Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 54.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích54.77 Kb.


UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Số: 584 /SKHĐT - TH

V/v hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:  • Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

  • UBND các huyện, thị xã.

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017,

Căn cứ Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/06/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017,

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017,

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (dưới đây gọi tắt là Sở, ban, ngành và địa phương) lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 như sau:A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

Các Sở, ban, ngành và địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016 gồm các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016 theo từng nguồn vốn (nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các khoản vay khác của ngân sách địa phương, vốn ODA và vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, sổ xố kiến thiết...).

Báo cáo chi tiết thông tin, số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016 theo biểu mẫu số 01 kèm theo văn bản này.

2. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển.

3. Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

4. Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, trong đó làm rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này.

5. Các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai kế hoạch trong các tháng cuối năm 2016.

B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016, đề nghị các Sở, ban, ngành và địa phương triển khai việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo các quy định dưới đây:I. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

1. Kế hoạch đầu tư công năm 2017 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong phạm vi của tỉnh, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương; phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 trình cấp có thẩm quyền.

2. Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2017 phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã trình cấp có thẩm quyền và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2017; phải phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2017. Đối với các dự án khởi công mới chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2017 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Nằm trong quy hoạch đã được duyệt; (ii) Đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; (iii) Có quyết định đầu tư dự án trước ngày 31 tháng 10 năm 2016; (iv) Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ và các Nghị định khác hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và các hướng dẫn tại văn bản này.II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, khả năng cân đối nguồn vốn trong năm 2017; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2017, đề nghị các Sở, ban, ngành và địa phương:1. Dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2017

a) Tổng hợp nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2017 của Sở, ban, ngành và địa phương theo từng nguồn vốn.

b) Dự kiến khả năng cân đối từng nguồn vốn đầu tư công.

c) Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác ngoài nguồn vốn đầu tư công.

d) Các thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2017 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

đ) Các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 của Sở, ban, ngành và địa phương.Tổng hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo từng nguồn vốn báo cáo theo biểu mẫu số 01 kèm theo văn bản này.

2. Lập kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017

a) Nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch

Việc lập kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 theo các nguyên tắc, tiêu chí dưới đây:

(1) Việc lập kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi năm 2015, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị Quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 08/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 trình cấp có thẩm quyền.

(2) Kế hoạch đầu tư năm 2017 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn NSNN theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

(3) Tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 dự kiến bố trí cho từng ngành, lĩnh vực, chương trình không vượt quá số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được dự kiến tại Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 14/03/2016 của UBND tỉnh trừ đi số vốn đã được giao trong kế hoạch năm 2016.

(4) Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 cho các dự án phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 cho từng dự án phải phù hợp và không được vượt quá dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã trình cấp có thẩm quyền, trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2016.

- Phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2017.

- Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; trả nợ vay tín dụng ưu đãi; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

+ Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đối ứng cho các nguồn vốn khác; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư;

+ Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt (trong đó lưu ý: những dự án đã hết hạn thời gian thực hiện dự án phải xin gia hạn thực hiện).

+ Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Đối với dự án khởi công mới, ngoài việc thực hiện các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại điểm 2 Mục I trên đây, chỉ được bố trí vốn khi các Sở, ban, và địa phương đã bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Không bố trí vốn kế hoạch nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

b) Dự kiến danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 cho từng dự án

(1) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư từ vốn Bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho các địa phương:

Căn cứ mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và khả năng cân đối vốn đầu tư, các Bộ, ngành trung ương, địa phương dự kiến danh mục dự án và mức vốn cho từng dự án theo đúng các nguyên tắc quy định tại điểm a nêu trên.

Không bố trí vốn ngân sách trung ương để hoàn trả các khoản vốn vay ngân sách địa phương theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 63 Luật Đầu tư công.

(2) Đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, thành phố:

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát và dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2017 phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo đúng các nguyên tắc, quy định, bảo đảm bố trí vốn tập trung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết, theo quy định của Luật NSNN 2015: từ năm 2017, nguồn thu này được tính trong dự toán thu cân đối ngân sách địa phương, sử dụng toàn bộ cho chi đầu tư phát triển. Đề nghị các huyện, thành phố ưu tiên đầu tư nguồn vốn này cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các công trình phúc lợi xã hội khác theo quy định của cấp có thẩm quyền.Chi tiết phương án phân bổ vốn NSNN kế hoạch năm 2017 báo cáo theo biểu mẫu số 2, 3, 4, 5,6 kèm theo văn bản này.

3. Lập kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Lập kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó làm rõ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài được phân bổ theo tính chất sử dụng vốn (xây dựng cơ bản, hành chính sự nghiệp, cho vay lại, hỗ trợ ngân sách) và vốn đối ứng của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.4. Lập kế hoạch đầu tư năm 2017 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu

Các Sở, ban, ngành và địa phương: đề xuất nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu năm 2017, trong đó dự kiến vốn theo cơ cấu nguồn, theo từng dự án thành phần thuộc chương trình và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Việc lập kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu theo các nguyên tắc phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Nghị Quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 08/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Văn bản số 143/HD-BCĐ ngày 26/5/2016 của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.5. Lập kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 của các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho các dự án PPP theo đúng trình tự quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công và Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó đối với từng dự án xác định rõ các phần vốn như sau:

- Phần vốn nhà nước chuẩn bị dự án (vốn trong nước và vốn nước ngoài): đối với những dự án PPP có nhu cầu sử dụng nguồn vốn PDF để chuẩn bị dự án, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4347/BKHĐT-QLĐT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phần vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của nhà nước (vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương tự cân đối) để thực hiện dự án.

- Phần vốn nhà đầu tư tự huy động.

C. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Căn cứ các quy định tại Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và các quy định tại văn bản hướng dẫn này, Sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư theo tiến độ sau:

1. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2016, các địa phương hướng dẫn cơ quan, đơn vị cấp dưới xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

2. Các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 theo các hướng dẫn này và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 10/7/2016.

Riêng đối với kế hoạch vốn CTMTQG nông thôn mới đề nghị địa phương gửi báo cáo về Văn phòng điều phối xây dựng CTMTQG nông thôn mới tỉnh; Chương trình 135 gửi Ban dân tộc để các cơ quan trên tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/7/2016.

Các báo cáo của các Sở, ban, ngành và địa phương theo quy định về nội dung và thời gian trên đây gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bằng văn bản và gửi qua thư điện tử theo địa chỉ tonghopskhbk@gmail.com hoặc liên hệ qua số điện thoại 02813.871.922 (phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Do khối lượng công việc khá lớn, thời gian lập kế hoạch đầu tư công rất gấp, đề nghị các các Sở, ban, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định (yêu cầu cung cấp đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin theo biểu mẫu). Trong quá trình triển khai lập kế hoạch, các Sở, ban, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc./.Nơi nhận:

- Như trên;

- VP Tỉnh ủy;

- TT HĐND, TT UBND tỉnh (b/c);

- Sở Tài chính, Ban dân tộc,

Văn phòng ĐPXDNTM (p/h);

- Ban giám đốc;

- Các phòng nghiệp vụ thuộc sở;- Lưu VT-TH.


GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Lăng Văn Hòa

: DocumentLibrary
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương