Ubnd tỉnh hà TĨnh sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 9.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích9.9 Kb.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số:253 /SGDĐT-GDCN-KTKĐCLGD

V/v hướng dẫn thi NPT cho học sinh theo học mô hình thí điểm THPT-TCN.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 02 năm 2015
Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường THPT;

- Hiệu trưởng các trường TCN, CĐN;

- Giám đốc các trung tâm DN-HN và GDTX cấp huyện.Ngày 11/02/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 214/SGDĐT-GDCN về việc triển khai học nghề phổ thông (NPT) cho học sinh THPT theo mô hình thí điểm THPT-TCN trong đó đã hướng dẫn các đối tượng được miễn thi và không được miễn thi NPT; để thuận lợi trong việc tổ chức thi NPT, Sở hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Học sinh đã hoàn thành chương trình NPT (đủ số điểm theo quy định trong sổ điểm) và có Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề (TCN) trở lên, đăng ký dự thi NPT sẽ được miễn thi NPT.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào kết quả xếp loại Bằng tốt nghiệp TCN và hồ sơ (điểm học NPT của học sinh) để cấp chứng chỉ NPT tương ứng cho học sinh:

- Học sinh có đủ điểm NPT theo quy định, có bằng tốt nghiệp TCN xếp loại nào thì được Sở cấp chứng chỉ NPT loại đó.

- Học sinh đủ điều kiện miễn thi nhưng không muốn sử dụng kết quả tốt nghiệp TCN, có quyền đăng kí dự thi NPT và được cấp chứng chỉ bình thường như những học sinh khác.

3. Hồ sơ xin miễn thi nghề phổ thông gồm:

- Phiếu ghi điểm và nhận xét kết quả học tập NPT (mẫu kèm theo Công văn 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008).

- Bằng tốt nghiệp TCN hoặc danh sách công nhận kết quả tốt nghiệp TCN (bản gốc hoặc công chứng).

- Danh sách miễn thi theo mẫu của Sở (Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Sở về các thông tin xin miễn thi NPT của học sinh đơn vị mình).

Nhận được công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phổ biến, triển khai kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho học sinh./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc, Phó Giám đốc;

- Website Sở GDĐT;- Lưu: VT,GDCN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Trường

: images -> vanban
vanban -> Phụ lục 14: Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/tt-bxd ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> Bch đOÀn tỉnh gia lai đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Thuyết minh quy hoạch chung khu kinh tế VŨng áng I: Phần mở đầu
vanban -> Chương 1 phần mở đầu Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
vanban -> Lesson 1 – 12 lesson 1: contract : HỢP ĐỒNG
vanban -> Danh sách những thầy cô giáo và CỰu học sinh trưỜng thpt cẩm xuyêN ĐÓng góp xây mộ thầy thái kim quý
vanban -> Thailand: Export down nearly 2 pct in first five months
vanban -> Ubnd tỉnh nam đỊnh sở lao đỘng – tb và xh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương