Ubnd tỉnh bình thuận sở XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 54.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích54.64 Kb.
#22939

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 545 /SXD-VP


Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2013

(Dự thảo)

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 4 năm 2013

của các phòng, ban nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở Xây dựng
Ngày 20 tháng 3 năm 2013, Sở Xây dựng tiến hành họp giao ban tháng 4 năm 2013. Sau khi nghe các phòng, ban và đơn vị báo cáo, phản ảnh tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2013, Giám đốc Sở Xây dựng đã kết luận kết quả thực hiện công tác tháng 3 năm 2013 và xác định những công tác trọng tâm cần thực hiện trong tháng 4 năm 2013.

Qua báo cáo của các phòng, ban và đơn vị trực thuộc; đối chiếu với chương trình công tác tháng 03 năm 2013 được xác định tại thông báo giao ban số 366/SXD-VP ngày 23 tháng 2 năm 2013 của Giám đốc Sở Xây dựng cho thấy các phòng, ban và đơn vị đã có sự phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao, kể cả xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong tháng. Đề nghị các phòng, ban và đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu của Sở, ngành, địa phương năm 2013; chủ động thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu do các phòng, ban, đơn vị đăng ký thực hiện trong năm 2013.
Căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 8/01/2013 của Tỉnh ủy Bình Thuận về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác. Yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, lộ trình, biện pháp phân công cụ thể để thực hiện.


Trong tháng 4 năm 2013 ngoài nhiệm vụ thường xuyên các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như sau:
1. Phòng Quản lý Xây dựng:

- Hoàn chỉnh dự thảo Quy định phân công, phân cấp mới theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP của CP gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc chấm dứt sản xuất gạch xây thủ công tại 2 huyện Hàm Thuận Nam và Đức Linh vào đầu tháng 4/2012.

- Tiếp tục phối hợp Sở Tài chính thẩm định hồ sơ hỗ trợ lò gạch thủ công.


2. Phòng Quy hoạch-Kiến trúc:

- Lấy ý kiến các địa phương và các cơ quan về nội dung dự thảo chỉ thị thay thế Chỉ thị 14 và hoàn chỉnh nội dung để trình UBND tỉnh trong đầu tháng 4/2013;

- Báo cáo tình hình triển khai các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh trong đầu tháng 4/2013;

- Phối hợp UBND thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu các khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu; các huyện còn lại rà soát lại quy hoạch đô thị không còn phù hợp để xem xét điều chỉnh;

- Tham mưu thẩm định các nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị do Ban quản lý dự án trình chậm nhất cuối tháng 3/2013 trình giám đốc Sở ký trình UBND tỉnh.
3. Phòng Hạ tầng kỹ thuật:

- Công việc thường xuyên của phòng như: Tham gia Hội đồng thẩm định đánh giá tác động Môi trường; tham gia Hội đồng cấp phép xả thải…

- Trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn.

- Phối hợp với Ban quản lý dự án đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh nội dung chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận; liên hệ Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Bình Thuận để xây dựng kế hoạch phản biện và tổ chức phản biện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận. Chậm nhất ngày 25/3/2013 có hồ sơ gửi Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật để phản biện.

- Các nhiệm vụ khác đang nghiên cứu tham mưu gồm:

+ Xây dựng quy chế làm việc của ban chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh;

+ Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

+ Xây dựng đề án ngầm hóa đường dây, đường ống kỹ thuật trên các trục đường đô thị theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ;

+ Tham mưu thực hiện chương trình chống thất thu, thất thoát nước sạch theo chỉ đạo của Chính phủ.
4. Phòng Quản lý nhà:

- Tổng hợp báo cáo tổng kết Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng.

- Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở công vụ gửi các Sở, ngành góp ý.
5. Phòng Kinh tế-Tổng hợp:

- Báo cáo Công an tỉnh danh sách đầu mối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng có thể huy động tiềm lực Khoa học và Công nghệ phục vụ công tác Công an;

- Xin UBND tỉnh cho chủ trương công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh bằng hình thức mạng thông tin internet.

- Rà soát nhiệm vụ chủ yếu tại Quyết định số 119 và 190 của UBND tỉnh để đăng ký chương trình công tác quý II năm 2013 và nội dung cần trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 6 khoá IX.

- Phối hợp thực hiện thông tin tuyên truyền trên ấn phẩm “Bình Thuận tiềm năng – hấp dẫn đầu tư” với chủ đề: “Ngành Xây dựng tạo tiền đề phát triển vững chắc” theo đề cương của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

- Các công tác thường xuyên khác: Hướng dẫn chính sách kinh tế xây dựng; Công bố Chỉ số giá xây dựng và giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2013; Báo cáo định kỳ và các nhiệm vụ thường xuyên khác của phòng.6. Thanh tra Sở xây dựng:

- Tiếp tục kiểm tra các GPXD do Sở Xây dựng cấp;

- Hoàn chỉnh báo cáo kiểm tra cấp CCHN và hoạt động kinh doanh bất động sản;

- Hoàn chỉnh văn bản tham mưu vụ khiếu nại của bà Kim Anh;

- Tiếp tục Tham gia đoàn của Thanh tra tỉnh; Đoàn giải quyết 58 vụ khiếu nại tồn đọng;

- Hoàn chỉnh Đề án tổ chức thanh tra xây dựng theo luật Thanh tra năm 2010 kèm theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh;


- Tiếp tục thanh tra công trình cải tạo nâng cấp đường ĐT 714;


- Giải quyết 100% đơn thư KN-TC.

7. Văn phòng Sở:

- Triển khai công tác TĐKT năm 2013 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban thi đua khen thưởng tỉnh;

- Trình Bộ Xây dựng tặng kỷ niệm chương cho CB.CC.VC, người lao động ngành Xây dựng đợt I năm 2013;

- Tham mưu Tỉnh ủy có ý kiến điều chuyển CB dự nguồn của Sở về TTQHXD; đồng thời sắp xếp lại tổ chức nhân sự theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở XD.

- Tham mưu lãnh đạo Sở việc xây dựng nhà bảo vệ cơ quan để đảm bảo an ninh trật tự cơ quan văn phòng Sở; Đề xuất việc trang bị máy điều hòa không khí cho phòng quản lý xây dựng;

-Tham mưu Giám đốc Sở việc xây dựng kế hoạch, lộ trình, biện pháp, phân công để thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ công chức, viên chức và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 8/01/2013 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác, để thực hiện cho Văn phòng Sở;

- Tăng cường việc cập nhật, sắp xếp hồ sơ lưu trữ của cơ quan;

- Tham mưu thực hiện công tác dân chủ cơ sở năm 2013;

- Tham mưu cử CC.VC đối tượng 3 đi học An ninh-quốc phòng năm 2013; triển khai kết nạp CC.VC vào lực lượng tự vệ cơ quan theo chỉ đạo cũa Ban chỉ huy quân sự TP. Phan Thiết.

8. Phòng Pháp chế:

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh);

- Báo cáo kết quả triển khai công tác hổ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012;

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành xây dựng do HĐND, UBND tỉnh ban hành (theo Kế hoạch số 753/KH-UBND ngày 04/03/2013 của UBND tỉnh).
9. Ban quản lý dự án Sở Xây dựng:

- Lập kế hoạch theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, đồ án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư (thực hiện xong trước ngày 01/4/2013).

- Làm việc với đơn vị tư vấn và Sở Tài chính để tham mưu trình lãnh đạo Sở thông qua giải trình một số khối lượng, kinh phí bị cắt giảm vừa qua (thực hiện xong trước ngày 25/3/2013).

- Phối hợp với phòng QHKT tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 03 khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/3/2013;

- Phối hợp với phòng QHKT trình UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực dọc biển từ Suối Nước đến Hòa Thắng và Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch – dịch vụ Bàu Trắng, tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, trước ngày 30/3/2013;

- Đôn đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Tân Thắng – Thắng Hải, huyện Hàm Tân để trình UBND tỉnh vào cuối tháng 3/2013;

- Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Đồ án Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 chậm nhất đến ngày 26/3/2013 gửi Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Thuận để thực hiện phản biện xã hội;

- Triển khai công tác đấu thầu xây dựngcông trình hạ tầng kỹ thuật khu vực hai bên đường nhánh nối đường ĐT 706 và ĐT 706B khi Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch đấu thầu;

- Để triển khai nhanh các đồ an quy hoạch chung theo nhiệm vụ được giao, Trưởng ban QLDA tham mưu hợp đồng nguyên tắc để ký kết chậm nhất ngày 29/3/2013;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban về công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ do Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng trình Sở Xây dựng; phối hợp cùng Trung tâm đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa, triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch.


10. Trung tâm Quy hoạch Xây dựng:

- Tiếp tục thực hiện các đồ án quy hoạch dở dang của tháng 03/2013.

- Làm việc với các chủ đầu tư về kế hoạch vốn cho các đồ án quy hoạch đang thực hiện.

- Hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực dọc hai bên sông Cà Ty, nếu có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung của cấp có thẩm quyền.

- Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Tân Thắng – Thắng Hải, trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 26/3/2013.

- Quy hoạch chung xây dựng khu vực dọc biển từ Suối Nước đến Hòa Thắng: Triển khai đánh giá hiện trạng và lập phương án quy hoạch chung xây dựng; đăng ký báo cáo xin ý kiến Sở Xây dựng vào khoảng ngày 25/3/2013.

- Các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục xuất hồ sơ cho các chủ đầu tư.

- Nghiên cứu lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.11. Trung tâm Tư vấn Đầu tư Xây dựng:

a. Dự án Khu hành chính tập trung và Dự án Quảng trường tỉnh.

Thực hiện các thủ tục nghiệm thu khối lượng, thanh toán chi phí tư vấn và bàn giao hồ sơ đo đạc giải thửa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Chậm nhất trong tháng 4/2013.b. Dự án Khu dân cư A&E phường Thanh Hải.

- Báo cáo cụ thể công tác đền bù giải phóng mặt bằng; rà soát lại tiến độ đã thực hiện, trong đó báo cáo cụ thể về nguồn vốn;

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh điều chỉnh lại đơn giá bồi thường, xác định tính pháp lý và đề xuất điều chỉnh lại một số quyết định thu hồi đất do sai sót trước đây. Xác định cụ thể có bao nhiêu hộ phải đền bù, còn vướng mắc vấn đề gì, thời gian nào thực hiện xong. Đề xuất nguồn vốn, ưu tiên vốn cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng;

- Tham mưu UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng. Cụ thể rà soát lại toàn bộ tình hình đền bù đối với 20 hộ và 03 tổ chức ở tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến; 19 hộ cuối tuyến Kè; 28 hộ khu dịch vụ nghề cá; 12 hộ khu vực dãy lô A4 và 11 hộ khu xử lý nước thải, trên cơ sở đó tham mưu Sở Xây dựng họp tổ công tác đền bù giải phóng mặt bằng khu A-E Thanh Hải trong đầu tháng 4/2013.

- Đối với Công ty Cổ phần Bình Minh: đề nghị Sở Tài chính chủ trì cuộc họp để giải quyết;

- Đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện công tác đền bù cho 20 hộ cắt xén của đường Nguyễn Hữu Tiến; xác định thời gian hoàn thành để tiếp tục triển khai thi công.

- Làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc bố trí đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Chi thuộc khu vực dãy lô A4; Làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh, đề nghị Đồn Biên phòng 444 bàn giao đất để thi công san nền khu vực dãy lô A7; Xác định cụ thể các hộ dân nằm trong khu vực dự án của Ban quản lý dự án Thủy sản.

c. Dự án Kè sông bảo vệ khu dân cư A&E.

- Thông báo cho các đơn vị thi công tiếp tục thi công những công việc còn lại không vướng mặt bằng và tham mưu xử lý dứt điểm giải tỏa hộ ông Thông để đơn vị tiếp tục thi công đoạn cuối tuyến kè;

- Phối hợp với đơn vị thi công tập kết các đầu cọc còn dư để chuẩn bị thành lập hội đồng đấu giá và tổ chức thông báo đấu giá.

d. Dự án thoát nước phía hạ lưu đường ĐT706B.

- Cửa ra số 1: Tham mưu Sở Xây dựng dự thảo công văn đề nghị UBND thành phố Phan Thiết sớm ban hành quyết định thu hồi đất cho 03 hộ dân.

- Cửa ra số 6: Làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để bố trí đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Ba. Thực hiện di dời 18 ngôi mộ trong tháng 4/2013 để thi công tuyến số 2; chỉ đạo đơn vị thi công triển khai thi công ngay những nơi không vướng mặt bằng.

đ. Dự án Khu ký túc xá học sinh, sinh viên tỉnh Bình Thuận.

Làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để nắm lại công tác đền bù giải phóng mặt bằng của các hộ dân; tham mưu Sở Xây dựng văn bản trình UBND tỉnh đề xuất tách thành 02 dự án riêng, trong đó đề nghị giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện dự án đền bù giải phóng mặt bằng.e. Dự án Thoát lũ KCN Phan Thiết và vùng phụ cận giai đoạn 2.

Gói thầu 2c: Xác định thời gian thực hiện công tác đền bù giải tỏa; làm việc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các ban ngành liên quan để hoàn thành công tác đền bù giải tỏa, chậm nhất đến ngày 30/9/2013 có mặt bằng để tiếp tục thi công phần còn lại. Sau khi có mặt bằng thi công công trình, điều chỉnh lại dự toán của gói thầu, trình phê duyệt bổ sung.g. Khu dân cư suối Bà Tiên.

Hợp đồng với đơn vị tư vấn đo đạc, kiểm tra diện tích theo quy hoạch phân lô để điều chỉnh đúng thực tế. Chậm nhất cuối tháng 3/2013 trình UBND tỉnh phê duyệt lại quy hoạch phân lô.h.Quản lý nhà chung cư

- Tiếp tục sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng trong quá trình vận hành chung cư.

- Tổ chức tham mưu điều chỉnh giá thuê nhà đối với căn hộ đấu giá tại các chung cư hết hạn hợp đồng trong năm 2013.
12. Trung tâm Kiểm định xây dựng:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đặt ra của tháng 4 năm 2013.

- Soạn thảo lại bản quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, lập phương án sắp xếp lại tổ chức nhân sự để phù hợp với tình hình mới.

- Xây dựng định biên lao động và đơn giá tiền lương năm 2013.

- Phối hợp thực hiện với đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của Sở Xây dựng.

- Nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung công văn số 650/UBND-TH ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh về việc xác định giá trị, giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp phù hợp với thị trường để tìm việc làm cho đơn vị.

- Lãnh đạo đơn vị tham dự Hội nghị thường niên mạng Kiểm định tại TP Đà Nẵng.

- Tiếp tục theo dõi và làm việc với Bộ xây dựng để cấp các loại thiết bị theo Đề án đã thẩm định.

- Tiếp tục liên hệ với các đơn vị bạn, có kế hoạch cho viên chức thăm quan học hỏi kinh nghiệm việc thực hiện công tác giám định tư pháp xây dựng.

- Chỉnh sửa nội dung các tiêu chí đánh giá viên chức hàng năm tại Trung tâm (theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) và ban hành vào tháng 4 năm 2013.

- Lãnh đạo cùng các bộ phận chuyên môn kiểm tra một số công trình do Trung tâm giám sát và KTCNCL.

- Kiểm tra việc thực hiện phòng chống tham nhũng lãng phí tại đơn vị.
Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, Giám đốc các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung nêu trên và giải quyết các công việc theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện./.
KT/GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký)

-
}}


04 đ/c lãnh đạo Sở; (Đã ký)

-
để thực hiện


Các phòng, ban nghiệp vụ;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Website Sở XD;

- Đảng bộ & CĐ ngành;- Lưu VT. (Dũng 17b).

Nguyễn Thanh Hải


tải về 54.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương