Ubnd tỉnh hải dưƠNGtải về 39.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích39.5 Kb.
#21814

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢISố: 706/SGTVT-VP

V/v tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ


CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải D­ương, ngày 29 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương
Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 230/SNV-VP ngày 05/4/2013 của Sở Nội vụ về việc tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; Sở Giao thông vận tải tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; từ ngày thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, được xã hội thừa nhận là chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền; Hội đã tự khẳng định mình là một đoàn thể - xã hội có uy tín trong nhân dân.

- Để tập hợp đoàn kết, giáo dục hội viên cựu chiến binh tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ quan, đơn vị mình và quan tâm, hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức Hội như đối với các đoàn thể chính trị - xã hội khác.

- Trên cơ sở đó Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải được thành lập đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, gồm 02 chi hội trực thuộc và có tổng số 21 hội viên đang công tác tại Cơ quan Sở, một số đơn vị trực thuộc Sở; hầu hết các hội viên cựu chiến binh đều có nguyện vọng tha thiết được thành lập và sinh hoạt trong Hội Cựu chiến binh của cơ quan, đơn vị mình.II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện

a) Về quan điểm, nhận thức

- Các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan đã nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ trung ương tới cơ sở nói chung và Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính sự nghiệp; đây là một chủ trương đúng đắn vừa đáp ứng tình hình nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, vừa đáp ứng nguyện vọng thiết tha và chính đáng của Cựu chiến binh. Với sự thành lập của Hội Cựu chiến binh Sở cơ quan có thêm một đoàn thể chính trị bao gồm các hội viên cựu chiến binh đã được tôi luyện trong chiến tranh, đã từng cống hiến công sức, xương máu của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

- Tổ chức xây dựng hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước là điều kiện để hội viên tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự kỷ cương, đấu tranh ngăn chặn và chống những biểu hiện tiêu cực về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội để bảo vệ mục tiêu lý tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; thông qua tổ chức Hội để tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh, tạo điều kiện để cựu chiến binh giúp nhau về tinh thần, vật chất, tương trợ giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai tới cơ sở về thực hiện nội dung chỉ thị, bên cạnh đó hướng dẫn các tổ chức Hội thực hiện đúng quy định của Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Tổ chức thành lập Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan hành chính sự nghiệp, được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức chu đáo, trang trọng dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan và đông đủ cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong các cơ quan, đơn vị tham gia.

c) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị.

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ quan, đơn vị mình và quan tâm hỗ trợ hoạt động của tổ chức Hội như đối với các đoàn thể chính trị - xã hội khác.

- Hội Cựu chiến binh cấp trên có kế hoạch tổ chức hướng dẫn đăng ký danh sách hội viên và đưa các nội dung hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ quan đơn vị được bảo đảm, có tính thiết thực, tránh hình thức.2. Kết quả cụ thể

a) Kết quả công tác xây dựng Hội về tổ chức theo chỉ thị ở cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-TTCP-CCB ngày 30/9/1998 của Ban Tổ chức – cán bộ Chính phủ và Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam về tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ- CCB ngày 9/7/2008 của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh gồm 02 chi hội trực thuộc có tổng số 21 hội viên đang công tác tại Cơ quan Sở (Phòng Quản lý phương tiện và người lái, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra Sở, Ban Quản lý các dự án giao thông, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Ban Quản lý các bến xe khách, Trung tâm bồi dưỡng đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT).

b. Thực hiện việc tập hợp đoàn kết, giáo dục cựu chiến binh trong cơ quan, đơn vị giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, góp phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả, có chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

- Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Hội Cựu chiến binh cấp trên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Tình hình tổ chức luôn được củng cố, kiện toàn cả về chất lượng, số lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh và chức năng của cơ quan, đơn vị.

- Các chế độ sinh hoạt định kỳ được chỉ đạo và tổ chức duy trì theo đúng quy định của Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh cấp trên, Đại hội cơ sở tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm/lần; sinh hoạt Hội định kỳ từ 3 tháng đến 6 tháng/lần.

- Về đội ngũ cán bộ hiện nay: Hội CCB Sở có Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch.

c. Tổ chức hướng dẫn hội viên chấp hành đầy đủ chức trách nhiệm vụ người cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị, chấp hành chế độ công tác, kỷ luật lao động, tích cực cải tiến phương pháp, tác phong công tác, nêu gương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.

- Quá trình hoạt động của Hội Cựu chiến binh Sở đã bám sát 5 nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; nâng cao ý thức chính trị, gương mẫu nòng cốt trong thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chương trình, kế hoạch công tác cơ quan.

- Hội thường xuyên hướng dẫn, động viên cán bộ, hội viên Cựu chiến binh chấp hành đầy đủ các chức trách nhiệm vụ của người cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị; chấp hành chế độ công tác, kỷ luật lao động, tích cực cải tiến, đổi mới phương pháp tác phong công tác, nêu gương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, xa rời quần chúng.

d. Thực hiện tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn.

Cùng với việc phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; những năm qua Hội Cựu chiến binh đã động viên cán bộ, hội viên tích cực góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, bảo vệ cơ quan đơn vị an toàn.

đ. Thực hiện tham gia bồi dưỡng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn thanh niên trong cơ quan, đơn vị.

Đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của thế hệ đi trước, Hội Cựu chiến binh Sở trong thời gian qua đã tăng cường phối hợp với các đoàn thể quần chúng, các tổ chức cơ sở hội khác như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ.... tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho các đoàn viên, hội viên.

e. Thực hiện chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên khi bị xâm phạm.

- Việc chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức luôn được chú trọng; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

- Đẩy mạnh phong trào “Đoàn kết giúp nhau nâng cao đời sống, vượt khó, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hiện chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh Sở đã quan tâm xây dựng quỹ hội bằng nhiều biện pháp thiết thực như: Đóng góp xây dựng quỹ Hội 20.000 đồng/người/ tháng, thăm hỏi tặng quà cho hội viên và các đối tượng chính sách, tích cực hưởng ứng các phong trào quyên góp ủng hộ do các tổ chức, đoàn thể phát động...Hội đã xây dựng quy chế chi tiêu quỹ Hội bảo đảm công khai, dân chủ, tiết kiệm và thiết thực.

- Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Sở tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ” ra sức phát huy ưu điểm, kiên quyết khắc phục các tồn tại hạn chế trong thời gian qua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra, đoàn kết gương mẫu đổi mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy nhất của Đảng, chính quyền trong cơ quan đơn vị.

3. Đánh giá chung

a. Kết quả đạt được

- Thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-TCCP-CCB ngày 30/9/1998 của Ban tổ chức – cán bộ Chính phủ và Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam về tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

- Hoạt động của Hội Cựu chiến binh Sở trong những năm qua đã đạt những kết quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ; tổ chức Hội thực sự phát huy vai trò tổ chức chính trị - xã hội; tập hợp, đoàn kết, giáo dục cựu chiến binh trong cơ quan, đơn vị giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao ý thức chính trị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn; Hội đã thực sự là một tổ chức chính trị nòng cốt được các cấp chính quyền và cơ quan tin tưởng, tập thể cán bộ công nhân viên yêu mến.

- Kết quả xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, Hội viên “Cựu chiến binh gương mẫu” hàng năm được các cấp ủy, thủ trưởng, lãnh đạo quan tâm; Hội và cán bộ, hội viên phấn đấu rèn luyện giữ vững.

- 100% Cán bộ, công nhân viên chức là hội viên cựu chiến binh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt đẹp, nêu gương trong công tác hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

b. Hạn chế và nguyên nhân

- Hội Cựu chiến binh tuy mới được thành lập nên các hoạt động tại các chi hội còn chưa phong phú, đa dạng để thực sự thu hút các hội viên tham gia.

- Do tình hình kinh tế vĩ mô và của tỉnh gặp khó khăn đã đặt ra nhiều nhiệm vụ và yêu cầu mới đối với toàn ngành giao thông vận tải, trong đó có Hội Cựu chiến binh Sở trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thế hệ trẻ, đối tượng là quần chúng.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị

- Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng và tổ chức hoạt động của các chi hội. Đẩy mạnh việc thực quy chế làm việc và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ theo phân công.2. Đề xuất

Đề nghị Sở Nội vụ trình cơ quan có thẩm quyền khen thưởng cho tập thể Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải do thực hiện tốt Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Trên đây là kết quả thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Website Sở;

- Lưu: VT, VP, Đức (02b).GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Đình Long
tải về 39.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương