Ubnd huyện hưỚng hóa phòng giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích16.36 Kb.

UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:285/KHBD-GD&ĐT

Hướng Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2013


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2013
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Phổ thông trong toàn huyện
Thực hiện Công văn số 716/GD&ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc triển khai kế hoạch tập huấn hè 2013; được sự nhất trí của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; nay Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hoá thông báo kế hoạch bồi dưỡng chính trị, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2013- 2014 và một số vấn đề về nhiệm vụ Công đoàn, cụ thể như sau:

I. Đợt 1: Ngày 05/8/2013. (2 lớp)

1. Lớp thứ nhất:

- Đối tượng: Cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường TH & THCS trong toàn huyện (Ba Tầng, A Dơi, A Xing, Hướng Lộc, Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Lập); Tổng số 274 người.

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7h30 ngày 05/8/2013.

- Địa điểm: Tại Nhà Văn hoá trung tâm huyện.2. Lớp thứ hai:

- Đối tượng: Cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường THCS: Xy, Tân Long, Tân Thành, Lao Bảo ( Tổng số 111 người).

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7h30 ngày 05/8/2013.

- Địa điểm: Tại hội trường Trường TH số 1 Khe Sanh.II.Đợt 2: Ngày 06/8/2013. (2 lớp)

1. Lớp thứ nhất:

- Đối tượng: Cán bộ, Giáo viên, nhân viên của các trường THCS: A Túc, Thanh, Thuận, Tân Lập, Tân Liên, Khe Sanh, Húc, Tân Hợp, Hướng Tân, Hướng Linh, Hướng Phùng( Tổng số 276 người).

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7h30 ngày 06/8/2013.

- Địa điểm: Tại Nhà Văn hoá trung tâm huyện.2. Lớp thứ hai:

- Đối tượng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường TH: Xy, A Túc, Thanh, Thuận, Tân Long ( Tổng số 138 người).

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7h30 ngày 06/8/2013.

- Địa điểm: Tại hội trường Trường TH số 1 Khe Sanh.III. Đợt 3: Từ ngày 07/8/2013. (2 lớp)

1. Lớp thứ nhất:

- Đối tượng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Tiểu học: Tân Liên, Số 1 Khe Sanh, Số 2 Khe Sanh, Húc, Tân Hợp, Hướng Tân, Hướng Linh, Hướng Phùng. (Tổng số 266 người)

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7h30 ngày 07/8/2013.

- Địa điểm: Tại Nhà Văn hoá trung tâm huyện.2. Lớp thứ hai:

- Đối tượng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Tiểu học: Số 1 Lao Bảo, Số 2 Lao Bảo, Tân Thành, Tân Lập( Tổng số 131 người).

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7h30 ngày 07/8/2013.

- Địa điểm: Tại Hội trường Trường TH số 1 Khe Sanh.


IV. Đợt 4: Ngày 08/8/2013. (01 lớp)

- Đối tượng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non: Ba Tầng, A Dơi, Xy, A Túc, A Xing, Thanh, Thuận, Hướng Lộc, Tân long, Tân Thành, Lao Bảo, Vành khuyên LB, Hoa Mai LB, Tân Lập, Hoa Hồng (LB) ( Tổng số 263 người).

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7h30 ngày 08/8/2013.

- Địa điểm: Tại Nhà Văn hoá trung tâm huyện.V. Đợt 5: Ngày 09/8/2013 (1 lớp).

- Đối tượng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non: Tân Liên, Bình Minh KS, MN Khe Sanh, Húc, Tân Hợp, Hướng Tân, Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Lập (Tổng số 277 người).

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7h30 ngày 09/8/2013.

- Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa Trung tâm huyện.IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

1.Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại các trường tham gia bồi dưỡng chính trị theo lịch. Những trường hợp được Phòng Giáo dục và Đào tạo xét đi học, thì cá nhân sắp xếp để có thể tham gia vào các lớp khác phù hợp với lịch học, nếu không sắp xếp được phải có giấy xin phép được Hiệu trưởng nhà trường ký và được Phòng Giáo dục cho phép.

2. Hiệu trưởng các trường quản lí CBGV, nhân viên của đơn vị mình trong quá trình tham gia bồi dưỡng, nộp bổ sung danh sách CBGV tham gia ngay trong ngày tập huấn (nêu rõ lí do các trường hợp không tham gia).

3. Các trường chi trả chế độ công tác phí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị theo chế độ hiện hành.

Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng Chuyên nghiệp Sở GD&ĐT;

- TVHU,TGHU,VPHU-UBND huyện;

- Công đoàn Giáo dục huyện;

- Lãnh đạo Phòng;

- Website Phòng GD&ĐT;

- Các bộ phận công tác Phòng GD&ĐT;- Lưu: BD,VT.

Phan Thị Minh Quế
: userfiles -> file
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương