Ubnd huyện hồng ngự CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.03.2023
Kích33 Kb.
#54361
BẢN CAM KẾT TRANG THIẾT BỊ VnSAT


UBND HUYỆN HỒNG NGỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HTX PHƯỚC TIỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Huyện Hồng Ngự, ngày …… tháng …… năm 201…
BẢN CAM KẾT
Về việc sẳn sàng đóng góp vốn đối ứng về trang thiết bị

Căn cứ Công văn số 7211/BNN-KH ngày 26/08/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc danh mục và tỷ lệ hỗ trợ cho tổ chức nông dân/hợp tác xã thuộc dự án VnSAT;


Căn cứ Công văn số 116/SNN-VnSAT ngày 22/11/2016 của Ban Quản lý dự án VnSAT Đồng Tháp về điều chỉnh danh mục cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị hỗ trợ hợp tác xã (HTX) thuộc dự án VnSAT.
Hợp Tác Xã Phước Tiền thuộc huyện Hồng Ngự xin cam kết sẽ sẳn sàng đóng góp vốn đối ứng 70% giá trị đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hợp tác xã Phước Tiền thuộc dự án VnSAT Đồng Tháp, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Loại thiết bị

Số lượng

Kinh phí (tạm tính)

Vốn IDA (30%)

Vốn đối ứng
của hợp tác xã

1

Thiết bị sấy Tĩnh vĩ (chưa kể bao che lò sấy)

1

300.000

90.000

210.000

2

Máy cày

2

380.000

114.000

266.000
Cộng :
680.000

204.000

476.000

  • Số tiền đối ứng thiết bị của hợp tác xã (tạm tính) là: 476.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm bãy mươi sáu triệu đồng)
Đại diện Hợp tác xã Phước Tiền xin cam kết thực hiện các nội dung trên sau khi Tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị được UBND tỉnh phê duyệt./.


Xác Nhận HTX PHƯỚC TIỀN
UBND XÃ THƯỜNG PHƯỚC 2 UBND XÃ THƯỜNG THỚI TIỀN Giám đốc
Xác Nhận
P.NÔNG NGHIỆP & PTNT UBND HUYỆN HỒNG NGỰ
tải về 33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương