức đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong Lễ chào cờ sáng thứ hai ngày 10/11/2014.

- Tùy theo điều kiện cụ thể, các đơn vị tổ chức thăm hỏi các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Nhận được công văn này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Văn phòng Sở theo địa chỉ: Vanphong.solaichau@moet.edu.vn trước ngày 19/11/2014./.


Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);

- Phòng GDMN, GDTH,

GDTrH, GDTX-CN (p/h đôn đốc, kiểm tra);

- Website ngành;- Lưu: VT, VP.


KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hoàng Đức Minh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương