Ubnd huyện sìn hồ phòng gd&ĐTtải về 26.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích26.2 Kb.

UBND HUYỆN SÌN HỒ

PHÒNG GD&ĐT


Số: 138/PGD&ĐT-TCCB

V/v: đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục và viên chức không trực tiêp giảng dạy năm 2013 và các năm tiếp theo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sìn Hồ, ngày 22 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Các trường Mầm non; Tiểu học; THCS; PTDTBT THCS trong toàn huyện.


Thức hiện Công văn số 294/SGDĐT-TCCB ngày 18/4/2013 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu về việc đánh giá, xếp loại CBQL, giáo viên, nhân viên;

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai tới các đơn vị trường thực hiện nhận xét, đánh giá, xếp loại CBQL, giáo viên, nhân viên cụ thể như sau:I. NGÀNH HỌC MẦM NON.

1. Đối với hiệu trưởng.

- Đánh giá, xếp loại theo Công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường Mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non.

- Nộp về bộ phận Tổ chức phòng GD&ĐT các phụ lục 1; phụ lục 2; phụ lục 3 tại Công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường Mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non.

2. Đối với phó hiệu trưởng.

- Đánh giá, xếp loại theo Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Nộp về bộ phận Tổ chức phòng GD&ĐT các phụ lục 1; phụ lục 2; phụ lục 3 tại Công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường Mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011.

3. Đối với giáo viên.

- Đánh giá, xếp loại theo Công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

- Nộp về bộ phận Tổ chức phòng GD&ĐT các phụ lục 2; phụ lục 3; phụ lục 4; phụ lục 5; phụ lục 6 tại Công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên mầm non.

II. BẬC TIỂU HỌC.

1. Đối với hiệu trưởng.

- Đánh giá, xếp loại theo công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học;

- Nộp về bộ phận Tổ chức phòng GD&ĐT các phụ lục 1; phụ lục 2; phụ lục 3 tại Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học;

2. Đối với phó hiệu trưởng.

- Đánh giá, xếp loại theo Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Nộp về bộ phận Tổ chức phòng GD&ĐT các phụ lục 1; phụ lục 2; phụ lục 3 tại Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học;

3. Đối với giáo viên.

- Đánh giá, xếp loại theo công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;

- Nộp về bộ phận Tổ chức phòng GD&ĐT các phụ lục 1; phụ lục 2; phụ lục 3; phụ lục 4 tại công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học.

III. BẬC THCS.

1. Đối với hiệu trưởng.

- Đánh giá, xếp loại theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Nộp về bộ phận Tổ chức phòng GD&ĐT các phụ lục 1; phụ lục 3; tại Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

2. Đối với phó hiệu trưởng.

- Đánh giá, xếp loại theo Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Nộp về bộ phận Tổ chức phòng GD&ĐT các phụ lục 1; phụ lục 3; tại Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

3. Đối với giáo viên.

- Đánh giá, xếp loại theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Trung học phổ thông;

- Nộp về bộ phận Tổ chức phòng GD&ĐT các phụ lục 1; phụ lục 3; phụ lục 4 tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Trung học phổ thông và phụ lục 4 tại Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên Trung học.

* Lưu ý: Đối với viên chức không trực tiếp giảng dạy nộp về bộ phận Tổ chức phụ lục 1 đính kèm.

Các đơn vị vào địa chỉ Email: kehoachshlc2012@gmail.com để tải các Thông tư hướng dẫn và các phụ lục. Mật khẩu: 0949405315.

Nhận được Công văn này phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường triển khai thực hiện nghiêm túc và nộp các phụ lục trước ngày 25/5 hàng năm. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị trường tập hợp ý kiến, phản ánh về phòng Giáo dục và Đào tạo qua Bộ phận Tổ chức (ĐT: 02313870630) để được giải quyết./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT,TC.


TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


Ngô Hoàng Thái


    CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM CÔNG VĂN

    CÁC VĂN BẢN CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ ĐÍNH KÈM: UserFiles
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương