Ubnd huyện bạch thông phòng dân tộc số: 04 /bc pdttải về 13.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích13.56 Kb.

UBND HUYỆN BẠCH THÔNG

PHÒNG DÂN TỘCSố: 04 /BC - PDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bạch Thông, ngày tháng 3 năm 2012


BÁO CÁO

Thực hiện hỗ trợ dầu hoả thắp sáng theo

Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện Công văn số: 208/BDT-CSDT ngày 12/10/2011 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn về việc phối hợp đôn đốc thực hiện hỗ trợ dầu hoả thắp sáng theo QĐ số 289/QĐ-TTg.I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Thuận lợi.

Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ thuộc diện chính sách đang sinh sống ở những nơi chưa có điện lưới, được ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng tiền tương đương 5 lít dầu hỏa/hộ/năm tính theo giá bán lẻ tại thời điểm hỗ trợ.

Cấp uỷ, Đảng.chính quyền địa phương có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg và thực hiện.
2. Khó khăn.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Căn cứ Thông tư số 37/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu sô, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới;

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 10/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;

Thực hiện QĐ số: /QĐ-UBND ngày //2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc cấp bổ sung kinh phí cho các huyện để thực hiện chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng theo QĐ 289/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện QĐ số: /QĐ-UBND ngày //2012 của UBND huyện Bạch Thông về việc cấp kinh phí cho các xã để thực hiện chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng theo QĐ 289/2008/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Huyện Bạch Thông đã cấp bổ sung kinh phí cho hộ đựơc diện hỗ trợ thuộc 07 xã gồm: xã Vi Hương, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Phương Linh, Đôn Phong, Vũ Muộn, Cao Sơn. Với tổng kinh phí là: 00.000.000đ ( triệu chín trăm linh hai nghìn đồng), từ nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung. Cụ thể như sau:

- Xã Đôn Phong: 19.504.000đ.

- Xã cao Sơn: 6.784.000đ.

- Xã Vũ Muộn: 3.286.000đ

- Xã Phương Linh: 212.000đ.

- Xã Nguyên Phúc: 3.286.000đ.

- Xã Mỹ Thanh: 4.558.000đ.

- Xã Vi Hương: 1.272.000đ.

Tính đến ngày 20/10/2011 các xã đã chi trả xong cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.IV. PHƯƠNG HƯỚNG, ĐỀ NGHỊ :

1. Phương hướng: Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra thực hiện hoàn thành năm 2011 các dự án được phê duyệt.

2. Đề nghị: Đây là công trình cấp bách, nguồn vốn bổ sung nhằm đảm bảo an ninh xã hội. Ban Dân tộc có ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo thanh toán vốn, không áp dụng đình, hoãn, dãn tiến độ, kịp thời quyết toán bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Trên đây là Báo cáo kết quả về việc phối hợp đôn đốc thực hiện hỗ trợ dầu hoả thắp sáng theo QĐ số 289/QĐ-TTg của phòng Dân tộc huyện Bạch Thông./.Nơi nhận:

- Ban Dân tộc (B/c);

- Bí thư, PBT Huyện uỷ (B/c);

- TT HĐND huyện (B/c);

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;

- Lưu: VT+THKT.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Như

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương