Ubnd thành phố ĐÀ NẴng sở giao thông vận tải thành phố ĐÀ NẴng ban quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư CƠ SỞ HẠ TẦng ưu tiêN


Kinh phí thực hiện chương trình quan trắc/giám sát môi trườngtải về 14.21 Mb.
trang21/43
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích14.21 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   43

6.6.2. Kinh phí thực hiện chương trình quan trắc/giám sát môi trường


Chi phí thực hiện giám sát thường xuyên của Tư vấn giám sát xây dựng (CMC)

Đơn vị nhà thầu khi tham gia đấu thầu gói thầu Giám sát xây dựng cho các công trình thuộc dự án có trách nhiệm đề xuất công tác tổ chức theo dõi giám sát đối với việc thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu. Đơn vị Tư vấn giám sát xây dựng sẽ được yêu cầu bố trí nhân sự và kế hoạch làm việc cụ thể nhằm phục vụ cho công tác quản lý vệ sinh môi trường và an toàn lao động trên và xung quanh công trường. Kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ này sẽ được đề xuất trong hợp đồng với Tư vấn giám sát xây dựng.Chi phí vận hành hệ thống giám sát cộng đồng

Theo quy định của Luật pháp Việt Nam, hệ thống giám sát cộng đồng sẽ chủ yếu tham gia theo hình thức tự nguyện và không có kinh phí để hỗ trợ và thông qua mặt trận tổ quốc của phường/xã.

Các tổ chức giám sát cộng đồng sẽ được tiếp nhận hỗ trợ từ PPMU thông qua các chương trình Tăng cường năng lực, cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu cần thiết phục vụ cho công tác giám sát hiện trường đạt hiệu quả.

Chi phí giám sát của tư vấn giám sát độc lập

MUDP sẽ ký kết hợp đồng với đơn vị Tư vấn giám sát độc lập (EMC) trong suốt quá trình thi công của dự án. Tư vấn giám sát độc lâp sẽ triển khai nhiệm vụ cho tất cả các hợp phần của dự án theo TOR nhiệm vụ yêu cầu.Chi phí triển khai chương trình quan trắc/giám sát

Trên cơ sở chương trình quan trắc dự kiến nêu trên, khoản kinh phí dự trù cho công tác triển khai quan trắc sẽ được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 6-10: Chi phí quan trắc trong giai đoạn xây dựng


STT

Tên mẫu

Số lượng

Tần suất (lần)

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1

Môi trường không khí

3 mẫu

02

1.710.000

10.260.000

2

Môi trường nước thải

4 mẫu

04

1.080.000

17.280.000

3

Môi trường nước mặt

2 mẫu

02

1.594.000

3.188.000

4

Thuê xe đi lấy mẫu

2 ngày

02

2.000.000 

8.000.000

5

Chi phí khác


2.000.000
Tổng cộng


40.728.000

Việc thực hiện quan trắc trong giai đoạn xây dựng được thực hiện bởi EMC, và sẽ được thoả thuận, mở rộng hợp đồng với EMC của toàn bộ dự án SCDP hiện tại.

Bảng 6-11: Chi phí quan trắc trong giai đoạn vận hành dự ánSTT

Tên mẫu

Số lượng

Tần suất
(lần)


Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1

Môi trường không khí

24 mẫu (6 vị trí x 2 lần x 2 năm)

6 tháng/lần

(2 năm = 4 lần)1.710.000

41.040.000

3

Thuê xe đi lấy mẫu
 
16.000.000

4

Chi phí khác


2.000.000
Tổng cộng


59.040.000

Kinh phí thực hiện giám sát/quan trắc môi trường trong 2 năm đầu vận hành sẽ do Công ty quản lý cầu đường Đà Nẵng chi trả. Sau đó, chương trình quan trắc/giám sát môi trường có thể đưa vào chương trình giám sát môi trường hàng năm của Tp. Đà Nẵng.

CHƯƠNG 7: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG
7.1. Mục tiêu thực hiện tham vấn cộng đồng


 • Việc tham vấn với sự tham gia của chính quyền địa phương và người dân khu vực dự án trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện báo cáo ĐTM, nhằm cung cấp các thông tin cần thiết, để hiểu rõ hơn về dự án, những ảnh hưởng của việc thực hiên dự án, và những biện pháp giảm thiểu có thể cho dự án;

 • Làm rõ các vấn đề thảo luận ở giai đoạn đầu của dự án;

 • Thông báo những lợi ích đạt được khi dự án được thực hiện;

 • Chỉ ra những trách nhiệm và ý thức các bên, của người dân hưởng lợi trong vùng dự án trong quá trình thực hiện dự án;

 • Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động môi trường của dự án.

 • Thu thập thông tin về các nhu cầu cũng như các phản ứng của dân và chính quyền địa phương đối với việc xây dựng dự án và các đề xuất nhằm giảm thiểu tác động môi trường của dự án hoặc xem xét hiệu chỉnh trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

 • Chính sách tác nghiệp của Ngân hàng thế giới (OP 4.01) về đánh giá tác động môi trường yêu cầu các nhóm người bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương phải nhận được thông báo và tham vấn trong quá trình lập báo cáo ĐTM.

7.2. Quá trình tham vấn và phổ biến thông tin

7.2.1. Tham vấn cộng đồng khu vực dự án


Trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 12/6/2015 đơn vị Tư vấn phối hợp với ban QLDA SCDPĐà Nẵng đã tiến hành tham vấn cộng đồng tại 2 xã (bao gồm đại diện trưởng thôn và các hộ dân thuộc các thôn bị ảnh hưởng bởi dự án)thuộc khu vực dự án. Các thôn bị ảnh hưởng bởi tuyến đường được tham vấn hết, cụ thể:

- Các thôn thuộc xã Hòa Nhơn: Phướng Hưng, Thạch Nham Tây, Thái Lai, Phước Thái. Số hộ dân tham vấn của xã là: 27 hộ.

- Các thôn thuộc xã Hòa Sơn: Xuân Phú, Phú Hạ, Tùy Sơn, Phú Thượng.Số hộ dân tham vấn của xã là: 18 hộ.

Cuộc tham vấn nhằm thông báo cho người dân biết về dự án cũng như tham vấn người dân về các chính sách của dự án cũng như các quyền lợi mà người dân được hưởng trong dự án. Tư vấn cũng thông báo về những ảnh hưởng môi trường tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án và các biện pháp được đề xuất nhằm giảm nhẹ các ảnh hưởng đó. Kế hoạch tham vấn cụ thể được triển khai ở bảng dưới đây:Bảng 7-1. Kế hoạch tham vấn cộng đồng về đánh giá tác động môi trường

STT

Địa điểm

Số hộ

Nội dung công việc

1


UBND xã

Hòa Nhơn


(11/6/2015)

27 hộ

Thành phần tham dự:

- Đại diện ban QLDA SCDP Đà Nẵng

- Đại diện chính quyền địa phương

- Đại diện các tổ chức xã hội tại địa phương (hội phụ nữ, nông dân, mặt trận tổ quốc)

- Đại diện người dân khu vực dự án

Phần 1: Giới thiệu dự án do Tư vấn trình bày

- Giới thiệu dự án: bao gồm tổng quan về dự án, mục đích đầu tư, và phương án tuyến đi qua địa bàn 2 xã.

- Đánh giá tác động môi trường: bao gồm các tác động môi trường phát sinh và biện pháp giảm thiểu đề xuất, mô hình quản lý và kế hoạch thực hiện.

- Kế hoạch Tái định cư: bao gồm các ảnh hưởng thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng và giới thiệu các khu Tái định cư của dự án.

Phần 2: Thảo luận – các bên tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các phương án đề xuất, nội dung tập trung vào:

- Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch Quản lý môi trường khu vực dự án.

- Kế hoạch Tái định cư và nhu cầu hỗ trợ phục hồi cuộc sống, nhu cầu về Tái định cư của người dân (điều tra nhu cầu của người dân bằng phiếu).

- Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp và lồng ghép vào trong nội dung của các báo cáo Kế hoạch Tái định cư và Kế hoạch Quản lý môi trường trước khi đệ trình đến các cơ quan liên quan xem xét và phê duyệt.2

UBND xã

Hòa Sơn

(12/6/2015)18 hộ

- Tham vấn nhà thờ Phú Thượng:

Khi thực hiện dự án, một phần tường rào của nhà thờ Phú Thượng sẽ bị ảnh hưởng. Đơn vị Tư vấn cùng với đại diện ban QLDA đã tiến hành tham vấn đại diện nhà thờ là cha xứ Châu Ngọc Minh. Đại diện nhà thờ đồng tình và ủng hộ dự án, tuy nhiên có đề xuất rằng nên nắn tuyến đoạn đường đi qua trước cổng nhà thờ để tránh ảnh hưởng đến cổng nhà thờ chính. Tuyến đường khi đó sẽ ảnh hưởng đến tường rào của nhà Dòng, đối diện với cổng nhà thờ và đại diện nhà thờ đồng ý để dự án lấy 1 phần tường rào của nhà Dòng.


7.2.2. Tham vấn chính quyền địa phương


Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường”, chủ đầu tư cần phải tham vấn để nhận được những ý kiến góp ý của cơ quan chính quyền địa phương là UBND hoặc UBMTTQ phường.

Tư vấn ĐTM đã phối hợp với Đại diện chủ đầu tư là BQLDA SCDP gửi công văn số 570/BQL-NV ngày 05/6/2015 về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình lập báo cáo ĐTM cho dự án cũng như gửi kèm bản tóm tắt của báo cáo ĐTM bao gồm Kế hoạch quản lý môi trường đến UBND 2 xã thuộc khu vực dự án để tham vấn. Đến nay, chủ dự án đã nhận được các công văn phản hồi của 2 xã này.


7.3. Kết quả tham vấn cộng đồng

7.3.1. Kết quả Tham vấn cộng đồng khu vực dự án


Trước khi tiến hành cuộc tham vấn tại 2 xã bị ảnhhưởng, Ban QLDA SCDP Đà Nẵng đã gửi báo cáo tóm tắt dự án, dự thảo báo cáo EIA đến UBND xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn để lấy ý kiến đóng góp của chính quyền địa phương và người dân.Mặt khác, thông qua 2 cuộc tham vấn tại UBND 2 xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn vào ngày 11 và 12/6/2015, đơn vị Tư vấn, Chủ đầu tư dự án đã ghi nhận thêm những ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư trước khi khi triển khai nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐH2. Các ý kiến tham vấn chính của cộng đồng và phản hồi của Chủ đầu tư được tổng hợp ở bảng sau:

Bảng7-2: Kết quả/ý kiến thu thập được từ các cuộc tham vấn cộng đồngSTTVấn đề/ hiện trạng

Ý kiến đề xuất của

cộng đồng

Phản hồi của Ban QLDA

1

Hòa Nhơn

- Vấn đề liên quan đến chất thải xây dựng và vệ sinh môi trường khu vực dự án trong giai đoạn thi công.- Đề nghị khi thi công dự án, chủ đầu tư/ nhà thầu có phương án nhằm hạn chế ảnh hưởng của rác thải, nước thải sinh hoạt đến môi trường xung quanh. Có biện pháp che chắn cho xe chở vật liệu xây dựng.

- BQLDA, Nhà thầu sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo khi dự án triển khai không xảy ra các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Đơn vị Tư vấn sẽ đưa nội dung này vào Kế hoạch quản lý môi trường, báo cáo ĐTM của dự án và có những biện pháp giảm thiểu hợp lý.

- Việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường ĐH2 ảnh hưởng đến nhà ở, công trình vật kiến trúc trên đất của người dân.

- Đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hợp lý và nhanh chóng để người dân ổn định cuộc sống.

- BQLDA đảm bảo công tác đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, UBND thành phố và Nhà tài trợ.

- Đoạn đầu của dự án tại xã Hòa Nhơn thường xảy ra ngập lụt vào mùa mưa lũ do nước sông Túy Loan dâng cao.

- Chủ đầu tư cần nghiên cứu hướng thoát lũ trong mùa mưa lũ để có giải pháp thiết kế phù hợp như: vị trí giao cắt, kích thước công trình phù hợp với nhu cầu địa phương, xây dựng cầu vượt, cống thoát nước ngang đường...

- BQLDA ghi nhận ý kiến của người dân và sẽ đề nghị đơn vị thiết kế hoàn thiện, bổ sung vào thiết kế chi tiết của dự án.


2

Hòa Sơn

Vấn đề vệ sinh môi trường khu vực dự án và hỗ trợ đền bù, tái định cư

- Đề nghị nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc quy định về xả thải.

- Đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hợp lý và nhanh chóng để người dân ổn định cuộc sốngBQLDA sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, và cam kết khi dự án triển khai không xảy ra các vấn đề về ô nhiễm môi trường.

- BQLDA đảm bảo công tác đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, UBND thành phố và Nhà tài trợ.Vấn đề giao cắt với đường dân sinh

Khi thi công tại các vị trí giao cắt với đường dân sinh, đề nghị Nhà thầu có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Nhà thầu sẽ thông báo với chính quyền xã và trưởng thôn về vị trí và thời gian thi công, mặt khác tại các vị trí giao cắt sẽ đặt các biển cảnh báo thi công.

Ảnh hưởng đến các công trình văn hóa, trường học, khu vui chơi và chợ.

Đảm bảo an toàn cho người dân khi thi công gần các vị trí này. Tránh gây tác động làm ảnh hưởng đến cấu trúc của công trình.

Đơn vị tư vấn lập KHQLMT đã đưa vào báo cáo và có biện pháp giảm thiểu thích hợp.

Đồng thời Chủ đầu tư sẽ đề nghị Nhà thầu khi thi công tại các vị trí này tuân thủ các biện pháp giảm thiểu cũng như trao đổi trước với đại diện trường học, trạm y tế xã để đạt được sự đồng thuận trước khi xây dựng.Vấn đề tái định cư

Người dân đề xuất được tái định cư gần nơi ở cũ để thuận tiện cho công việc và cuộc sống.

BQLDA cam kết bố trí tái định cư đúng theo nguyện vọng của người dân.

Tóm lại, thông qua buổi tham vấn cộng đồng, các hộ dân đều ủng hộ dự án, mong dự án nhanh chóng triển khai. Các ý kiến đó được tổng hợp chung lại như sau:

 • Toàn thể người dân địa phương đồng ý thực hiện dự án, tuy nhiên yêu cầu xây dựng nhanh, hạn chế trì hoãn, kéo dài thời gian, yêu cầu đảm bảo sự trong sạch cho môi trường và đúng nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng công việc;

 • Để giảm thiểu những tác động đến cộng đồng và hoạt động sống của người dân, các hạng mục của dự án phải tiến hành nhanh và hoàn thành từng công đoạn, hạn chế xây dựng ồ ạt không quy củ;

 • Yêu cầu nhà thầu thực hiện theo đúng cam kết việc giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường của việc thực hiện dự án;

 • Người dân yêu cầu chính quyền, Dự án phải hỗ trợ bồi thường hợp lý và bố trí tái định cư cho người dân theo đúng nguyện vọng.

 • Bên cạnh đó, người dân mong muốn BQLDA, chính quyền địa phương hỗ trợ về đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi để người dân nhanh chóng phục hồi cuộc sống.

7.3.2. Kết quả tham vấn chính quyền địa phương


Theo công văn phúc đáp, cũng như tham vấn trực tiếp UBND và UBMTTQ 2 xã thuộc khu vực dự án, các ý kiến được tóm lược như sau:

 • UBND và UBMTTQ các xã ủng hộ việc thực hiện dự án. Các cán bộ, chuyên gia tư vấn, phổ biến các thông tin, chiến lược liên quan đến dự án, đồng thời đưa ra những lợi ích mà dự án mang lại. Dự án hoàn thành, nhân dân địa phương sẽ được hưởng những lợi ích to lớn về giao thông, cơ sở hạ tầng và môi trường trong lành.

 • Địa phương sẽ tạo những điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho dự án, đặc biệt là đối với vấn đề thu hồi đất phục vụ dự án thông qua quá trình giải phóng mặt bằng, và xây dựng các hạng mục công trình.

 • UBND và UBMTTQ các xã thống nhất với nội dung trong tài liệu tóm tắt báo cáo ĐTM. Những ảnh hưởng tiêu cực đên môi trường mà dự án mang lại không nhiều, tuy nhiên cần có những biện pháp giảm thiểu, tránh gây ra các tác động xấu đến môi trường.

 • Đồng ý với các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã nêu trong báo cáo;

 • Đề nghị chủ đầu tư cam kết thực hiện nghiêm túc việc giảm thiểu các tác động tiêu cực mà dự án mang lại như quản lý môi trường, quan trắc chất lượng môi trường.

7.4. Công khai thông tin


Dự án chỉ nhận được giấy phép đầu tư sau khi có những điều chỉnh phù hợp về vị trí, thiết kế, công suất và/ hoặc công nghệ đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường và Tái định cư. Theo các yêu cầu về phổ biến thông tin trong OP 4.01, BQLDA đại diện cho chủ dự án sẽ:

 1. Cung cấp bản tiếng Việt của báo cáo ĐTM và bản tóm tắt dự án đến văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng và UBND các xã: Hòa Nhơn và Hòa Sơn.

 2. Báo cáo ĐTM (bản tiếng Việt) được gửi cho BQLDA SCDP và Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng.

 3. Đặt bản tóm tắt báo cáo ĐTM của Dự án tại 2 xã trên, thông báo trên các phương tiện truyền thông hoặc qua ban thông tin của phường trước một tháng về việc phổ biến báo cáo ĐTM và bản tóm tắt dự án. Cộng đồng có thể xem và đóng góp ý kiến cho báo cáo ĐTM vào sổ góp ý cho Báo cáo trong khoảng một tháng tại các giờ làm việc ở các nơi sau: 1) UBND phường/xã thuộc dự án; và 2) BQLDA.

 4. ĐTM (tiếng Anh) sẽ được gửi lên Ngân hàng Thế giới để công bố tại và InfoShop theo quy định của chính sách phổ biến thông tin.
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT1. KẾT LUẬN


Trên cơ sở những phân tích, đánh giá về hiện trạng môi trường, những ảnh hưởng của dự ánđến môi trường và KT - XH của khu vực dự án, báo cáo đưa ra một số kết luận như sau:

Dự án Đường ĐH2 thuộc Hợp phần 3 của dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng do UBND thành phố Đà Nẵng làm chủ dự án, ủy quyền cho Ban quản lý đầu tư các cơ sở hạ tầng ưu tiên (PIIP) điều hành.

Nội dung yêu cầu của Báo cáo ĐTM đã tuân theo đúng Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015; Thông tư số 27/2015/TT-BTMT ngày 18/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; các Chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng thế giới. Báo cáo ĐTM đã nhận dạng và đánh giá được hết những tác động của Dự án:


 • Dự án hoàn thành sẽ góp phần làm ổn định đời sống nhân dân, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của khu vực dự án nói riêng và của thành phố Đà Nẵng nói chung.

 • Việc nâng cấp các khu vực thu nhập thấp không những khả thi về mặt kinh tế mà còn góp phần cải thiện điều kiện sinh sống, cải tạo cảnh quan môi trường mới cho khu vực trong hiện tại và tương lai.

 • Quá trình thi công xây dựng và hoạt động lâu dài của dự án sẽ gây ra một số tác động tiêu cực tới KT - XH và môi trường nếu không có các biện pháp ngăn ngừa, khống chế, xử lý ô nhiễm môi trường.

 • Trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ phần nào ảnh hưởng đến một số các điều kiện hiện tại nhưng có thể được đánh giá là không nghiêm trọng so với lợi ích do Dự án đem lại.

Xuất phát từ việc nhận tức rõ trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Dự án sẽ đầu tư đầy đủ kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường dự án và cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các phương án phòng ngừa, khống chế, xử lý ô nhiễm môi trường đã đề ra trong báo cáo ĐTM dự án này nhằm bảo đảm đạt hoàn toàn các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam theo quy định, bao gồm:

 • Phương án khống chế ô nhiễm không khí trong giai đoạn thi công.

 • Phương án thoát nước mưa, nước thải hợp lý và xử lý nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công và hoạt động.

 • Phương án khống chế ô nhiễm do chất thải rắn trong giai đoạn thi công và hoạt động.

 • Ban QLDA sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế kỹ thuật và thi công để kịp thời điều chỉnh mức độ ô nhiễm nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra.

Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới môi trường đã được đề xuất trong báo cáo ĐTM này là những biện pháp khả thi, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam đã ban hành.

Chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề môi trường của dự án trong quá trình xây dựng và trong suốt quá trình hoạt động của dự án.2. KIẾN NGHỊ


 • Để nhanh chóng đưa dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu tư kiến nghị Sở TN&MT Tp.Đà Nẵng và các cơ quan chức năng liên quan thẩm định và trình UBND Tp.Đà Nẵng phê duyệt báo cáo ĐTM để Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo tiến độ đầu tư dự án.

 • Chủ đầu tư dự án kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền phối hợp cùng với chủ đầu tư theo dõi và giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường, đồng thời phát huy lợi ích kinh tế của dự án.

 • Các cấp chính quyền địa phương cùng phối hợp trong quá trình triển khai các chương trình tuyên truyền vận động người dân ủng hộ dự án, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường trong và sau khi dự án hoàn thành.

3. CAM KẾT THỰC HIỆN


3.1. Cam kết chung:

 • Chủ đầu tư và Ban QLDA cam kết thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về Bảo vệ môi trường: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các Luật và văn bản dưới luật có liên quan (Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu đô thị.v.v...), và các Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới trong quá trình triển khai và thực hiện dự án.

 • Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của dự án đến môi trường trong giai đoạn chuẩn bị thi công, giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành theo nội dung đã trình bày trong Chương 4 của báo cáo này.

 • Các hoạt động của dự án chịu sự kiểm tra của các cơ quan chức năng về quản lý môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan có chức năng liên quan nhằm đảm bảo phát triển Dự án và bảo vệ môi trường.

 • Chủ đầu tư cam kết công khai nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt ở địa phương có dự án để thực hiện giám sát công tác tuân thủ các cam kết bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

3.2. Cam kết tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường:

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, cụ thể: • Đối với khí thải: Theoquy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

 • Nước thải: Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt;

 • Tiếng ồn: Khống chế tiếng ồn phát sinh theo QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn.

 • Chất thải rắn: Sẽ được thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo không rơi vãi và phát tán ra môi trường xung quanh đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

 • Chất thải nguy hại: đảm bảo tuân thủ thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

3.3. Cam kết thực hiện quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường:

 • Công tác Quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ được ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình thi công xây dựng và trong quá trình dự án đi vào hoạt động;

 • Chủ đầu tư cam kết phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành các hệ thống xử lý, bảo vệ môi trường;

 • Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện chương trình quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực dự án như đã trình bày trong báo cáo này và báo cáo định kỳ trình lên Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Đà Nẵng;

 • Chủ đầu tư cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án;

 • Chủ đầu tư Cam kết sẽ hoàn thành các công việc dự kiến triển khai, đặc biệt là hoàn thành xây dựng các công trình xử lý môi trường, sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


 1. Báo cáo Nghiên cứu khả thi (FS) của Hợp phần 3 - Xây dựng đường giao thông chiến lược, thuộc Dự án phát triển bền vững Tp. Đà Nẵng.

 2. Báo cáo thuyết minh FS và thuyết minh thiết kế cơ sở của Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường ĐH2”.

 3. Bản vẽ quy hoạch hướng tuyến và ranh giới sử dụng đất tuyến đường ĐH2 nối từ Hòa Nhơn đến Hòa Sơn được duyệt.

 4. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 của khu vực nghiên cứu.

 5. Quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông huyện Hòa Vang.

 6. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện chỉ tiêu KT-XH, Quốc phòng An ninh năm 2014 của các xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng.

 7. Báo cáo khảo sát đo đạc, lấy mẫu phân tích hiện trạng môi trường tại khu vực dự án do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộthực hiện ngày 14/06/2015.

 8. Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng đường Hòa Phước - Hòa Khương, 2014.

 9. Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá nhanh và sử dụng trong Kế hoạch kiểm soát môi trường - WHO, 1993.

 10. Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - Sổ tay Công nghệ Môi trường, tập 1, Geneva, 1993.

 11. Hướng dẫn của Quỹ tiền tệ Thế giới về môi trường, sức khỏe và an toàn (IFC EHS guidelines).

 12. Hướng dẫn chung về môi trường, Sổ tay phòng chống và giảm thiểu ô nhiễm, Ngân hàng thế giới, tháng 7/1998.

 13. Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXBKHKT, 1997.

 14. Niên giám thống kê của Tp. Đà Nẵng năm 2013.

 15. Tiêu chuẩn ngành xây dựng Việt Nam: Tiêu chuẩn thiết kế Bộ Xây dựng, TCVN 7957 2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài (Áp dụng cho việc tham khảo, tính toán thủy lực và xác định độ sâu chôn cống).

 16. Guide to Sustainable Transportation Preformance Measures, United States Environmental Protection Agency, Aug - 2011.

 17. US Federal High way Administration, Roadway construction noise handbook, 1/2006.

 18. WHO - Assessment of sources of air, water, and land pollution, A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies. Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution. Geneva, Switzerland, 1993.


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   43


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương