Ubnd thị XÃ thuận an bcđ phòng chống tp-mt- md-aids-vhpđH &mbntải về 86.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích86.63 Kb.UBND THỊ XÃ THUẬN AN

BCĐ PHÒNG CHỐNG TP-MT-

MD-AIDS-VHPĐH &MBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-BCĐ
Thuận An, ngày tháng năm 2012


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG

TỘI PHẠM, MA TUÝ, MẠI DÂM, AIDS, VĂN HOÁ PHẨM

ĐỘC HẠI VÀ MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2011


Thực hiện Kế hoạch số 854/KH-UBND ngày 05/4/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, AIDS, văn hóa phẩm độc hại và mua bán người năm 2011. Trong năm 2011, các thành niên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, AIDS, văn hoá phẩm độc hại và mua bán người thị xã (gọi tắt là BCĐ 138) và các xã, phường đã tích cực xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu gắn với các giải pháp kiềm chế, ngăn chặn và làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên toàn địa bàn, kết quả đạt được như sau:
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO:

1. Công tác tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã:

Tham mưu UBND thị xã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011.

Tham mưu Thị ủy, UBND thị xã Chương trình hành động số 05-Ctr/THU và Chỉ thị số 07-CT/THU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Thuận An. Đồng thời tham mưu Thị ủy, UBND thị xã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động, Chỉ thị, Quyết định và Kế hoạch trên.

Tham mưu UBND thị xã kế hoạch mở đợt cao điểm phòng chống ma túy (từ ngày 10/5/2011 đến 10/7/2011) và kế hoạch tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”; báo cáo số liệu về tình hình tệ nạn ma túy tại các phường, xã theo chỉ đạo của tỉnh.


2. Công tác chỉ đạo:

BCĐ thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên BCĐ và BCĐ các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án 1, 3, 4 của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp và tháng hành động phòng chống ma túy đến các thành viên và BCĐ các xã, phường. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động quần chúng nhân dân, cán bộ công nhân viên chức tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, AIDS, VHP độc hại, buôn bán phụ nữ, trẻ em với nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng.


II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VÀ VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG:

1. Phòng Văn hoá và Thông tin:

Tiến hành kẻ vẽ 48 panô cổ động trực quan; in ấn 64 băngron; thực hiện 100 khẩu hiệu đuôi cá tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, AIDS và các tệ nạn khác. Phối hợp tổ chức xe hoa tuyên truyền và phát thanh lưu động trên các trục lộ chính, khu đông dân cư trên địa bàn thị xã hưởng ứng “Ngày toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” 26/6/2011; phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương tổ chức 05 đêm biểu diễn thông tin lưu động tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội tại Lái Thiêu, An Thạnh, Thuận Giao, Bình Hòa và An Phú thu hút gần 2.000 lượt người xem.


2. Phòng Tư pháp:

Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các CLB, hội nhóm ở cơ sở (CLB chủ nhà trọ, CLB phòng chống tội phạm, CLB trợ giúp pháp lý, tổ hoà giải, nhóm Niềm tin, CLB vì tương lai, đội xe ôm,…) đi vào hoạt động để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH). Phối hợp các ngành có liên quan, các xã, phường tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống ma tuý, pháp lệnh phòng chống mại dâm, Luật bình đẳng giới, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, … với 1.369 cuộc thu hút 165.649 lượt người dự nghe, phát thanh được 263 giờ. Tham gia cùng các thành viên Hội đồng tư vấn đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc của thị xã họp xét đưa 66 đối tượng sử dụng ma túy và 08 đối tượng gái mại dâm vào cơ sở chữa bệnh. Trong năm biên soạn, in ấn, cấp phát 320.00 tờ gấp tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, Luật bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Cư trú, Luật Phòng chống ma túy,…


3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã:

Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, văn hoá phẩm độc hại, bảo vệ phụ nữ - trẻ em. Tổ chức triển khai cho các ban ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên, được 11 cuộc có 451 người dự. Trong năm tổ chức tuyên truyền tác hại và biện pháp phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh niên địa phương và công nhân nhà trọ với 310 cuộc thu hút 21.914 lượt người tham dự. Tổ chức phát động đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, kết quả tổ chức được 95 cuộc với 11.424 lượt người dự. Qua đó nhân dân đã cung cấp cho ngành công an được 54 nguồn tin có trị. Phối hợp phát động các xã, phường đăng ký xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm; khu phố, ấp đăng ký khu phố, ấp văn hóa, khu nhà trọ văn hóa và đăng ký hộ gia đình văn hóa năm 2011 trong đó đăng ký tiêu chuẩn bắt buộc là không có tệ nạn ma túy, mại dâm…Duy trì hoạt động 06 tổ tự quản phòng, chống HIV/AIDS với 57 thành viên.


4. Thị đoàn:

Tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường, Luật NVQS, Luật thanh niên, Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống mại dâm, ma túy và HIV/AIDS,… được 345 cuộc với hơn 22.500 lượt đoàn viên thanh niên và học sinh tham dự. Thực hiện đề án nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên, Thị đoàn Thuận An đã ra quân tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực phòng chống mại dâm ma túy và HIV/AIDS, kết quả được 316 cuộc thu hút 22.000 lượt ĐVTN và học sinh dự. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn phối hợp cùng Công an tổ chức tuyên truyền, ngăn ngừa và phòng chống về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong thanh thiếu niên bằng các hình thức như nói chuyện chuyên đề, xem phim tư liệu.

Các CLB “Vì tương lai”, CLB “Thanh niên, vị thành niên tình nguyện phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS”, CLB “sức khoẻ sinh sản vị thành niên” tiếp tục được duy trì hoạt động và đạt kết quả khả quan.
5. Hội liên hiệp Phụ nữ:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các CLB, tổ nhóm phụ nữ phòng chống ma túy, mại dâm, TNXH ở 10/10 cơ sở Hội nhằm góp phần cùng địa phương trong việc ổn định trật tự xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nhà trọ văn hóa. Duy trì 05 CLB và 87 tổ phụ nữ phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm và TNXH, VSMT, 5 không 3 sạch với 1.528 hội viên tham gia sinh hoạt, tích cực tuyên truyền pháp luật có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, giữ VSMT,… Duy trì hoạt động 10 tổ nồng cốt “Tuyên truyền pháp luật” có 116 chị thường xuyên phối hợp cùng các tổ, nhóm, CLB “Phụ nữ phòng, chống ma túy”, CLB “Phụ nữ phòng chống mại dâm, TNXH”, vận động hội viên phụ nữ thực hiện các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chấp hành pháp luật của nhà nước; có 86 chị tham gia Đề án 02.12 tại địa phương. Hàng tháng, lồng ghép tuyên truyền hội viên phụ nữ gương mẫu thực hiện tinh thần Nghị quyết số 01/NQLT của TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an trong việc giáo dục chồng, con em trong gia đình không tham gia tội phạm, tệ nạn xã hội,… được 276 cuộc, có 16.068 lượt chị dự. Tham gia cùng các thành viên Hội đồng tư vấn đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc của thị xã họp xét đưa 31 đối tượng sử dụng ma túy, mại dâm vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc; các cơ sở hội tiếp tục phối hợp giáo dục tại cộng đồng 18 đối tượng ma túy, mại dâm theo tinh thần NĐ 163/CP.

Phối hợp với các Ban, ngành có liên quan mở 04 lớp tập huấn kiến thức phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng chống tội phạm… cho cán bộ Hội Phụ nữ các xã, phường, chi, tổ, chủ nhà trọ, công nhân nữ… có 680 chị tham dự. Đã nhận và cấp phát 15 bộ tài liệu “ Phòng, chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS” cho cán bộ truyên truyền của 10 xã, phường. Tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về luật phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS được 1.345 bài nộp về tỉnh. Kết quả đạt 03 giải khuyến khích cá nhân và 01 giải khuyến khích toàn đoàn.
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thị xã tổ chức tuyên truyền 452 cuộc thu hút hơn 16.453 lượt người tham dự, với nội dung: phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy, dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong Đoàn viên thanh niên, học sinh, công nhân lao động. Phối hợp với Thị đoàn tổ chức 01 chuyến đi giao lưu giữa 50 đoàn viên thanh niên với các học viên (05, 06) tại Trung tâm giáo dục lao động tạo việc làm tỉnh Bình Dương; thông qua các hình thức văn nghệ, đố vui tìm hiểu về phòng chống ma túy, mại dâm, động viên các học viên cố gắng học tập lao động từ bỏ hẳn con đường ma túy, mại dâm sớm hòa nhập cộng đồng. Thực hiện công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, giới thiệu việc làm cho 10 đối tượng vào làm việc tại 10 cơ sở, doanh nghiệp.

Tham mưu hội đồng tư vấn họp xét 07 đợt và đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Thuận An ra Quyết định đưa 75 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và 08 gái mại dâm vào CSCB bắt buộc; tiếp nhận 12 đối tượng từ các Trung tâm cai nghiện về địa phương hòa nhập cộng đồng.

Đôn đốc hướng dẫn các xã, phường báo cáo thực hiện Nghị quyết liên tịch số: 01/2008/NQLT giữa Bộ LĐTBXH – Bộ công an – Bộ VHTTDL - Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam về việc ban hành “Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”. Các CLB “Trẻ em với phòng tránh HIV/AIDS” tiếp tục được duy trì hoạt động; tham mưu Hội đồng PBGDPL soạn thảo các câu hỏi pháp luật về phòng chống ma túy và in thành đề cương tuyên truyền.

Trong năm 2011, phối hợp hỗ trợ về mặt kinh phí cho Đội CSĐTTP về TTXH Công an thị xã Thuận An khảo sát triệt phá 11 tụ điểm mại dâm, đưa 10 gái bán dâm vào Trung tâm giáo dục lao động tạo việc làm. Tham gia Đội kiểm tra liên ngành 814 thị xã kiểm tra 37 đợt tại 253 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Qua đó, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 77 cơ sở, đề nghị UBND thị xã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền: 148.450.000 đồng.
7. Hội Nông dân:

Trong năm, Hội Nông dân gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với cuộc vận động “Xây dựng gia đình nông dân văn hóa”. Hội Nông dân từ thị xã đến cơ sở đã triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS , văn hóa phẩm độc hại, buôn bán phụ nữ, trẻ em, Hội đã tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân được 65 cuộc với khoảng 1.000 lượt người tham dự. Ngoài ra, Hội còn phát động đến từng gia đình cán bộ Hội viên đăng ký gia đình nông dân văn hóa, gia đình không vi phạm pháp luật, không vướng vào tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, VHP độc hại.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã đã hướng dẫn và chỉ đạo Hội Nông dân các xã, phường phối hợp cùng các ngành, đoàn thể tuyên truyền phát động trong nhân dân nói chung, cán bộ hội viên nông dân nói riêng không sử dụng hoặc mua bán ma túy. Vận động nông dân tích cực cảnh giác với các loại tội phạm đồng thời phát hiện, tố giác tội phạm mua bán, sử dụng ma túy, các hành vi mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em góp phần xây dựng khu phố, ấp văn hóa.
8. Hội Cựu chiến binh:

Tổ chức học tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phòng chống ma túy cho Đoàn viên thanh niên, học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn. Tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS với 289 cuộc với khoảng 24.000 lượt người dự. Tham gia lớp tập huấn công tác phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm do Hội CCB tỉnh tổ chức có 55 cán bộ cơ sở và chi hội dự. Tham gia tuần tra canh gác bảo vệ ANTT, kết quả đã tham gia 592 cuộc với 2.511 lượt hội viên tham gia, bắt 63 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại hơn 110 triệu đồng.

Trong năm 2011, Hội viên và gia đình CCB không có trường hợp nào vi phạm pháp luật và các TNXH khác; tổ chức cho Hội viên CCB và gia đình cam kết không vi phạm pháp luật và các TNXH khác, có 1.371/1.371 hộ gia đình hội viên CCB cam kết đạt 100%.
9. Liên đoàn Lao động:

Hiện nay Liên đoàn Lao động thị xã Thuận An đang quản lý 353 Công đoàn thuộc các doanh nghiệp ngoài KCN trên địa bàn thị xã, với khoảng hơn 56.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc, đa phần là lao động trẻ do đó rất dễ vướng vào các TNXH. Vì vậy, trong năm Liên đoàn Lao động thị xã đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác tuyên truyền triển khai đến toàn thể đoàn viên, CNVC – LĐ trong các đơn vị trực thuộc.

Lồng ghép trong các cuộc họp giao ban định kỳ, tuyên truyền Luật phòng chống ma túy, mại dâm, AIDS và vận động CNVC – LĐ không vi phạm về truyền bá văn hóa phẩm độc hại. Đồng thời chỉ đạo BCH Công đoàn cơ sở tổ chức cho đoàn viên CNVC – LĐ học cách nhận biết người nghiện ma túy, cách phòng chống HIV/AIDS, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CNLĐ có thái độ đúng đắn trong tiếp xúc giúp đỡ người bệnh, không kỳ thị xa lánh người nghiện ma túy, nhiễm HIV.

Trong năm đã tổ chức đã thành lập 15 tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã trong nội dung tuyên bố thành lập đã lồng ghép tuyên truyền Luật phòng chống ma túy, giáo dục CNVC – LĐ không thử, không sử dụng ma túy, không vướng vào tệ nạn mại dâm, truyền bá văn hóa phẩm độc hại, kết quả có khoảng 4.500 CNVC – LĐ học tập. Bằng các hoạt động cụ thể Công đoàn cơ sở phối hợp tốt cùng thủ trưởng đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp quản lý tốt CNVC –LĐ; việc tuân thủ nội dung, quy chế của đơn vị giúp cho CNVC – LĐ không vi phạm vào các tệ nạn ma túy, mại dâm, không thử - không trữ - không sử dụng ma túy, vận động CNVC – LĐ thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức đấu tranh tố giác tội phạm. Các hoạt động do Công đoàn tổ chức và phát động được đông đảo CNVC – LĐ tham gia hưởng ứng, từ đó hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và văn hóa phẩm độc hại ngày càng đạt hiệu quả hơn.


10. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Phòng Giáo dục và Đạo tạo thị xã đã yêu cầu hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai Quyết định số 48/2006/QĐ/BGD&ĐT ngày 25/10/2006 của Bộ GD và ĐT về việc “Ban hành quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy” cho học sinh biết để phòng tránh.

Bên cạnh đó, công tác ký kết cùng chịu trách nhiệm giữa các trường với Công an xã, phường; giữa nhà trường với ngành giáo dục thị xã và giữa ngành giáo dục thị xã với Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung giữ gìn ANTT trong trường học được thực hiện chặt chẽ, đúng thời gian qui định. Ngoài ra, các trường còn cho từng học sinh ký kết với giáo viên chủ nhiệm những nội dung như: cam kết đảm bảo ATGT, không sử dụng ma tuý, không cờ bạc, không hút thuốc lá, phòng chống AIDS, phòng chống cháy nổ... Ngoài ra, các trường từ tiểu học đến THPT thành lập BCĐ các vấn đề xã hội hàng năm có kế hoạch và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Chủ động phối hợp với ngành công an từ thị xã đến cơ sở thực hiện tốt quy chế đã đề ra; thống nhất phương pháp hành động: giáo dục thanh thiếu niên nói chung và học sinh nói riêng trong thị xã học giỏi, có sức khỏe, có lòng tin theo Đảng và Bác Hồ làm cho xã hội văn minh, giàu đẹp và công bằng là mục đích phối hợp thực hiện bản quy chế mà ngành GD và Công an tỉnh đề ra.

Năm 2011, hiện tượng học sinh sử dụng văn hóa phẩm độc hại trong nhà trường giảm đáng kể; Luật phòng chống AIDS, ma túy được các trường phổ thông trong thị xã tổ chức hoc tập cho tất cả học sinh; tổ chức kí kết “học sinh nói không với ma túy”.
11. Đài truyền thanh:

Trong năm đã thực hiện phát thanh tuyên truyền 247 bản tin, bài viết về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, AIDS, văn hóa phẩm độc hại; tuyên truyền pháp lệnh phòng chống ma túy, mại dâm, AIDS và Nghị định 178/CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về phòng chống mại dâm với tổng cộng khoảng 96 giờ.


12. Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân:

- Trong năm 2011, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An thụ lý giải quyết 302 vụ án hình sự với 476 bị can, trong đó nổi lên án ma túy, án trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cướp tài sản, án cố ý gây thương tích và án giao thông.

- Tòa án nhân dân thị xã Thuận An thụ lý 370 vụ án hình sự với 650 bị cáo, trong đó giải quyết 367 vụ - 636 bị cáo, đạt tỷ lệ: 99,2%. So với năm 2010, án thụ lý tăng 24 vụ (tăng 6,48%), án giải quyết tăng 24 vụ (tăng 6,54%). Tổ chức xét xử lưu động 27 vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng.
13. Ban chỉ đạo các xã, phường:

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tại địa phương thực hiện công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy, văn hóa phẩm độc hại. Từng địa phương đều xây dựng kế hoạch hành động về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy theo Quyết định 150, 151/2000/QĐ – TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo lực lượng Công an thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT: cơ sở trọ không chủ quản lý, các quán cà phê phức tạp có biểu hiện mại dâm và mại dâm trá hình; các dịch vụ kinh doanh khác nhằm phòng chống, xử lý các tệ nạn ma túy, mại dâm và văn hóa phẩm độc hại trên địa bàn.

Đồng thời các ban ngành, đoàn thể tại địa phương phối hợp với nhau tổ chức tuyên truyền tác hại, phòng chống ma túy và TNXH một cách sâu rộng trong toàn thể nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và lồng ghép vào các buổi họp dân, chương trình văn hóa văn nghệ, TDTT dưới các hình thức băngrôn, khẩu hiệu,… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, AIDS và văn hóa phẩm độc hại. Đài truyền thanh tại các địa phương tập trung tuyên truyền Nghị quyết 09/CP, Chỉ thị 37/2004/CT–TTg của Thủ tướng chính phủ về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; tuyên truyền Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống HIV/AIDS, phát động phong trào quần chúng cung cấp tin, tố giác tội phạm, … Ngoài ra, công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy tại địa phương cũng được quan tâm: từng địa phương có kế hoạch phân công Đoàn thanh niên, phụ nữ và tổ NDTQ theo dõi, giúp đỡ các đối tượng trong diện quản lý, động viên gia đình đưa đi cai nghiện tập trung.

Bên cạnh đó, hoạt động của các mô hình được duy trì, củng cố: phong trào “Toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, CLB phòng chống tội phạm, CLB phòng chống TNXH của phụ nữ, CLB chủ nhà trọ từng bước đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, đồng thời cũng đã triển khai các kế hoạch và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


III. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TNXH

1. Tình hình và kết quả đấu tranh chống tội phạm về TTXH:

Xảy ra 194 vụ PPHS (giảm 36 vụ = 15,65% so với năm 2010 - 194/230 vụ). Thiệt hại: 16 người chết, 35 người bị thương, mất 55 xe môtô, 23 ĐTDĐ, 15 sợi dây chuyền vàng và tài sản khác trị giá trên 01 tỷ đồng.

Đã điều tra làm rõ: 172/194 vụ, bắt 288 tên, đạt tỷ lệ điều tra khám phá chung: 88,66%. Trong đó:

- Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng: xảy ra 34 vụ (giảm 09 vụ = 20,93% so với năm 2010 - 34/43 vụ). Đã điều tra làm rõ: 28/34 vụ, bắt 43 tên, đạt tỷ lệ: 82,35%.

- Án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng: xảy ra 160 vụ (giảm 27 vụ = 14,44% so với năm 2010 - 160/187 vụ. Đã điều tra làm rõ: 144/160 vụ, bắt 245 tên, đạt tỷ lệ: 90%.
2. Tình hình và kết quả đấu tranh chống tội phạm ma túy:

Triệt phá chuyên án 111BN bắt giữ 04 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý; đồng thời phát hiện bắt giữ 51 vụ - 102 tên có các hành vi: tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (giảm 04 vụ - 20 tên so với năm 2010). Thu giữ tang vật gồm: 14 bịch ma tuý tổng hợp (hàn đá), 02 bịch heroin, 12 viên thuốc lắc, 79 cục heroin, 04 gói heroin, 325 tép heroin, 56 ĐTDĐ, 55 xe gắn máy, 01 khẩu súng bắn đạn cao su, 01 bình xịt hơi cay, 01 roi điện, 01 mã tấu, 01 dao lê và 43.520.000 đồng. Tiếp nhận 01 vụ 02 tên vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 01 bịch heroin, 05 cục heroin, 03 tép heroin, 03 xe môtô, 02ĐTDĐ và 1.350.000 đồng.

Công tác quản lý đối tượng nghiện: Tổng số người nghiện ma túy: 235, trong đó: đang sống tại cộng đồng: 141 đối tượng; sống trong các cơ sở chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội: 49 đối tượng; số nghiện trong trại giam: 45 đối tượng. CATX quản lý được di biến động của tất cả các đối tượng nghiện ma túy trong diện sưu tra trên địa bàn thị xã Thuận An, đã cảm hóa giáo dục và răn đe 67 đối tượng nghiện ma túy, trong đó 39 đối tượng đã tiến bộ.

Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã (phường) đối với 33 trường hợp theo Nghị định 163/CP; đưa vào CSCB bắt buộc đối với 77 trường hợp.

Thực hiện đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”. Kết quả năm 2011 như sau:

+ Xã Hưng Định: đạt mức 1b – chuyển hóa không còn tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Xã An Sơn: đạt mức 2 – chuyển hóa mạnh về tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Phường An Phú: đạt mức 2 – chuyển hóa mạnh về tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Phường Thuận Giao: đạt mức 2 – chuyển hóa mạnh về tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Phường Bình Chuẩn: đạt mức 2 – chuyển hóa mạnh về tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Phường An Thạnh: đạt mức 2 – chuyển hóa mạnh về tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Xã Bình Nhâm: đạt mức 2 – chuyển hóa mạnh về tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Phường Vĩnh Phú: đạt mức 3 – có chuyển hóa về tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Phường Bình Hòa: đạt mức 3 – có chuyển hóa về tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Phường Lái Thiêu: đạt mức 3 – có chuyển hóa về tệ nạn ma túy, mại dâm.
3. Tình hình và kết quả đấu tranh chống tội phạm kinh tế và chức vụ:

Phát hiện, bắt giữ 34 vụ - 34 đối tượng vi phạm kinh tế (tăng 01 vụ - 02 đối tượng so với năm 2010), như: kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc; cất giữ, vận chuyển lâm sản trái phép; buôn lậu; buôn bán hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; kinh doanh trái phép; vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; gây ô nhiễm môi trường; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ. Tạm giữ: 13m3 gỗ, 01 bộ máy tính, 01 máy scan, 01 máy photo, 13 bộ hồ sơ xin việc, 17 giấy phép lái xe các loại, 01 xe gắn máy, 01 xe 03 bánh, 04 máy nổ, 42 ĐTDĐ, 174 bình gas các loại, 03 bàn sang chiết gas, 16 thùng thuốc tây, một số hồ sơ sổ sách, giấy tờ tài liệu liên quan và hàng hoá khác ước tính hơn 05 tỷ đồng. Qua đó đã khởi tố 05 vụ 16 bị can; chuyển CA Bến Cát điều tra 01 vụ 01 tên sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (rượu ngoại giả); ra quyết định xử phạt VPHC 11 vụ 09 đối tượng, phạt 129.300.000 đồng, tịch thu hàng hoá tổng trị giá 1.725.646.000 đồng, tịch thu tiêu huỷ 980 gói thuốc lá các loại, chuyển giao Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương 550kg gỗ trắc không rõ nguồn gốc để xử lý theo thẩm quyền.


4. Công tác tấn công tội phạm:

- Đấu tranh tội phạm băng ổ nhóm (BON):

+ Xác lập và đấu tranh 05 chuyên án: VA 411MG, VA 311MD, TX 231BN, TX 111BN, TX 107C. Kết quả đấu tranh chuyên án: TX 231BN: khởi tố, bắt giữ 02 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích; TX 111BN: bắt giữ 06 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích; VA 311MD: bắt giữ 01 đối tượng có hành vi tổ chức, chứa chấp mại dâm; đồng thời lập biên bản VPHC đối với 03 gái bán dâm, 02 khách mua dâm; khởi tố, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi mua dâm người chưa thành niên; VA 411MG: khởi tố, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm; đưa 03 gái bán dâm vào CSCB bắt buộc, xử phạt VPHC đối với 03 khách mua dâm; TX 107C: bắt giữ 04 đối tượng có hành vi dùng hung khí gây thương tích cho nạn nhân, sau đó cướp tài sản của nạn nhân.

+ Triệt phá 29 băng ổ nhóm bắt giữ 106 tên có các hành vi như: Cướp tài sản; Cưỡng đoạt tài sản; Cố ý gây thương tích; Trộm cắp tài sản; Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có và làm giấy tờ giả.

- Công tác truy nã: Trong năm 2011: Bắt, vận động đầu thú, thanh loại: 41 ĐTTN (nguy hiểm: 01, thường: 40); truy nã: 34 tên (nguy hiểm: 02, thường: 32).
5. Công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội:

- Tệ nạn cờ bạc: Triệt phá 13 vụ - 68 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền; 06 vụ - 115 đối tượng có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền – chuyển công an các phường, xã xử lý hành chính.- Tệ nạn mại dâm:

Triệt phá 06 tụ điểm mại dâm, bắt 05 đối tượng có các hành vi: môi giới mại dâm, chứa mại dâm, lập hồ sơ đưa 07 gái bán dâm vào CSCB bắt buộc. Trong năm 2011, khởi tố điều tra: 01 vụ - 02 tên về hành vi chứa mại dâm và mua dâm người chưa thành niên; 01 vụ - 01 tên về hành vi môi giới mại dâm; 03 vụ - 03 tên về hành vi chứa mại dâm.

Đấu tranh chuyên án VA 311MD: bắt giữ đối tượng Trần Hồng Ngọc có hành vi tổ chức, chứa chấp mại dâm; đồng thời lập biên bản VPHC đối với 03 gái bán dâm, 02 khách mua dâm; khởi tố, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi mua dâm người chưa thành niên; chuyên án VA 411MG: khởi tố, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm; đưa 03 gái bán dâm vào CSCB bắt buộc, xử phạt VPHC đối với 03 khách mua dâm.
6. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em:

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em được quán triệt cho toàn thể CBCS tại các Đội nghiệp vụ có liên quan, trong đó lực lượng CSĐTTP-TTXH làm chủ công. Qua công tác nắm tình hình, trong năm 2011 chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.


7. Công tác đấu tranh phòng, chống văn hóa phẩm độc hại:

Tình trạng tán phát văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại qua mạng internet và ĐTDĐ cá nhân tiếp tục tác động xấu, ảnh hưởng đến giá trị đạo đức của một bộ phận nhân dân, nhất là giới trẻ. Trong năm 2011, bắt khởi tố 01 vụ - 01 tên có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
IV. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS:

Thành lập BCĐ phòng, chống HIV/AIDS từ thị xã đến các phường, xã; đã xây dựng kế hoạch hoạt động đầu năm. Tổ chức tập huấn cho mạng lưới y tế cơ sở, cộng tác viên về công tác tư vấn, tuyên truyền, chế độ báo cáo tháng, quí, năm (có 23 người tham dự); tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho các đối tượng có nguy cơ cao gồm: HIV (37 người), phụ nụ nữ có thai (524 người), đối tượng khác (811 người). Đã tiếp cận và tư vấn được 62 người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng (công tác này còn đạt thấp do một số đối tượng đi làm ăn xa nhà và số gia đình nạn nhân còn kỳ thị).

Công tác xét nghiệm tự nghiệm được triển khai tại Trung tâm y tế thị xã, Bệnh viện Thuận An và phòng khám VCT tại phường Thuận Giao, đã tư vấn xét nghiệm được: 2.657 trường hợp, kết quả dương tính: 31 trường hợp, các trường hợp này đều được giới thiệu đi xét nghiệm khẳng định và giới thiệu quản lý điều trị.
V. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT:

1. Ưu điểm

- Các thành viên Ban chỉ đạo thị xã và các xã, phường đã tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra trong năm 2011, qua đó nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, cán bộ công nhân viên chức về vai trò trách nhiệm trong việc tham gia phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, văn hoá phẩm độc hại, buôn bán phụ nữ - trẻ em góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở.

- Công tác phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiếp tục được đẩy mạnh, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường từ đó đã phát huy hiệu quả trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, văn hoá phẩm độc hại, buôn bán phụ nữ - trẻ em trên địa bàn thị xã.

- Một số BCĐ xã, phường duy trì tốt các mô hình hoạt động có hiệu quả, xây dựng những mô hình mới mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm; công tác vận động, cảm hoá giáo dục các đối tượng phạm pháp tại các địa phương cũng đạt kết quả khả quan.

- Tội phạm hình sự giảm giảm 36 vụ = 15,65% so với năm 2010; công tác đấu tranh các băng ổ nhóm tội phạm đạt hiệu quả cao – triệt phá 29 băng ổ nhóm, bắt 106 đối tượng.

- Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, công nhân viên chức lao động, học sinh, sinh viên, …tham gia phòng chống các loại tội phạm và TNXH nói chung được các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú bằng nhiều biện pháp thích hợp. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, công nhân viên chức lao động, học sinh, sinh viên, …tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH, làm cho tội phạm được kìm chế, TNXH được đẩy lùi, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ANTT tại địa phương.


2. Tồn tại:

- Do tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, dân nhập cư từ các địa phương khác đến làm ăn sinh sống trên địa bàn thị xã ngày càng đông gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về ANTT; đồng thời làm nảy sinh các loại tội phạm và TNXH lợi dụng tình hình trên đến địa bàn ẩn náu, hoạt động kết hợp thành băng ổ nhóm hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp; các đối tượng từ nơi khác đến di biến động gây án gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong phát hiện, đấu tranh, triệt phá.

- Dân nhập cư đến cư trú và tạm trú trên địa bàn phần đông là lao động phổ thông, trình độ văn hóa thấp, sự am hiểu pháp luật còn hạn chế nên dễ bị lôi kéo vi phạm pháp luật hình thành tội phạm và các TNXH khác; một bộ phận nhân dân, tổ chức xã hội chưa quan tâm, nỗ lực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và TNXH làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

- Các thành viên BCĐ thị xã cũng như cac xã, phường phải kiêm nhiệm niều công tác khác do đó đối lúc còn chưa chuyên sâu trong công tác phòng chống; chưa được trang bị đầy đủ phương tiện, khoa học kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật … phần nào làm hạn chế đến kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH, nhất là ở cấp xã, phường.

- Tình hình phạm pháp hình sự tuy giảm so với năm 2010 nhưng nổi lên số vụ trọng án giết người, cướp tài sản rất nguy hiểm. Tình hình hoạt động mại dâm, mại dâm trá hình, tệ nạn cờ bạc chưa được phát hiện, triệt phá triệt để.

- Tình trạng lưu hành, truyền bá văn hoá phẩm độc hại trong các điểm kinh doanh dịch vụ internet … còn diễn biến khá phức tạp, các biện pháp quản lý hiệu quả chưa cao gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, nhất là việc hình thành nhân cách, lối sống trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

- Hoạt động của các tệ nạn ma túy, mại dâm ngày càng tinh vi, khó phát hiện; các ca nhiễm HIV/AIDS được phát hiện chủ yếu do ghi nhận từ Trung tâm Y tế thị xã và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh; việc tiếp cận các đối tượng nhiễm HIV/AIDS rất khó khăn do còn thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử, vì vậy nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cho cộng đồng còn cao.

- Trang thiết bị phương tiện, công cụ cho công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, văn hóa phẩm độc hại ở một số ngành như: Công an, Y tế… còn hạn chế (máy bộ đàm, vũ khí, phương tiện tuần tra, truy bắt tội phạm của lực lượng công an; đầu máy trình chiếu, máy ảnh, …) từ đó làm hạn chế đến kết quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và TNXH.


Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, văn hoá phẩm độc hại và mua bán người năm 2011./.Nơi nhận:

- BCĐ 138 tỉnh;

- TV Ban chỉ đạo thị xã;

- BCĐ các xã, phường;

- Lưu.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

Huỳnh Thị Thanh Phương


: web -> Portals
web -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
web -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
web -> CỦa Chính phỦ SỐ 35/2003/NĐ-cp ngày 04 tháng 4 năm 2003 Quy đỊnh chi tiẾt thi hành mỘt sỐ điỀu cỦa LuẬt Phòng cháy và chỮa cháy
Portals -> Ubnd thị XÃ thuận an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ ĐẠO 127/ĐP Độc lập Tự do Hạnh Phúc
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do
Portals -> TÊn thưƠng nhâN (4)
Portals -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng phctpbgdpl độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương