Ubnd tỉnh đĂk nông sở KẾ hoạch và ĐẦu tư­tải về 19.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích19.87 Kb.

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ­

Số: /SKH-QLKH


V/v kiến nghị giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong thực hiện

Chỉ thị 1792/CT-TTg.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày tháng 10 năm 2012

Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Nông;

Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg, ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ tại địa phương đã gặp phải một số vướng mắc, tỉnh đã có nhiều lần kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được giải quyết. Để có thể tháo gỡ vướng mắc tại Văn bản nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh Đăk Nông tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương như sau:

1. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm: Theo cơ chế hiện nay, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch vốn cho từng công trình cụ thể. Việc giao như thế Trung ương sẽ kiểm soát tình hình nợ đọng và đầu tư dàn trải ở địa phương. Tuy nhiên, theo Chỉ thị 1792/CT-TTg nêu trên, thì Trung ương quy định việc điều chỉnh kế hoạch vốn trong năm kế hoạch phải có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương liên quan. Việc quy định như trên là quá cứng nhắc, thiếu tính linh hoạt trong điều hành, thực hiện kế hoạch vốn.

Thực tế trong kế hoạch vốn năm 2012, một số công trình thừa kế hoạch vốn do quyết toán giảm, cắt giảm một số hạng mục chưa cấp thiết, công trình có nhiều vướng mắc, không thực hiện hết kế hoạch vốn phải thực hiện cắt giảm để tập trung kế hoạch vốn cho công trình hoàn thành, công trình cấp bách hơn, kinh phí giải phóng mặt bằng… theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nhưng thời gian xin ý kiến điều chỉnh là quá dài, đồng thời công trình được bổ sung vốn yêu cầu phải có trong danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Qua rà soát, một số Chương trình, nguồn vốn có trong quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ nhưng đã đủ kế hoạch vốn, không thể bổ sung, tỉnh đã đề nghị điều chỉnh cho những công trình thanh toán nợ, kinh phí giải phóng mặt bằng… các dự án thuộc Chương trình nhưng chưa có trong danh mục giao kế hoạch năm của Thủ tướng Chính phủ thì không được Trung ương đồng ý, dẫn đến nhiều nguồn vốn thừa kế hoạch vốn, không giải ngân hết kế hoạch vốn mà không được điều chỉnh để thanh toán nợ.

Vì vậy, tỉnh Đắk Nông kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép địa phương tự điều chỉnh cho các công trình có trong quyết định giao kế hoạch của Trung ương. Trường hợp nếu điều chỉnh ra ngoài danh mục thì chỉ xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Việc quy định thẩm định vốn đối với các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương và nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: Tỉnh Đắk Nông xét thấy việc thẩm định nguồn vốn đầu tư là cần thiết; tuy nhiên, thực hiện theo cơ chế vừa qua mất quá nhiều thời gian, không kịp thời triển khai thực hiện trong năm kế hoạch (một số dự án đã trình thẩm định vốn trước 31/3/2012 nhưng mới có báo cáo thẩm định vốn vào đầu tháng 10/2012 như: Trung tâm y tế huyện Tuy Đức, Trung tâm y tế huyện Đắk Glong…); đặc biệt một số nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương nhưng mục tiêu đầu tư, phạm vi phân bổ rộng, đòi hỏi tính cân đối, linh hoạt để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách của địa phương, quy mô dự án không lớn, số dự án được phân bổ nhiều như nguồn vốn Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, hạ tầng tỉnh huyện mới tách… nếu thực hiện quy trình thẩm định vốn của các Bộ ngành Trung ương thì mất nhiều thời gian. Vì vậy, tỉnh Đắk Nông đề nghị Các Bộ ngành Trung ương:

- Kiểm soát quy mô đầu tư, nguồn vốn đầu tư theo cách làm của nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã triển khai thực hiện từ những năm qua; tức là các Bộ ngành Trung ương kiểm soát quy mô và nguồn vốn theo danh mục, hạng mục đã được các Bộ ngành Trung ương chấp thuận hỗ trợ đầu tư (kế hoạch trung hạn), không cho phép giải ngân kế hoạch vốn đối với các dự án tăng quy mô, điều chỉnh dự toán mà chưa có sự đồng ý của các Bộ ngành Trung ương.

- Đối với các nguồn vốn đầu tư theo Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, nguồn vốn hạ tầng tỉnh huyện mới tách, trụ sở xã… tỉnh Đăk Nông kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép địa phương tự thẩm định vốn theo danh mục kế hoạch trung hạn đã được Trung ương phê duyệt và tự chiụ trách nhiệm.

3. Việc thi công theo kế hoạch vốn để không gây nợ đọng vốn đầu tư: Thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg, tỉnh Đắk Nông đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thi công để hạn chế việc thi công vượt kế hoạch vốn; tuy nhiên, trong thực tế, việc xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý để thi công theo kế hoạch vốn là rất khó khăn, bởi trong hồ sơ khi phê duyệt chưa thể phân kỳ kỹ thuật, khó khăn cho cơ quan bố trí kế hoạch nên trong quá trình thi công có nhiều trường hợp phải thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý thì vượt kế hoạch vốn đã bố trí lên đến 20-30%; như vậy là không đúng chủ trương nhưng nếu dừng thi công đến mức kế hoạch vốn đã bố trí sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi công của đơn vị thi công, an toàn kỹ thuật trong quá trình thi công. Vì vậy, tỉnh Đắk Nông đề nghị các Bộ ngành Trung ương nghiên cứu có những quy định hợp lý hơn, cụ thể cho việc thi công vượt kế hoạch vốn đã bố trí đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý.

4. Đối với những công trình đang thi công được 15% dự toán trở lên, khối lượng còn lại quá lớn nhưng bố trí kế hoạch vốn quá thấp không thể thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý, trong khi những dự án này không thể chuyển hình thức đầu tư, nên không thể đưa hạng mục đã đầu tư đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn vốn đã đầu tư, tạo dư luận không tốt trong nhân dân, như trường hợp các bệnh viện huyện đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tỉnh Đăk Nông kính đề nghị Trung ương bổ sung kế hoạch vốn để đủ để triển khai đến điểm dừng kỹ thuật, đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- VP Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;- Lưu: VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương