Ubnd tỉnh hải dưƠNGtải về 7.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.81 Kb.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢISố: 518 /SGTVT-VP


V/v rà soát, báo cáo kết quả, thời gian hoàn thành các công việc còn

tồn tại trong Quý I năm 2012


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHải Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2012


Kính gửi: Các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở


Để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở rà soát, giải quyết dứt điểm các công việc được giao trong Quý I năm 2012 và báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện các công việc còn tồn tại, thời gian hoàn thành những công việc này.

Các phòng, ban, đơn vị gửi báo cáo về Sở bằng bản in và file qua thư điện tử Email: (vanphongsogtvthd@gmail.com) trước ngày 28 tháng 04 năm 2012./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (báo cáo);

- Website Sở;

- Lưu: VT. Ô Nam.16b.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Đoàn Mạnh Tùy

: VBQPPL -> VBTinh -> Documents
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
Documents -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Danh sách thí sinh trúng tuyểN ĐƯỢc cấp giấy phép lái xe
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Danh sách thí sinh trúng tuyểN ĐƯỢc cấp giấy phép lái xe
Documents -> SỞ giao thông vận tải số: 390 /sgtvt-vt v/v điều chỉnh hành trình tuyến xe buýt nội tỉnh số 05 Hải Dương – Hà Chợ. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương