Ubnd huyện cẩm giàng phòng giáo dụC & ĐÀo tạOtải về 26.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích26.21 Kb.

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Số: 35/HD-PGD&ĐT-GDTH

V/v: tổ chức Thi thể dục AEROBIC học sinh tiểu học cấp huyện, năm học 2012 - 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Giàng, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Các trường Tiểu học trong huyện.

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Sở GD&ĐT Hải Dương;

Căn cứ công văn số 1270/SGDĐT-VP ngày 24/10/2012 của Sở GD&ĐT Hải Dương V/v tổ chức các cuộc thi năm học 2012 - 2013,

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Cẩm Giàng hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội thi thể dục AEROBIC cấp huyện như sau:

1. Về đối tượng

- Tất cả học sinh trong độ tuổi Tiểu học (Quan tâm lựa chọn học sinh đang học lớp 1, 2, 3, 4).2. Về nội dung thi

Mỗi đơn vị phải chuẩn bị 02 nội dung dự thi:

+ 01 bài qui định 8 (yêu cầu tất cả các đơn vị phải tham gia).

+ 01 bài từ chọn 3 hoặc tự chọn 8 (lựa chọn qua bốc thăm).3. Thể thức, điều lệ, trang phục và cách tính điểm

- Thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hải Dương.

- Yêu cầu các trường lập danh sách và làm hồ sơ dự thi cho học sinh gồm:

+ 01 bản đăng ký tổng hợp;

+ 01 phiếu thi đấu cá nhân theo mẫu đính kèm (Lưu ý ảnh chụp để làm thẻ cho học sinh phải là ảnh 3 x 4).

- Thời hạn nộp hồ sơ về Phòng GD&ĐT: chậm nhất ngày 10/12/2012.4. Công tác chuẩn bị, tập luyện

- Các trường bố trí sắp xếp thời gian, phân công giáo viên tập luyện một cách hợp lý, hiệu quả. Đồng thời tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí hỗ trợ, động viên khích lệ thày - trò tham gia tập luyện để đạt kết quả cao nhất.

- Trường TH Thị trấn Cẩm Giàng chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Hội thi (Đệm sàn sân thi đấu, Âm thanh, loa đài,…).

- Các trường huy động mọi nguồn lực để mua sắm trang phục cho giáo viên, học sinh phục vụ cho tập luyện và tham gia thi cấp huyện, cấp tỉnh.5. Thời gian tổ chức hội thi

- Thi cấp huyện:

+ Thời gian: Dự kiến cuối tháng 12/2012 (Có thông báo cụ thể bằng văn bản).

+ Địa điểm: Trường Tiểu học TT Cẩm Giàng.

- Thi cấp Tỉnh:

+ Thông qua Hội thi cấp huyện, Phòng GD&ĐT lựa chọn và thành lập đội tuyển, tổ chức tập luyện trong thời gian từ tháng 01/2013 đến tháng 02/2013 để tham dự Hội thi cấp Tỉnh theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hải Dương.

+ Thời gian: Tháng 2/2013 (Theo công văn của Sở GD&ĐT).

6. Khen thưởng

Phòng GD&ĐT xét khen thưởng cho các đội và tập thể nhà trường có thành tích xuất sắc trong hội thi.7. Kinh phí

Các trường lo kinh phí trang phục cho học sinh để tập luyện và thi đấu, kinh phí tổ chức đưa đón học sinh đến nơi dự thi đảm bảo an toàn, đồng thời hỗ trợ thêm kinh phí tập luyện chuẩn bị thi cấp huyện, cấp tỉnh.

Phòng Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các trường Tiểu học trong huyện triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra để Hội thi thể dục AEROBIC năm học 2012 - 2013 thành công tốt đẹp. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc cần phản ánh về phòng Giáo dục & Đào tạo để giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- LĐ PGD&ĐT;

- Website PGD&ĐT;

- Lưu: VT, GDTH.


TRƯỞNG PHÒNG

(Đã kí)

Phạm Xuân Tuyển
PHIẾU DỰ THI THỂ DỤC AEROBIC HỌC SINH TIỂU HỌC

HUYỆN CẨM GIÀNG - TỈNH HẢI DƯƠNG

NĂM HỌC 2012 - 2013

Ảnh 3x4 có dấu giáp lai của trường

- Họ và tên học sinh: …………………… …….Nam, Nữ…..…

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………….….….. Dân tộc: .……

- Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú: ……………………….….…

…………………………………………………………..……

- Lớp: ……….. Trường: ………..………………………...……

- Huyện:……………..………….Tỉnh: …………………..……- Xếp loại giáo dục:…….….. Hạnh kiểm:……......……….……GVCN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BGH TRƯỜNG

(Ký, đóng dấu)

PHÒNG GD&ĐT

(Ký, đóng dấu)
: null -> File cv den
null -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
null -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
null -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
null -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 11/2006/QĐ-bgd&ĐT
null -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
File cv den -> QuyếT ĐỊnh của bộ giáo dục và ĐÀo tạo số 17/2008/QĐ-bgdđt ngàY 17 tháng 4 NĂM 2008 ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ SỞ
File cv den -> Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
File cv den -> Ubnd huyện thanh miện phòng giáo dụC& ĐÀo tạo số : 56/pgdđt gdth
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương