Ubnd huyệN ĐIỆn bàn ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN 500tải về 35.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích35.81 Kb.

UBND HUYỆN ĐIỆN BÀN

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 500


Số: 29 /KH- BCĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 11 tháng 3 năm 2015


KẾ HOẠCH

Sơ tuyển học viên Đề án 500 khóa IV, năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-BĐH ngày 12/01/2015 của Ban Điều hành Đề án 500 tỉnh Quảng Nam về Tuyển sinh khóa IV năm 2015 của Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016; Thông báo số 18/TB-BCĐ ngày 15/01/2015 của Ban chỉ đạo Đề án 500 huyện Điện Bàn về việc Tuyển sinh khoá IV lớp đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, thị trấn;

Ban Chỉ đạo Đề án 500 huyện Điện Bàn xây dựng Kế hoạch sơ tuyển học viên Đề án 500 khóa IV, năm 2015 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức tuyển chọn học viên đã tốt nghiệp đại học chính quy, bảo đảm chuẩn theo quy định tại Đề án 500 để bổ sung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2011-2016.

- Tuyển chọn, đào tạo đúng đối tượng, đủ số lượng, chất lượng, bảo đảm tính công bằng, khách quan trong việc tuyển chọn.

- Căn cứ vào số lượng và ngành tuyển dụng được Ban Điều hành Đề án 500 tỉnh giao cho huyện sơ tuyển chọn những ứng viên có chuyên ngành đúng với quy định, loại bỏ những hồ sơ không đúng chuyên ngành.

- Đối với những địa phương có số hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 02 hồ sơ trở lên thì phải thực hiện lấy số dư so với chỉ tiêu số lượng người tuyển dụng đăng ký.

II. Số lượng hồ sơ đã đăng ký và chỉ tiêu khóa IV:


TT

Đơn vị

Số lượng

Ngành cần tuyển dụng

Số hồ sơ đăng ký dự tuyển

1

Xã Điện Nam Trung

01

Tài chính – Ngân hàng

05

2

Xã Điện Ngọc

01

Văn hóa – Du lịch

01

3

Xã Điện Quang

01

Kiến trúc

01

4

Xã Điện Thắng Bắc

01

Quản trị kinh doanh

08

5

Xã Điện Thắng Trung

01

Xây dựng

01

6

Xã Điện Tiến

01

Tài chính - Ngân hàng

02

7

Xã Điện Trung

01

Quản trị kinh doanh

05

8

Thị trấn Vĩnh Điện

01

Kế toán

05


III. Nội dung sơ tuyển và thời gian thực hiện

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

- Hộ khẩu tại tỉnh Quảng Nam (hoặc cha mẹ đang công tác tại tỉnh Quảng Nam).

- Tuổi đời không quá 30.

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy.

- Cam kết làm việc tại xã ít nhất 7 năm.

- Ngoại hình và sức khỏe tốt.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức.

2. Ưu tiên:

- Đảng viên.

- Điểm trung bình toàn khóa từ cao xuống thấp.

- Con: liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động cách mạng, người bị nhiễm chất độc hóa học, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động.

- Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an.

- Quê quán hoặc HKTT tại xã đăng ký dự tuyển.

- Đang là công chức hoặc hợp đồng tại xã đăng ký dự tuyển.

3. Sơ tuyển:

- Thẩm tra lý lịch và kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

- Kiểm tra văn bằng chứng chỉ và các thủ tục liên quan.

- Năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.

- Ngoại hình.

- Phỏngvấn: Ứng viên tự trình bày theo những nội dung sau:

+ Ứng viên giới thiệu về bản thân, sở trường, năng lực.

+ Hiểu biết về chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tình hình văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương sau khi được trúng tuyển.

+ Nguyện vọng bố trí chức danh gì, ở địa phương nào?

+ Dự định sẽ làm gì để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

+ Suy nghĩ của ứng viên về chế độ, chính sách của ứng viên sau khi hoàn thành khóa học được bố trí công tác ở địa phương.

- Thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ.

- Đánh giá sơ bộ điều kiện, khả năng, triển vọng.

- Dự kiến phân công công tác.

- Lập danh sách (theo thứ tự ưu tiên).
4. Thời gian thực hiện sơ tuyển: lúc 7 giờ 30’ ngày 20/3/2015.

5. Địa điểm: Hội trường UBND huyện.
IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) giúp Ban Chỉ đạo huyện căn cứ Kế hoạch này và số chỉ tiêu được giao trong năm 2015 tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị các nội dung tiến hành sơ tuyển đúng quy định, tuyển chọn những ứng viên đáp ứng được yêu cầu của Đề án và gửi hồ sơ về Ban Điều hành Đề án 500 tỉnh để tiến hành xét tuyển đảm bảo thời gian theo quy định.

2. Đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác tuyển chọn đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, công tác đánh giá cán bộ, công tác phát triển Đảng viên... cho các ứng viên đăng ký tham gia Đề án 500 trong khoá IV/2015./.


Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;

- Ban Tổ chức Huyện ủy;

- UBND các xã, thị trấn;

- Thành viên BCĐ ĐA 500;

- Lưu VT, GNV.TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)


Phó Chủ tịch UBND huyện

Cao Thanh Tấn
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương