Ubnd thành phố HÀ NỘi sở CÔng thưƠNGtải về 38.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích38.99 Kb.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1836 /SCT-KTĐN


Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2014

V/v Tổ chøc buæi giao thương giữa VPĐD nước ngoài và DNVN trong lÜnh vùc dÖt mayKính gửi:


Ông/Bà Giám đốc công ty
Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i của Thành phố Hà Nội vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng kinh doanh, hîp t¸c th­¬ng m¹i cho c¸c doanh nghiÖp trong và ngoài n­íc trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c, Së Công Th­¬ng Hµ Néi sÏ tæ chøc mét cuéc giao thương gi÷a c¸c V¨n phßng ®¹i diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội và các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh vµ s¶n xuÊt trong lÜnh vùc dÖt may.

Môc ®Ých cuéc gÆp lµ nh»m gióp c¶ hai bªn cã thªm c¬ héi t×m b¹n hµng, ®èi t¸c, ®Èy m¹nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i, ho¹t ®éng xuất nhập khẩu vµ hîp t¸c, ®Çu t­ kh¸c trong lÜnh vùc nµy.

Thêi gian dự kiến: Ngµy 12/6/2014 (thứ năm).

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Toserco - 273 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

Th«ng tin, h­íng dÉn chi tiÕt vµ b¶n đ¨ng ký tham gia cuéc gÆp xin ®­îc göi kÌm.

Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 25/5/2014.

Các doanh nghiệp quan tâm đề nghị gửi bản đăng ký về:Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Công Thương Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 305, Tầng 3, Số 331 Cầu Giấy – Hà Nội

Người liên hệ: Mr Phạm Trung Đà, Ms. Lê Thu Hiền

ĐT (04)62.69.12.51      Fax: (04)62.69.12.88

Địa chỉ email:Trungdaster@gmail.com

Rất mong sự hưởng ứng tham gia của Quý doanh nghiệp.

Xin trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);

- Lưu VT, KTĐN.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Đức Tiến


Giao th­¬ng giữa các VPĐD nước ngoài và Doanh nghiệp Việt Nam

ngành dệt may

Hµ Néi, ngµy 12/6/2014

_____________________________________________________________


phiÕu ®¨ng ký tham dù

Tªn công ty:...............................................................................................................

Tªn giao dÞch quèc tª:..............................................................................................

§Þa chØ:.....................................................................................................................

§iÖn tho¹i:.........................................................fax:................................................

Emai:.................................................................Website:........................................


LÜnh vùc, ngµnh hµng: (xin nªu chi tiÕt một hoặc nhiều trong các lĩnh vực dưới đây)
DÖt (bao gåm c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, s¶n xuÊt, xuất khẩu, nhập khẩu, gia c«ng s¶n phÈm dÖt, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu ngµnh dÖt...):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

May (bao gåm c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, s¶n xuÊt, xuất khẩu, nhập khẩu, gia c«ng s¶n phÈm may mÆc, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu may...)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Th­¬ng m¹i kh¸c: bao gåm c¸c dÞch vô kh¸c cã liªn quan ®Õn may dÖt nh­ t­ vÊn, thiÕt kÕ, thêi trang, qu¶n lý chÊt l­îng...

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Néi, ngµy..........th¸ng ......n¨m 2014

________________________________________________________________________


N¬i nhËn b¶n ®¨ng ký:

Phßng KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Së CÔNG th­¬ng hµ néi

Sè 331 Cầu Giấy - QuËn Cầu Giấy - Hµ Néi

§iÖn tho¹i: (04) 62691251 - Fax: (04) 62691288


H­íng dÉn

Giao l­u tiÕp xóc gi÷a c¸c V¨n phßng ®¹i diÖn c«ng ty n­íc ngoµi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong lÜnh vùc dÖt may
1. §Æt vÊn ®Ò

HiÖn nay, trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ mét sè tØnh l©n cËn cã hơn 80 V¨n phßng ®¹i diÖn n­íc ngoµi vµ hơn 500 doanh nghiÖp ViÖt Nam ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÖt may (nhËp khÈu thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, xuÊt khÈu, gia c«ng s¶n phÈm may dÖt). Tuy nhiªn, nhiÒu doanh nghiÖp vµ V¨n phßng ®¹i diÖn cßn gÆp khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng, ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc.

Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i cùa UBND Thành phố Hà Nội, Së Công Th­¬ng Hµ Néi sÏ tæ chøc mét cuéc tiÕp xóc gi÷a c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ V¨n phßng ®¹i diÖn n­íc ngoµi kinh doanh vµ s¶n xuÊt trong lÜnh vùc dÖt may nh»m gióp c¶ hai bªn cã thªm c¬ héi t×m b¹n hµng, ®èi t¸c, ®Èy m¹nh xóc tiÕn ®Çu t­ th­¬ng m¹i gi÷a hai bªn.

2. Môc ®Ých cña buæi giao thương:

T¹o c¬ héi gÆp gì gi÷a c¸c C«ng ty n­íc ngoµi vµ c¸c Doanh nghiÖp ViÖt nam nh»m ph¸t triÓn mèi quan hÖ hîp t¸c kinh doanh vµ ®Çu t­ gi÷a c¸c bªn.

Do thêi gian ng¾n (dù kiÕn thêi gian cho 1 cuéc gÆp gi÷a 1 c«ng ty ViÖt Nam víi 1 VP§D n­íc ngoµi chØ kho¶ng 10-15 phót) nªn néi dung c¸c cuéc gÆp gì chØ h¹n chÕ trong viÖc trao ®æi th«ng tin c¬ b¶n gi÷a hai bªn nh­: ®Þa chØ giao dÞch, c¸c s¶n phÈm chÝnh, c¸c mèi quan t©m vÒ hîp t¸c XNK, ®Çu t­...

Môc ®Ých l©u dµi cña cuéc giao l­u nµy lµ ®Ó c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc sau khi ®· cã mét sè hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ nhau sÏ tiÕp tôc tù gÆp gì vµ trao ®æi trùc tiÕp, tiÕn tíi viÖc ký kÕt c¸c tho¶ thuËn hîp t¸c vÒ th­¬ng m¹i, ®Çu t­.3. Thµnh phÇn vµ h×nh thøc giao thương:

a- Thµnh phÇn: Dù kiÕn kho¶ng 40 VPĐD vµ 100 DNVN tham gia.

b- Dù kiÕn c¸c VP§D vµ DNVN ®­îc chia ra c¸c ph©n ban sau:

(i)- DÖt: bao gåm c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, s¶n xuÊt, XNK, gia c«ng s¶n phÈm dÖt, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu ngµnh dÖt...

(ii)- May: bao gåm c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, s¶n xuÊt, XNK gia c«ng s¶n phÈm may mÆc, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu may...

(iii)- Th­¬ng m¹i kh¸c: bao gåm c¸c ®¬n vÞ quan t©m c¸c lÜnh vùc th­¬ng m¹i dÞch vô kh¸c cã liªn quan ®Õn may dÖt nh­ t­ vÊn, thiÕt kÕ, thêi trang, qu¶n lý chÊt l­îng...

L­u ý: mét ®¬n vÞ cã thÓ ®¨ng ký vµo mét vµi ph©n ban

c- H×nh thøc giao l­u tiÕp xóc:

- Mçi VPDD ®­îc bè trÝ s¾p xÕp t¹i 01 bµn lµm viÖc cã biÓn hiÖu ghi tªn.

- C¸c DNVN sau khi ®· ®¨ng ký tham dù sÏ lµm viÖc trùc tiÕp víi tõng VPĐD

- C¸c DNVN sÏ ®­îc Ban tæ chøc cung cÊp danh s¸ch c¸c VPĐD tham gia trong buæi giao l­u nµy.

4. Thêi gian dự kiến tæ chøc: Ngµy 12/6/2014 t¹i tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Së Công Th­¬ng Hµ Néi tr©n träng kÝnh mêi c¸c VPĐD ®¨ng ký tham gia (theo mÉu ®Ýnh kÌm) vµ gãp ý kiÕn ®Ó buæi giao l­u thµnh c«ng tèt ®Ñp.

PhiÕu ®¨ng ký xin göi vÒ Së Công Th­¬ng Hµ Néi tr­íc ngµy 25/5/2014

§Þa chØ liªn hÖ:Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Công Thương Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 305, Tầng 3, Số 331 Cầu Giấy – Hà Nội

Người liên hệ: Mrs. Lê Thu Hiền, Mr Phạm Trung Đà

ĐT (04)62.69.12.51      Fax: (04)62.69.12.88

Địa chỉ email: Trungdaster@gmail.com
: Upload -> Content -> FileAttach
FileAttach -> TỔng cục thuế Số: 664/tct-tncn v/v Thuế tncn đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh năm 2008 nhưng chi trả năm 2009 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 9/2010
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 08/2011
FileAttach -> PHÒng kinh tế ĐỐi ngoạI
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 06/2011
FileAttach -> BỘ TÀi chính số: 1823/btc-tct v/v: triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
FileAttach -> BỘ TÀi chính số: 1845/btc-tct v/v: Hướng dẫn một số nội dung về thuế tncn. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 11/2010
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 07/2011
FileAttach -> Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương