Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạOtải về 8.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.59 Kb.

UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 240 /PGD&ĐT

V/v tổ chức tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hương Trà, ngày 24 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS và TH&THCS Lê Quang Bính.


Thực hiện Kế hoạch số 114/BGDĐT-CTHSSV ngày 11 thang 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 554/SGDĐT/GDTrH ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc tổ chức tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Phòng Giáo Dục và Đào tạo thị xã Hương Trà yêu cầu các trường TH, THCS và TH&THCS Lê Quang Bính thực hiện một số nội dung như sau:
1. Các đơn vị tổ chức triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia theo yêu cầu của Kế hoạch 114/BGDĐT-CTHSSV(Có File đính kèm)
2. Địa chỉ dự thi: htpp://hocvalamtheobac.vn
3. Thể lệ Cuộc thi: Thực hiện theo Quyết định 759/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần thứ III- năm 2016” (Có file đính kèm)
4. Kết quả tổ chức và tham gia Cuộc thi là nội dung báo cáo của các trường TH, THCS và TH & THCS Lê Quang Bính về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà qua Bộ phận GDNGLL địa chỉ email: lntuanhuongtra@thuathienhue.gov.vn.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH, THCS và TH&THCS nghiêm túc thực hiện./.

ận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Phòng;

- Website ngành;

- Lưu VT, NGLL.


TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)Trương Văn Đới

: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016
Nam 2016 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Nam 2016 -> TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
Nam 2016 -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 26/3 Nội dung công việc
Nam 2016 -> Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
Nam 2016 -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
Nam 2016 -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
Nam 2016 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Nam 2016 -> TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
Nam 2016 -> KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương