Ubnd thành phố ĐÀ NẴng văn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích13 Kb.
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1546 /VP-QLĐTh


Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2014


V/v sử dụng các lô đất trống đề xuất làm bãi đỗ xe tạm thời.


Kính gửi:

- Sở Xây dựng;

- Sở Giao thông vận tải;

- UBND quận Hải Châu;

- Viện Quy hoạch xây dựng.
Xét nội dung Công văn số 2461/SXD-QLQH ngày 13/5/2014 của Sở Xây dựng về việc các lô đất trống đề xuất làm bãi đỗ xe tạm thời cho đường Bạch Đằng, Trần Phú và Nguyễn Văn Linh, tại cuộc họp giao ban ngày 02 tháng 6 năm 2014, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất theo ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Đồng ý chủ trương chọn các địa điểm làm bãi đỗ xe tạm thời cho các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú và Nguyễn Văn Linh tại các vị trí như sau:+ Vị trí số 1: Khu đất là sân tennis cũ tại góc đường Bạch Đằng, Trần Phú, Quang Trung, khoảng 1.500m2.

+ Vị trí số 2: 02 khu đất góc đường Lê Duẩn và Trần Phú, diện tích khoảng 850m2 1580m2.

+ Vị trí số 3: Vệt vỉa hè của 02 đường gom dọc chân cầu Sông Hàn (đoạn chân cầu Sông Hàn).

+ Vị trí số 4: Đối với khu vực cầu Rồng, đề nghị chọn một phần phía Bắc của Lô số 1 – Khu phức hợp Thương mại Dịch vụ Bình Hiên Bình Thuận

*Lưu ý: Vị trí số 2 và Vị trí số 3 chỉ sử dụng để đỗ xe máy.
2. Giao UBND quận Hải Châu phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quản lý sử dụng và triển khai các bước thủ tục tiếp theo đúng quy định.
Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố và các Phó Chủ tịch UBND thành phố để các đơn vị liên quan được biết, triển khai thực hiện./.


CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT và các PCT;

- CVP và PVP;- Lưu: VT, QLĐTh.

Võ Văn Thương
: images -> danang -> file -> V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Thang%206
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm hành chính quận Sơn Trà
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Số: 462 /ubnd-kstt v/v xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2013
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng số 15/2014/QĐ-ubnd
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
Thang%206 -> Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương