Ubnd quận hải châu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích23.83 Kb.

UBND QUẬN HẢI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 429/PGD và ĐT

Hải Châu, ngày 04 tháng 5 năm 2010

V/v sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 2516/ CT-BGD&ĐT

Kính gửi : Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non,

Tiểu học, Trung học cơ sở.
Thực hiện Chỉ thị 2516/ CT-BGD&ĐT về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục, thống nhất của Liên tịch và Ban chỉ đạo cuộc vận động của ngành.

Nhằm đánh giá kết quả 3 năm thực hiện cuộc vận động và gặp mặt, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện một số công việc sau :


I- SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”.

1- Yêu cầu :

- Đánh giá khách quan và trung thực sự chuyển biến bước đầu về nhận thức và hành động trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động.

- Tiếp tục làm cho mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc về cuộc vận động đó, từ đó nghiêm túc học tập và làm theo, tự giác rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức.

- Gắn việc sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động này; với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tiêu cực, bệnh thành tích trong ngành và việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


2- Nội dung sơ kết :

2.1- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đơn vị.

2.2- Kết quả bước đầu của cuộc vận động :

- Về nghiên cứu và học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; liên hệ tự phê bình và phê bình của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Về tổ chức và tham gia các hội thi kể chuyện và tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Về tổ chức học tập các chuyên đề : Về “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” và “Sửa đổi lề lối làm việc”; “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân

- Về lồng ghép các nội dung cuộc vận động với việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải, phụ đạo học sinh yếu đạt hiệu quả.

- Về triển khai việc giáo dục Học tập và làm theo đạo đức gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn cuộc vận động “Hai không“ với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện tốt việc ngăn chặn học sinh bỏ học.

- Biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.3- Những hạn chế, thiếu sót.

2.4- Bài học kinh nghiệm

2.5- Đánh giá
3- Kế hoạch và biện pháp tiếp tục thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới.

- Tập trung học tập chủ đề năm 2010 về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh


II- THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC SƠ KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TẠI CÁC ĐƠN VỊ.

1- Tổ chức bình chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc từ cấp tổ đến trường.
2- Tổ chức Hội nghị sơ kết và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 3 năm việc thực hiện cuộc vận động tại đơn vị.

- Thành phần tham dự : Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Thời gian hoàn thành chậm nhất 15 tháng 5 năm 2010.
III- BÁO CÁO DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU VÀ CHỌN CỬ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU THAM DỰ hỘI NGHỊ SƠ KẾT CỦA NGÀNH.

Trên cơ sở bình chọn , trường lập danh sách các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (mỗi đơn vị nhiều nhất 2 cá nhân, 2 đơn vị tổ, kể cả trường) để đưa vào danh sách biểu dương của ngành.

Các tập thể và cá nhân được chọn tham dự Hội nghị của ngành phải có báo cáo điển hình kèm theo (có nhận xét của Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn). Báo cáo dài không quá 4 trang, trình bày trên giấy A4, Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 gửi về Tổ tổng hợp, Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15. 5. 2010.
IV- VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT

Nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện cuộc vận động trong ngành, biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2010), Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động theo kế hoạch sau:


1- Thành phần tham dự:

Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách các trường học và đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu (có giấy mời).


2- Thời gian và địa điểm:

Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 19 tháng 5 năm 2010; địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.


3- Kế hoạch tổ chức:

3.1- Lễ báo công dâng Bác.

3.2- Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động và biểu dương các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác.

3.3- Báo cáo điển hình của đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

3.4- Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên

3.5- Khen thưởng.

3.6- Kết luận Hội nghị.

Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện tốt. Báo cáo sơ kết gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Tổ tổng hợp) chậm nhất là ngày 15. 5. 2010 để tập hợp chung.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc kịp thời phản ánh cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để cùng giải quyết.
TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận :

- Như trên;- Lưu THHC.(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Đăng Ngưng

: upload -> soft
soft -> Test 10 Phonetics: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại
soft -> PHÒng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
soft -> TRƯỜng trung hoc phổ thông chuyên lê quý ĐÔN
soft -> NHẰm giúp các học sinh hiểu rõ HƠn một số khái niệm cơ BẢn và CÁc cụm từ viết tắt trong đỊa lý
soft -> Ôn tập chủ ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢp nhận xét
soft -> Một thuật toán nổi tiếng Euclide Thuật toán Euclide
soft -> Bài toán "đèn nhấp nháy"
soft -> TRƯỜng thpt tôn thất tùNG
soft -> Ubnd quận hải châu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
soft -> MÔn lịch sử 10 Bài 29: CÁch mạng tư SẢn hà lan và CÁch mạng tư SẢn anh cách mạnh tư sản Anh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương