Ubkchc liªn khu IVtải về 8.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.11 Kb.

UBKCHC liªn khu iv

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ n¨m thø V

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 552 QN/HI
Liªn khu IV, ngµy 06 th¸ng 7n¨m 1949


Uû ban kh¸ng chiÕn Hµnh ch¸nh liªn khu iv

  • ChiÕu...............................................................................................................

quyÕt nghÞ

Kho¶n 1: .............................................................................................................

Kho¶n 2: Cö «ng TrÞnh SÝnh, Phã Chñ tÞch UBKCHC huyÖn Yªn §Þnh, QuyÒn Chñ tÞch huyÖn Êy thay «ng TrÇn Ngäc ChÊt.

Kho¶n 3: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBKCHC Liªn khu IV vµ UBKCHC tØnh Thanh Ho¸ chiÕu QuyÕt nghÞ nµy thi hµnh./.tl. chñ tÞch UBkcHC liªn khu iv

Chñ sù Phßng Ph¸p chÝnh

§· ký

NguyÔn T­êng


TrÝch sao y b¶n chÝnh
Thanh Ho¸, ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 1949.

TL. Chñ tÞch ubkchc tØnh Thanh Ho¸

Chñ sù Phßng tµi ch¸nh

§· ký


(kh«ng ghi tªn)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương