Ubnd tỉnh bình đỊNHtải về 47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.09.2023
Kích47 Kb.
#55141
TCT Long Van 2UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
HỘI ĐỒNG BT, HT VÀ TĐC

Số: 95 /QĐ-HĐBTHT&TĐCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2021QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư để thực hiện Khu Đô thị Long Vân 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện.
Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu Đô thị Long Vân 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.
Xét đề nghị của Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Khu Đô thị Long Vân 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, gồm các thành viên sau đây:
1. Tổ trưởng: Ông Lý Văn Thành, Trưởng phòng GPMB - Ban GPMB tỉnh.
2. Tổ phó:
- Ông Trần Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng GPMB - Ban GPMB tỉnh;
- Ông Trần Sơn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu.
3. Thành viên Tổ công tác:
- Bà Nguyễn Hồng Hà, CV phòng Kinh tế đất – CCQLĐĐ- Sở TNMT;
- Ông Trần Văn Quí, CV phòng QLGCS- Sở Tài chính;
- Ông Phạm Duy Muộng, Thanh tra viên Đội thanh tra XD số 3- Sở Xây dựng;
- Ông Nguyễn Quốc Đạt, CV phòng QLĐT - UBND TP.Quy Nhơn;
- Ông Nguyễn Bình, CV phòng TM&MT- UBND TP.Quy Nhơn;
- Bà Lê Thị Ngọc, Chủ tịch UBMTQVN phường Trần Quang Diệu;
- Ông Lê Quốc Vương, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trần Quang Diệu;
- Ông Nguyễn Minh Bằng, CB Địa chính phường Trần Quang Diệu;
- Ông Trần Đoàn Thành, CB Địa chính phường Trần Quang Diệu;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, CB Tư pháp phường Trần Quang Diệu;
- Ông Lương Tấn Dương, Cảnh sát khu vực 2, phường Trần Quang Diệu;
- Ông Trần Hữu Tấn, Cảnh sát khu vực 7, phường Trần Quang Diệu;
- Ông Nguyễn Chì, Phó Trưởng khu phố 2, phường Trần Quang Diệu;
- Ông Mai Xuân Diệu, Trưởng khu phố 7, phường Trần Quang Diệu;
- Ông Trần Thành Tín, Đại diện hộ dân KP2, phường Trần Quang Diệu;
- Ông Trần Đình Long, Đại diện hộ dân KP7, phường Trần Quang Diệu;
- Ông Chu Quang Huy, Nhân viên Công ty CP Bất động sản Hano-Vid;
Cùng một số cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.
Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tổ chức kiểm kê và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Báo cáo đề xuất Hội đồng xem xét trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Kinh phí hoạt động của Tổ công tác thực hiện theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.
- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Tổ công tác do Tổ trưởng phân công.
- Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Tổ trưởng Tổ công tác và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT HĐBT, HT & TĐC;
- Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Chi cục Quản lý đất đai – Sở TNMT;
- Phòng QLĐT thành phố Quy Nhơn;
- Phòng TN&MT thành phố Quy Nhơn;
- UBND phường Trần Quang Diệu;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, HCTH, GPMB, TP.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH


TRƯỞNG BAN GPMB TỈNH
Đào Văn Khôi


tải về 47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương