Ubnd thành phố HÀ NỘi sở CÔng thưƠNGtải về 38.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích38.99 Kb.
#11887

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1836 /SCT-KTĐN


Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2014

V/v Tổ chøc buæi giao thương giữa VPĐD nước ngoài và DNVN trong lÜnh vùc dÖt mayKính gửi:


Ông/Bà Giám đốc công ty
Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i của Thành phố Hà Nội vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng kinh doanh, hîp t¸c th­¬ng m¹i cho c¸c doanh nghiÖp trong và ngoài n­íc trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c, Së Công Th­¬ng Hµ Néi sÏ tæ chøc mét cuéc giao thương gi÷a c¸c V¨n phßng ®¹i diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội và các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh vµ s¶n xuÊt trong lÜnh vùc dÖt may.

Môc ®Ých cuéc gÆp lµ nh»m gióp c¶ hai bªn cã thªm c¬ héi t×m b¹n hµng, ®èi t¸c, ®Èy m¹nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i, ho¹t ®éng xuất nhập khẩu vµ hîp t¸c, ®Çu t­ kh¸c trong lÜnh vùc nµy.

Thêi gian dự kiến: Ngµy 12/6/2014 (thứ năm).

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Toserco - 273 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

Th«ng tin, h­íng dÉn chi tiÕt vµ b¶n đ¨ng ký tham gia cuéc gÆp xin ®­îc göi kÌm.

Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 25/5/2014.

Các doanh nghiệp quan tâm đề nghị gửi bản đăng ký về:Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Công Thương Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 305, Tầng 3, Số 331 Cầu Giấy – Hà Nội

Người liên hệ: Mr Phạm Trung Đà, Ms. Lê Thu Hiền

ĐT (04)62.69.12.51      Fax: (04)62.69.12.88

Địa chỉ email:Trungdaster@gmail.com

Rất mong sự hưởng ứng tham gia của Quý doanh nghiệp.

Xin trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);

- Lưu VT, KTĐN.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Đức Tiến


Giao th­¬ng giữa các VPĐD nước ngoài và Doanh nghiệp Việt Nam

ngành dệt may

Hµ Néi, ngµy 12/6/2014

_____________________________________________________________


phiÕu ®¨ng ký tham dù

Tªn công ty:...............................................................................................................

Tªn giao dÞch quèc tª:..............................................................................................

§Þa chØ:.....................................................................................................................

§iÖn tho¹i:.........................................................fax:................................................

Emai:.................................................................Website:........................................


LÜnh vùc, ngµnh hµng: (xin nªu chi tiÕt một hoặc nhiều trong các lĩnh vực dưới đây)
DÖt (bao gåm c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, s¶n xuÊt, xuất khẩu, nhập khẩu, gia c«ng s¶n phÈm dÖt, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu ngµnh dÖt...):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

May (bao gåm c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, s¶n xuÊt, xuất khẩu, nhập khẩu, gia c«ng s¶n phÈm may mÆc, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu may...)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Th­¬ng m¹i kh¸c: bao gåm c¸c dÞch vô kh¸c cã liªn quan ®Õn may dÖt nh­ t­ vÊn, thiÕt kÕ, thêi trang, qu¶n lý chÊt l­îng...

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Néi, ngµy..........th¸ng ......n¨m 2014

________________________________________________________________________


N¬i nhËn b¶n ®¨ng ký:

Phßng KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Së CÔNG th­¬ng hµ néi

Sè 331 Cầu Giấy - QuËn Cầu Giấy - Hµ Néi

§iÖn tho¹i: (04) 62691251 - Fax: (04) 62691288


H­íng dÉn

Giao l­u tiÕp xóc gi÷a c¸c V¨n phßng ®¹i diÖn c«ng ty n­íc ngoµi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong lÜnh vùc dÖt may
1. §Æt vÊn ®Ò

HiÖn nay, trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ mét sè tØnh l©n cËn cã hơn 80 V¨n phßng ®¹i diÖn n­íc ngoµi vµ hơn 500 doanh nghiÖp ViÖt Nam ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÖt may (nhËp khÈu thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, xuÊt khÈu, gia c«ng s¶n phÈm may dÖt). Tuy nhiªn, nhiÒu doanh nghiÖp vµ V¨n phßng ®¹i diÖn cßn gÆp khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng, ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc.

Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i cùa UBND Thành phố Hà Nội, Së Công Th­¬ng Hµ Néi sÏ tæ chøc mét cuéc tiÕp xóc gi÷a c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ V¨n phßng ®¹i diÖn n­íc ngoµi kinh doanh vµ s¶n xuÊt trong lÜnh vùc dÖt may nh»m gióp c¶ hai bªn cã thªm c¬ héi t×m b¹n hµng, ®èi t¸c, ®Èy m¹nh xóc tiÕn ®Çu t­ th­¬ng m¹i gi÷a hai bªn.

2. Môc ®Ých cña buæi giao thương:

T¹o c¬ héi gÆp gì gi÷a c¸c C«ng ty n­íc ngoµi vµ c¸c Doanh nghiÖp ViÖt nam nh»m ph¸t triÓn mèi quan hÖ hîp t¸c kinh doanh vµ ®Çu t­ gi÷a c¸c bªn.

Do thêi gian ng¾n (dù kiÕn thêi gian cho 1 cuéc gÆp gi÷a 1 c«ng ty ViÖt Nam víi 1 VP§D n­íc ngoµi chØ kho¶ng 10-15 phót) nªn néi dung c¸c cuéc gÆp gì chØ h¹n chÕ trong viÖc trao ®æi th«ng tin c¬ b¶n gi÷a hai bªn nh­: ®Þa chØ giao dÞch, c¸c s¶n phÈm chÝnh, c¸c mèi quan t©m vÒ hîp t¸c XNK, ®Çu t­...

Môc ®Ých l©u dµi cña cuéc giao l­u nµy lµ ®Ó c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc sau khi ®· cã mét sè hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ nhau sÏ tiÕp tôc tù gÆp gì vµ trao ®æi trùc tiÕp, tiÕn tíi viÖc ký kÕt c¸c tho¶ thuËn hîp t¸c vÒ th­¬ng m¹i, ®Çu t­.3. Thµnh phÇn vµ h×nh thøc giao thương:

a- Thµnh phÇn: Dù kiÕn kho¶ng 40 VPĐD vµ 100 DNVN tham gia.

b- Dù kiÕn c¸c VP§D vµ DNVN ®­îc chia ra c¸c ph©n ban sau:

(i)- DÖt: bao gåm c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, s¶n xuÊt, XNK, gia c«ng s¶n phÈm dÖt, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu ngµnh dÖt...

(ii)- May: bao gåm c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, s¶n xuÊt, XNK gia c«ng s¶n phÈm may mÆc, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu may...

(iii)- Th­¬ng m¹i kh¸c: bao gåm c¸c ®¬n vÞ quan t©m c¸c lÜnh vùc th­¬ng m¹i dÞch vô kh¸c cã liªn quan ®Õn may dÖt nh­ t­ vÊn, thiÕt kÕ, thêi trang, qu¶n lý chÊt l­îng...

L­u ý: mét ®¬n vÞ cã thÓ ®¨ng ký vµo mét vµi ph©n ban

c- H×nh thøc giao l­u tiÕp xóc:

- Mçi VPDD ®­îc bè trÝ s¾p xÕp t¹i 01 bµn lµm viÖc cã biÓn hiÖu ghi tªn.

- C¸c DNVN sau khi ®· ®¨ng ký tham dù sÏ lµm viÖc trùc tiÕp víi tõng VPĐD

- C¸c DNVN sÏ ®­îc Ban tæ chøc cung cÊp danh s¸ch c¸c VPĐD tham gia trong buæi giao l­u nµy.

4. Thêi gian dự kiến tæ chøc: Ngµy 12/6/2014 t¹i tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Së Công Th­¬ng Hµ Néi tr©n träng kÝnh mêi c¸c VPĐD ®¨ng ký tham gia (theo mÉu ®Ýnh kÌm) vµ gãp ý kiÕn ®Ó buæi giao l­u thµnh c«ng tèt ®Ñp.

PhiÕu ®¨ng ký xin göi vÒ Së Công Th­¬ng Hµ Néi tr­íc ngµy 25/5/2014

§Þa chØ liªn hÖ:Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Công Thương Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 305, Tầng 3, Số 331 Cầu Giấy – Hà Nội

Người liên hệ: Mrs. Lê Thu Hiền, Mr Phạm Trung Đà

ĐT (04)62.69.12.51      Fax: (04)62.69.12.88

Địa chỉ email: Trungdaster@gmail.com
Каталог: Upload -> Content -> FileAttach
FileAttach -> TỔng cục thuế Số: 664/tct-tncn v/v Thuế tncn đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh năm 2008 nhưng chi trả năm 2009 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 9/2010
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 08/2011
FileAttach -> PHÒng kinh tế ĐỐi ngoạI
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 06/2011
FileAttach -> BỘ TÀi chính số: 1823/btc-tct v/v: triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
FileAttach -> BỘ TÀi chính số: 1845/btc-tct v/v: Hướng dẫn một số nội dung về thuế tncn. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 11/2010
FileAttach -> THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 07/2011
FileAttach -> Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính

tải về 38.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương