Ubnd tỉnh bắc kạNtải về 25.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích25.92 Kb.

UBND TỈNH BẮC KẠN


BCĐ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 61


Số143/KH-BCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 5 năm 2014KẾ HOẠCH

Kiểm tra thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg đợt 1 năm 2014


Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 19/3/2014 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 năm 2014. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm triển khai đồng bộ việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020” và Kế hoạch 333/KH-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”.

- Kết quả triển khai thực hiện.

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện Đề án có hiệu quả.

(có đề cương báo cáo gửi kèm)

2. Hình thức kiểm tra

Mỗi Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tại huyện và kiểm tra 01 xã.III. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC

1. Tại xã

- Đoàn kiểm tra của tỉnh.

- Thường trực Huyện ủy.

- Lãnh đạo Hội Nông dân huyện.

- Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và Ban Thường vụ Hội Nông dân xã.

2. Tại huyện

- Đoàn kiểm tra của tỉnh.

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện.

- Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.

- Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện.IV. THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA

1. Đoàn thứ nhất kiểm tra tại huyện Pác Nặm

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

+ Đồng chí Lưu Văn Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn - Trưởng đoàn.

+ Thành viên: Hội Nông dân tỉnh.

- Thời gian kiểm tra: Ngày 05/6/2014.

+ Buổi sáng bắt đầu từ 8h00’: kiểm tra tại 01 cơ sở (do huyện lựa chọn)

+ Buổi chiều bắt đầu từ 14h00’: kiểm tra tại huyện.

- Thư ký: Đồng chí Nông Quang Bính - Trưởng Ban Tuyên huấn, Hội Nông dân tỉnh.2. Đoàn thứ hai kiểm tra tại huyện Ngân Sơn

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

+ Đồng chí Đồng Văn Lưu, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn- Trưởng đoàn.

+ Thành viên: Sở Khoa học và công nghệ.

- Thời gian kiểm tra: Ngày 06/6/2014.

+ Buổi sáng bắt đầu từ 8h00’: kiểm tra tại 01 cơ sở (do huyện lựa chọn).

+ Buổi chiều bắt đầu từ 14h00’: kiểm tra tại huyện.

- Thư ký: Đồng chí Ngô Thị Hoanh - Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh.3. Đoàn thứ ba kiểm tra tại huyện Ba Bể

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

+ Đồng chí Hoàng Thu Trang, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn - Trưởng đoàn.

+ Thành viên: Sở Lao động thương binh và xã hội.

- Thời gian kiểm tra: Ngày 10/6/2014.

+ Buổi sáng bắt đầu từ 8h00’: kiểm tra tại 01 cơ sở (do huyện lựa chọn)

+ Buổi chiều bắt đầu từ 14h00’: kiểm tra tại huyện.

- Thư ký: Đồng chí Hà Thị Thoa- Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh.4. Đoàn thứ tư kiểm tra tại huyện Na Rì

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

+ Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn- Trưởng đoàn.

+ Thành viên: Sở Công Thương.

- Thời gian kiểm tra: Ngày 11/6/2014.

+ Buổi sáng bắt đầu từ 8h00’: kiểm tra tại 01 cơ sở (do huyện lựa chọn)

+ Buổi chiều bắt đầu từ 14h00’: kiểm tra tại huyện.

- Thư ký: Đồng chí Đỗ Đình Thủy - Giám đốc Trung tâm dạy nghề & Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động sắp xếp thời gian theo Đoàn kiểm tra đầy đủ, đúng thành phần.

Đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn bố trí xe ô tô cho Đoàn kiểm tra. Xăng xe theo km thực tế nhận tại Hội Nông dân tỉnh.

Nếu thay đổi thời gian kiểm tra, Trưởng đoàn có trách nhiệm thống nhất với thành viên trong Đoàn và đơn vị đến kiểm tra biết. Thời gian kiểm tra hoàn thành chậm nhất trước ngày 20/6/2014.

- Các Huyện ủy:

+ Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh. Mời các thành phần có liên quan dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra.

+ Lựa chọn 01 xã đề Đoàn đến kiểm tra. Chỉ đạo Đảng ủy xã chuẩn bị báo cáo và mời các thành phần của xã dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra.

Sau đợt kiểm tra, Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Hội Nông dân tỉnh) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận 61-KL/TW Quyết định 673/QĐ-TTg của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của Tỉnh./.TRƯỞNG BAN
Đã ký
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nông Văn Chí: DocumentLibrary
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương