Ubnd tỉnh hải dưƠNGtải về 17.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích17.18 Kb.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 458 /TB-SGTVT
Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2014


THÔNG BÁO

Phân luồng đảm bảo giao thông qua cầu Cống Neo tại Km1+600

đường tỉnh 399

1. Hiện nay, cầu Cống Neo tại Km1+600, đường tỉnh 399 địa phận thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện bị hư hỏng, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu. Sở Giao thông vận tải giao cho Đoạn Đường bộ Hải Dương làm việc với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thông báo nội dung sau:


Thông báo phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu Cống Neo, Km1+600 đường tỉnh 399, huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương
Hiện nay, cầu Neo đang bị hư hỏng, trong khi chờ xác định khả năng chịu tải và sửa chữa, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu Cống Neo Km1+600 đường tỉnh 399, kể từ 0h ngày 15/3/2014, cấm các loại xe ô tô có tổng tải trọng từ 5,0 tấn trở lên (cả xe và hàng) lưu thông qua cầu. Hướng phân luồng cho các loại ô tô có tổng tải trọng (cả xe và hàng) từ 5,0 tấn trở lên như sau:

Phương tiện đi từ thị trấn Thanh Miện đến thành phố Hưng Yên đi theo quốc lộ 38B đến ngã tư Bóng (xã Quang Minh, huyện Gia Lộc) rẽ phải đi đường tỉnh 392 đến ngã ba Di Linh (Km21+950) rẽ phải đi đường tỉnh 396B đến ngã ba Tuy Hòa (Km5+500) rẽ phải đi đường tỉnh 396 đến ngã tư Tiêu Lâm (Km15+520) rẽ phải đi đường tỉnh 392B đến ngã ba cầu An Nghiệp (Km3+960) rẽ trái đi theo quốc lộ 38B về thành phố Hưng Yên và ngược lại.

Sở GTVT Hải Dương thông báo để các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực trên biết, thực hiện.
Sở Giao thông vận tải Hải Dương.
2. Thông báo trên được phát từ ngày 13/3/2014 trên các phương tiện thông tin:

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương với thời lượng: 03 buổi.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với thời lượng: 03 buổi.

- Báo Hải Dương: 03 số liên tục.

- Báo Hưng Yên: 03 số liên tục.

- Đài Phát thanh các huyện Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên với thời lượng: 03 buổi, thời gian phát từ 18h00.

- Đài Phát thanh các xã Tứ Cường, Cao Thắng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện; xã Quang Hưng, huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên với thời lượng: 03 buổi, thời gian phát từ 18h00.

3. Giao Đoạn Đường bộ Hải Dương lắp dựng các biển báo hiệu tại các vị trí đường giao nhau: Ngã ba thị trấn Thanh Miện (giao đường tỉnh 392B với đường tỉnh 399), ngã tư Bóng (giao quốc lộ 38B với đường tỉnh 392), ngã ba Di Linh (giao đường tỉnh 392 với đường tỉnh 396B), ngã ba Tuy Hòa (giao đường tỉnh 396B với đường tỉnh 396), ngã tư Tiêu Lâm (giao đường tỉnh 396 với đường tỉnh 392B), ngã ba cầu An Nghiệp (giao đường tỉnh 392B và đường tỉnh 399) và tổ chức phân luồng giao thông theo đúng quy định.

4. Giao cho Phòng Quản lý giao thông kiểm tra, giám sát việc phân luồng đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, theo dõi, giám sát nội dung, thời lượng phát tin./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh Hải Dương, Hưng Yên; (Báo cáo)

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương;

- Đài PT&TH Hải Dương, Hưng Yên;

- Báo Hải Dương, Hưng Yên;

- UBND huyện Thanh Miện;

- UBND huyện Phủ Cừ;

- UBND xã Tứ Cường, Cao Thắng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện;

- UBND xã Quang Hưng, huyện Phủ Cừ;

- Giám đốc Sở;

- Các Phó Giám đốc Sở; (Email)

- Thanh tra Sở;

- Đoạn Đường bộ;

- Lưu: VT, QLGT. Trưởng. 11b.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Đình Long

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương