Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 14.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích14.39 Kb.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Số: 2054/SKHĐT-TC

V/v triển khai và thực hiện chế độ báo cáo về kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2012 của tỉnh Hải Dương


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hải Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2011 

Kính gửi: 

                    - UBND các huyện, thị xã và thành phố;

- Chủ đầu tư xây dựng công trình.

 

Thực hiện Quyết định số 3386/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012, Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư xây dựng công trình trong kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN tỉnh Hải Dương năm 2012 (bao gồm cả các nguồn vốn năm 2011 chuyển nguồn sang thanh toán năm 2012 và các nguồn vốn khác giao bổ sung trong năm, nếu có) như sau:1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu quy định tại Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương (có sao gửi kèm theo).

2. Thường xuyên quán triệt, đôn đốc các nhà thầu xây dựng và đơn vị tư vấn có liên quan tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, bảo đảm thời gian hoàn thành dự án theo hợp đồng đã ký kết. Đồng thời, ngay sau khi dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, khẩn trương lập báo cáo quyết toán, thực hiện kiểm toán và trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

3. Theo quy định tại Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc NSNN tỉnh Hải Dương năm 2012, đến hết tháng 7 của năm kế hoạch, đối với các dự án không có khối lượng thực hiện, hoặc giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn thanh toán, thực hiện thủ tục điều chuyển vốn cho dự án đã có khối lượng hoàn thành, nhưng chưa bố trí đủ vốn. Vậy đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư xây dựng công trình sớm có kế hoạch tổ chức thực hiện đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn thanh toán năm 2012 đã giao cho dự án theo quy định.

4. Trước ngày 10 hàng tháng, đề nghị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2012, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành trung ương theo các Biểu mẫu số 1, số 2 (vốn NSNN kế hoạch năm 2012 thuộc ngân sách tỉnh) và Biểu mẫu số 3 (vốn NSNN kế hoạch năm 2012 thuộc ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã) gửi kèm theo (biểu mẫu báo cáo có thể tải từ trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: http://skhdt.haiduong.gov.vn).

Riêng vốn NSNN thuộc ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (Biểu mẫu số 3), đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc tổng hợp báo cáo.5. Trong quá trình tổ chức thực hiện lập các biểu mẫu báo cáo, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp về Phòng Tài chính (điện thoại: 3855 768), Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn, giải đáp. 

Trên đây là một số nội dung chính về triển khai và thực hiện chế độ báo cáo kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN tỉnh Hải Dương năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ đầu tư công trình quan tâm triển khai thực hiện, bảo đảm không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- T.Tr Tỉnh uỷ, T.Tr HĐND tỉnh và UBND tỉnh;(báo cáo)

- Đ/c Nguyễn Dương Thái, PCT UBND tỉnh;(báo cáo)

- Sở Tài chính (phối hợp);

- Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, TX và TP;

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Lưu VT, TC.GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

  Vương Đức SángCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương