Ubnd tỉnh hà TĨnh sở khoa học và CÔng nghệtải về 20.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích20.63 Kb.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 355 /QĐ - SKHCN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

V/v thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lư­ờng, chất lư­ợng SPHH
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật thanh tra ngày số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-SKHCN ngày 20/11/2014 của Giám đốc Sở KH&CN về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra KH&CN năm 2015;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Đối tượng thanh tra: Các tổ chức có liên quan trong thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (các tổ chức đánh giá sự phù hợp) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo).

Nội dung thanh tra: Thanh tra việc chấp hành Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Đo lường và các quy định pháp luật có liên quan trong hoạt động đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/4/2015.

Thời hạn thanh tra: 15 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại cơ sở được thanh tra đầu tiên.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Xuân Kiên - Phó Chánh thanh tra Sở KH&CN

- Trưởng đoàn

2. Ông: Trần Hải Bình - Phó Trưởng phòng Quản lý Đo lường

- Chi cục TC-ĐL-CL - Phó đoàn

3. Ông: Đặng Thế Thông - Trung tá, Đội trưởng Phòng ANKT

- Công an tỉnh - Thành viên

4. Ông: Ngô Anh Dũng - KSV CL - Phòng Quản lý Chất lượng

- Chi cục TC-ĐL-CL - Thành viên

5. Mời 01 cán bộ phòng Kinh tế (Kinh tế - hạ tầng) các huyện, thị xã, thành phố tham gia khi Đoàn tiến hành thanh tra trên địa bàn.Điều 3. Đoàn thanh tra có các nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Điều 53 và Điều 54 của Luật Thanh tra và Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đối tượng thanh tra có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra.

Giao bà Lê Thị Hà Linh - Chánh thanh tra Sở chỉ đạo, theo dõi, giúp Giám đốc Sở xử lý hoặc trình Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.Điều 4. Giao bà Đường Thị Lệ Hà - Phó Giám đốc Sở giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo quy chế.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Điều 3, Điều 4; Trưởng phòng ANKT - CA tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL; Giám đốc các đơn vị là đối tượng thanh tra nêu tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Phòng ANKT-CA tỉnh;

- Chi cục TCĐLCL;- Lưu VT, TTra.


GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Đỗ Khoa Văn: khcn -> plugin upload -> download -> news
khcn -> CHƯƠng 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂM ĐỊa lý TỰ nhiên và XÃ HỘi vị trí địa lý
khcn -> Chương 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂM ĐỊa lý TỰ nhiên vị trí địa lý
khcn -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
khcn -> Tác động của Di sản thế giới Phong Nha Kẻ Bàng
khcn -> CHƯƠng 3 CẤu trúC ĐỊa chất thang địa tầng
khcn -> I. ĐẶt vấN ĐỀ
khcn -> CHƯƠng V: ĐỊa vực cư trú, DÂn cư, CÁc dân tộc và TÔn giáO
khcn -> Danh sách các bài báo quốc tế tiêu biểu thuộC danh sách isi củA Đhqg-hcm giai đOẠn từ 2006 ĐẾn tháng 10 NĂM 2011
khcn -> Vai trò CỦa viện trợ phát triển chính thứC (oda) CỦa hàn quốc với khu vựC ĐÔng nam á ncs, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương