UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt namtải về 25.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích25.03 Kb.

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 288 /KH-MTTW-BTTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2012


KẾ HOẠCH

Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2012
Phát huy kết quả đã đạt được của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong những năm qua, truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo nâng cao cuộc sống. Thực hiện Chương trình thống nhất hành động năm 2012 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2012, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thực hiện Tháng cao điểm vì người nghèo” (từ 17/10/2012 đến 18/11/2012), nhằm tiếp tục thực hiện các nội dung đã đăng ký ủng hộ giúp đỡ người nghèo năm 2012; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012) và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

- Tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho người nghèo nâng cao cuộc sống, phối hợp thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và cả nước.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

- Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong thời gian qua, về chủ trương tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo" (từ 17/10 đến 18/11/2012).

- Chỉ đạo các báo, Tạp chí trực thuộc Mặt trận tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động, tập trung nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình góp "Quỹ vì người nghèo" các cấp; động viên, biểu dương các địa phương có nhiều thành tích trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo.

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả tham gia cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc từng địa phương tiếp tục tuyên truyền hiệu quả mà Cuộc vận động đã đạt được, những kinh nghiệm tốt và điển hình của địa phương trong việc thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đến đông đảo các tầng lớp
nhân dân, đến từng xã, phường, từng khu dân cư.

2. Công tác vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và thực hiện an sinh
xã hội


- Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia giúp đỡ người nghèo

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp phối hợp vận động các Tổng Công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” các cấp và chương trình An sinh xã hội, có thể ủng hộ trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp.- Các địa phương

+ Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo”, tiếp tục vận động “Quỹ vì người nghèo” phối hợp thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2012-2015 (Chương trình 167 giai đoạn 2) và các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế thực hiện Cuộc vận động.

+ Những địa phương được hỗ trợ từ “Quỹ vì người nghèo” Trung ương từ nguồn đóng góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đợt phân bổ Quỹ Trung ương từ đầu năm 2012 cần khẩn trương triển khai xây dựng nhà theo kế hoạch và báo cáo tiến độ về Thường trực Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương để chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2012.- Các tổ chức Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

+ Từng tổ chức thành viên có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình để phối hợp thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo” và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên ủng hộ "Quỹ vì người nghèo” các cấp. Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp và chính quyền để thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá nhà dột nát cho các hộ nghèo là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

+ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” Trung ương nhân dịp Tháng cao điểm vì người nghèo” (từ 17/10/2012 đến 18/11/2012).

- Các tổ chức Phi chính phủ

Đề nghị Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp tổng hợp, kết quả ủng hộ người nghèo của các tổ chức Phi chính phủ năm 2012 đã đăng ký tại chương trình “Nối vòng tay lớn” 31/12/ 2011, tiếp tục vận động đăng ký ủng hộ giúp đỡ người nghèo năm 2013.


3. Tổ chức buổi Lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”

- Ở Trung ương: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” tại cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Dự kiến vào ngày 17/10/2012 (có kế hoạch tổ chức buổi Lễ phát động riêng).

- Ở địa phương: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” (17/10 đến 18/11/2012) ở các cấp nhằm thúc đẩy phong trào thi đua rộng rãi thu hút toàn dân tham gia cuộc vận động, tạo thêm Quỹ và nhiều nguồn lực giúp đỡ người nghèo.

4. Công tác tổng hợp, báo cáo

- Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố, thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Ban phong trào, số ĐT và Fax: 04.38264.368) để


tổng hợp .

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao cho Ban Phong trào thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng cao điểm với Ban Thường trực, Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương.


Nơi nhận:


- Đ/c Chủ tịch Huỳnh Đảm (Báo cáo);

- Các đ/c BTT UBTW MTTQ Việt Nam (Chỉ đạo);

- Các đ/c thành viên Ban vận động "Ngày vì người nghèo" TW (Phối hợp chỉ đạo);

- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố (Thực hiện);

- Các tổ chức thành viên của MTTQ VN (P/h chỉ đạo);

- Các đ/c thành viên Bộ phận Tham mưu giúp việc Ban vận động TW (Thực hiện);

- Lãnh đạo các Ban, đơn vị MTTW (Thực hiện);

- Lưu VT, Ban Phong trào./.


TM.BAN THƯỜNG TRỰC


PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)


Vũ Trọng Kim: home -> vanbanHD
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1685/mttw-btt v/v phối hợp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1395
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 45 /hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
vanbanHD -> QuyếT ĐỊnh v/v ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> HÀ NỘI-ĐIỆn biên phủ trên khôNG
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 163 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1839/mttw-btt v/v tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương