Ubnd huyện thuận châu phòng nội vụ Số: 54tải về 9.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.14 Kb.
#22626


UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG NỘI VỤ

straight connector 2

Số: 54/NV

V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và thăng hạng viên chức


KHẨN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2


Thuận Châu, ngày 18 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện.


Thực hiện Công văn số 523/UBND-NV ngày 17/5/2016 của UBND huyện Thuận Châu về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và thăng hạng viên chức;

Trong quá trình triển khai thực hiện, một số đơn vị sự nghiệp gặp vướng mắc, đề nghị phòng Nội vụ huyện nghiên cứu, phối hợp giải quyết.

Phòng Nội vụ huyện đã liên hệ, xin ý kiến chỉ đạo của Sở Nội vụ, thống nhất với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện một số nội dung như sau:

1. Tại nội dung 1.3 trong Công văn số 523/UBND-NV ngày 17/5/2016 của UBND huyện:

- Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, bao gồm cả cấp trưởng và cấp phó;

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trực thuộc quyền quản lý, không bao gồm cấp phó.

2. Tại nội dung 3.1 trong Công văn số 523/UBND-NV ngày 17/5/2016 của UBND huyện: Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức lãnh đạo đơn vị sự nghiệp kèm theo biểu mẫu số 01b, bao gồm cả cấp trưởng và cấp phó.

Phòng Nội vụ huyện đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện triển khai thực hiện kịp thời./.


ơ

Nơi nhận:

­- TT HĐND, UBND huyện(bc);

- Như kính gửi;- Lưu: VT, Dự (120b).

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đỗ Danh TuyênКаталог: Data -> upload -> files
files -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
files -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
files -> Ubnd tỉnh sơn la sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Đề cương ôn tập Vật lý 12 LỜi nóI ĐẦU
files -> BỘ NÔng nghiệp và ptnt
files -> HƯỚng dẫn khai và chứng nhận Lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-knđ), Lý lịch đảng viên (Mẫu 1-hsđV), Phiếu đảng viên (Mẫu 2 – hsđV) và Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên
files -> HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
files -> Serial key đến năm 2038
files -> Tổng số các đề tài đã đăng ký: 19 I. Chuyên ngành Vật liệu Điện tử: 09 đề tài
files -> BỘ TÀi chính số: 55/2006/tt-btc

tải về 9.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương